skip to Main Content

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem v ČR bude zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 probíhat bez osobní přítomnosti dětí. Rodiče si budou moci vybrat, zda přihlášku zašlou elektronicky, poštou nebo ji vhodí (vyplněnou a podepsanou) do schránky umístěné na škole. V každém případě vám doporučujeme si ji vyplnit v klidu z domova. Rodiče, kteří si nemohou formuláře vytisknout, si je mohou po telefonické domluvě vyzvednout ve škole.

ZÁPIS  PROBĚHNE OD PONDĚLÍ 6. DUBNA DO PÁTKU 24. DUBNA 2020

Zápis se týká  dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, které měly odklad. Zákonní zástupci ze spádové i mimospádové oblasti rozhodnuti zapsat své dítě ke školní docházce na naši školu potřebují k přihlášení doložit tyto formuláře.

Žádost o přijetí

Zápisní lístek

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte žádost o přijetí, zápisní lístek (viz výše) a stáhněte si formulář  pro žádost o odklad.

Žádost o odklad povinné školní docházky (zvolí jen ti, kteří žádají odklad povinné školní docházky). K žádosti o odklad je nutno doložit Doporučení odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny (platí pouze pro ty, kteří žádají odklad povinné školní docházky) a Doporučení dětského lékaře (platí pouze pro ty, kteří žádají odklad povinné školní docházky)

Přihláška do družiny (zvolí jen ti, kteří chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo školní družinu).

Jak můžete žádost podat?

Elektronicky, prostřednictvím datové schránky.

 • majitelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku s ID:  ID: bb9jt7a
 • přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět do datové schránky žadatele

Elektronicky, prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem

 • zájemci zašlou potřebné dokumenty na email podatelna@zsma.cz
 • přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět na e-mail žadatele

Elektronicky, prostřednictvím e-mailu

 • zájemci zašlou potřebné dokumenty naskenované nebo ofocené na e-mail podatelna@zsma.cz
 • přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět na e-mail žadatele

 

Poštou

 • zájemci zašlou vyplněné a podepsané dokumenty doporučeně poštou na adresu Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, Město Albrechtice, 79395
 • přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla e-mailem, popřípadě telefonicky zprávou na telefonní číslo žadatele

Osobně

 • vhozením vyplněných dokumentů do schránky umístěné na budově školy
 • individuálně po telefonické domluvě na čísle 554 652 241, 777 719 340 v případě, že potřebujete pomoc s vyplněním

Pokud je to možné, upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Doporučený postup

 1. Vyplňte žádost o přijetí a zápisní list žáka (údaje vyplňujte dle občanského průkazu a rodného listu žáka). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutno doložit oprávnění dítě zastupovat.
 2. Je-li dítě cizí státní příslušník, pak přidejte i kopii dokladu o povolení jeho trvalého pobytu.
 3. V případě požadavku předčasného nástupu přiložte potřebná doporučení.
 4. Zvolte si způsob doručení  do školy.
 5. Přijetí žádosti a zápisného lístku vám bude potvrzeno e- mailem (popřípadě telefonicky) – v e-mailu obdržíte registrační číslo Vašeho dítěte a informace o dalším postupu.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na dveřích školy, jména dětí na těchto dokumentech budou nahrazena registračními čísly, proto je důležité si je zapsat.

Kontakt pro případné dotazy: regina.hajna@zsma.cz, telefon 777 719 340, jana.muronova@zsma.cz telefon 777 719 363.

Po ukončení mimořádných opatření plánujeme na červen, pokud to situace umožní, uspořádat setkání (Den otevřených dveří) se zapsanými dětmi a jejich rodiči, aby se budoucí školáci seznámili se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Co nabízíme – informační a komunikační systém:

 • při projednávání jakýchkoliv záležitostí týkajících se života školy upřednostňujeme osobní jednání
 • 3 x ročně třídní schůzky, možnost dohodnout si individuální konzultace
 • služby serveru „Edupage“ – přístup rodičů on-line k informacím o výsledcích žáka ve škole – elektronická žákovská knížka (individuální přístup chráněný heslem). Pod odkazem je k dispozici návod k obsluze.
 • pravidelně aktualizované webové stránky školy včetně týdenních plánů výuky pro žáky z I. stupně
 • výuka na internetu pro žáky II. stupně
 • informační zdroj u hlavního vchodu (televizní obrazovka) promítání zpráv a fotografií ze života školy, vytápěcí systém
 • možnost komunikace prostřednictvím e-mailu se všemi pracovníky školy (každý učitel má k dispozici vlastní notebook) – omlouvání absencí, konzultace
 • zprávy v místní kabelové televizi, Zpravodaj Města Albrechtic, školní Občasník, příležitostné informace o dění ve škole v regionálním tisku, v Událostech v regionech

Co nabízíme – provoz školy:

 • vyhovující dopravní spojení, řada autobusů má stanoviště před budovou školy, žáci využívající železniční nebo autobusové nádraží nemusí přecházet výrazně frekventované silnice
 • upravené začátky a konce vyučovánítak, aby navazovaly na dopravní spoje, provoz ŠD, činnost kroužků a ZUŠ Město Albrechtice, ze závažných důvodů lze dohodnout i individuální úpravy
 • provoz školní družinyod 6.00 do 16.30, dohled nad dojíždějícími žáky, přednostní zařazovaní žáků do ŠD dojíždějících a od obou zaměstnaných rodičů
 • možnost navštěvovat ŠDzájmové kroužky

Co nabízíme – prostředí a vybavení školy:

Co nabízíme – výuka a péče o žáky, bezpečnost a hygiena:

 • koncepční práci vycházející ze střednědobého a celoročního plánu práce vycházející ze sebehodnocení práce školy,bezpečné a vstřícné prostředí, program prevence negativních jevů
 • stabilizovaný učitelský sbor, kvalifikovanou činnost výchovné-kariérní poradkyně, dyslektické asistentky, asistentky pedagoga, školní asistent
 • aktivní spolupráci s rodiči, zájem v odůvodněných případech reagovat v zájmu dětí co nejrychleji na připomínky a náměty rodičů souvisejících s organizací výchovně vzdělávacího procesu
 • motivující a přiměřeně konkurenční prostředí
 • dělenou výuku M, JČ, cizích jazyků a praktických činností ve třídách s počtem žáků nad 25
 • nabídka volitelných a povinně volitelných předmětů včetně křesťanské výchovy
 • aktivní přístup k ekologické výchově a zájmové činnosti se zaměřením na ochranu přírody
 • zařazování žáků do tříd na I. i II. stupni do třídních kolektivů podle předem stanovených kritérií (zejména vytváření skupin žáků dojíždějících ze stejné obce)
 • hodnocení úspěšnosti naší práce podle úspěšnosti většiny žáků, nabízíme pomoc žákům se zhoršeným prospěchem, žákům integrovaným i se specifickými poruchami učení, podporujeme činnost žáků nadaných
 • projektovou výuku
 • výuku výtvarné výchovy
 • vedení žáků k aktivnímu přístupu k práci, ke schopnosti komunikovat výstupyze své činnosti (dramatická výchova, mediální výchova, hudební výchova)
 • nadstandardní výuku uživatelské práce s výpočetní technikou včetně využívání více jak 100 výukových programů
 • nadstandardní možnosti zapojení žáků do soutěží (dlouhodobá úspěšnost v regionálních, krajských, celostátních kolech při různých oborech činnosti, opakovaná účast na mistrovství republiky a mistrovství světa v psaní na klávesnici PC
 • plaveckýlyžařský výcvik pro ročníky uvedené ve školním vzdělávacím programu, výjezdy na divadelní vystoupení, bruslení, výlety, exkurze a pobyty v přírodě
 • stabilní úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na střední školy

Co nabízíme – stravování:

 • stravování ve školní jídelně– výběr ze dvou druhů jídel on-line prostřednictvím internetu i přímo v jídelně
 • projekt „Ovoce a mléko, mléčné výrobky do škol“

Co nabízíme – volný čas, zájmová činnost:

Co stojí za zvážení ze strany rodičů:

 • kdy je pro dítě vhodnější jeho docházka do třídy s malým počtem dětí (domácí sociální klima)
 • výhody a nevýhody spojování tříd různých ročníků na I. stupni
 • výhody a nevýhody spojování vyučovacích hodin a vytváření skupin pro výuku, počet a obsah předmětů vyučovaných spojeně na II. stupni
 • vliv počtu žáků ve třídě na jejich motivaci k učení a na výchovu k přiměřené konkurenceschopnosti

nevýhody dojíždění ve srovnání s nabídkou školského zařízení – vstřícnost, kvalifikovanost a aprobovanost učitelského sboru, vybavenost školy pomůckami, časové rozvržení provozu družiny, nabídka zájmových aktivit pořádaných školou, její vybavení a dalšími organizacemi (např. ZUŠ, TJ atd.)

 • organizace žákovských soutěží, následná účast v regionálních a vyšších soutěžích, výsledky žáků
 • profilace – viz podrobnou výroční zprávou školy za školní rok 2018/2019, zprávy ČŠI
 • nabídka doplňkových služeb organizovaných školou
 • zapojení školy do projektů EU
 • informace pro prvňáčky v předstihu (informace budou aktualizovány v květnu 2020), před schůzkami s rodiči prvňáčků, kteří začnou navštěvovat naši školu od září 2020

Dokumenty:

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

Zápisní lístek

Přihláška do družiny (platí pouze pro zájemce o školní družinu).

Foto archiv školy, text Regína Hajná

Back To Top