Informace pro prvňáčky

Prvňáčkům s předstihem …

Co bude náš prvňáček potřebovat? Jak se bude ve škole cítit? Jaké pomůcky mám zakoupit? Tyto otázky si klade většina maminek, zejména pokud je jejich dítko prvním školákem v rodině. Proto vám nabízíme pomocnou ruku a připravili jsme pro vás několik informací. Spoustu důležitých věcí se jistě dozvíte na přípravné schůzce, kterou pro rodiče budoucích prvňáčků připravujeme vždy počátkem měsíce června.

Užitečné rady, přehled školních akcí i aktivit, které se ve škole konají …

Chceme vám a především dětem zpříjemnit chvíle čekání na začátek školního roku.

Co by měl prvňáček trénovat …

Znát své jméno a příjmení, svoji adresu.
Obléknout se i převléknout, zavázat si tkaničky.
Uklidit si po sobě nepořádek.
Kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
Poznávat základní barvy.
Vystřihnout obrázek podle okraje.
Vyslechnout krátké vyprávění nebo pohádku.
Sám pohovořit o příběhu, který se mu líbil.

Několik rad pro rodiče prvňáčků …

Připravit dítěti klidné místo pro přípravu na školu. Každý den provádět kontrolu školní tašky a penálu (ořezané tužky, pastelky mít do zásoby). Pomáhat dítěti v přípravě do školy a ze začátku společně ukládat věci do tašky. Rozdělit si přípravu do školy na kratší časové úseky (nepřetěžovat prvňáčka).

Povídat si s dítětem o tom, co ve škole prožilo.
Pohladit a pochválit svého prvňáčka, nestrašit jej školou. Spolu s dítětem prožívat dění ve škole a účastnit se akcí pořádaných školou a třídou. Školní věci koupit až po informativní schůzce.

Co vám dále můžeme nabídnout …

 • zájmové kroužky
 • výuku cizích jazyků od 1. třídy
 • zaměření na informatiku a kvalifikované psaní na klávesnici PC
 • přípravu dětí a jejich účast na soutěžích
 • sportovní činnost
 • pestrý program školní družiny
 • program protidrogové prevence
 • lyžařské kurzy
 • plavecké kurzy
 • exkurze
 • besedy
 • výlety
 • návštěvy kin a divadel
 • péči o nadané žáky
 • péči o žáky se specifickými poruchami učení
 • péči o žáky se sociopatologickými projevy
 • logopedickou péči
 • tradiční, skupinové i projektové vyučování
 • výběr z nabídky volitelných a nepovinných předmětů
 • ekologickou výchovu, vedení dětí ke třídění odpadů
 • výběr ze dvou jídel ve školní jídelně
 • pitný režim, dotované mléko

Nabídka pro zájemce o školní docházku z mimospádové oblasti školy …

Bát se nového prostředí a zápisu nemusí ani děti, které albrechtickou školku nenavštěvují. Také jim nabízíme možnost předběžně a nezávazně si prohlédnout naši školu. Doprovázejícím rodičům zodpovíme jakékoliv dotazy vztahující se k organizaci provozu, skladbě a kvalifikovanosti učitelského sboru, rozsahu poskytovaných výchovně vzdělávacích služeb, k vizi školy, ke školnímu vzdělávacímu programu i k profilaci školy.

Ukážeme vybavení všech tříd novým nábytkem splňujícím hygienické normy (nastavitelná výška lavic i židlí), vybavení dvou odborných učeben informatiky a všech dalších tříd, ve kterých je po jednom počítači se stálým připojením k internetu. Podáme informace o práci žáků s ICT od 1. do 9. třídy, o nabídce zájmových kroužků, o dalším vybavení školy – odborných učebnách fyziky a chemie, přírodopisu, zeměpisu, pracovních činností, hudební výchovy, výtvarné výchovy, video-střižny, o vynikajícím vybavení pro školní tělesnou výchovu i sport.

Provoz školní družiny, zájmová činnost a stravování žáků …

Školní družina zahajuje ranní provoz od 6.00 a končí jej v 16.30. Dobře je postaráno o stravování a pitný režim dětí (dotované mléčné výrobky a ovoce). Žáci navštěvující školní jídelnu si mohou vybírat i s využitím internetu ze dvou hlavních jídel. Při tvorbě jídelníčků jsou dodržovány zásady zdravé výživy. Nové stolové vybavení umožňuje stravování v jedné směně až 110 dětem.

Děti mají možnost využít nabídky řady hudebních, výtvarných a dalších oborů ZUŠ ve Městě Albrechticích.V kombinaci s družinou mají k dispozici různé zájmové činnosti organizované školou či sportovními a společenskými organizacemi v obci. Spolu s využitím možností ke stravování nabízí velmi dobré podmínky k zajištění téměř celodenní péče pro všechny zájemce.

Zajištění informovanosti rodičů …

K informovanosti rodičů využíváme všech dostupných příležitostí a prostředků. Nejvíce vítáme osobní konzultace rodičů a učitelů za přítomnosti dětí, a to jak v individuálně dohodnutých termínech, tak i v době konání pravidelných třídních a konzultačních schůzek s rodiči. Prospěch žáků je možné sledovat i prostřednictvím elektronické žákovské knížky pod individuálním přihlašovacím jménem a heslem.

Užitečné odkazy z dalších zdrojů pro rodiče:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Rodiče vítáni (spolupráce školy a rodiny)

Užitečné odkazy pro děti (vstup rodičům povolen):

Hravé učení
Předškoláci (magazín pro rodiče, aktivity i náměty pro děti, pracovní listy, omalovánky)
Jak správně psát
Matematika hrou

Časopisy:

Pastelka
Sluníčko
Včelička
Mráček
Chci si hrát
Čiperka

Foto a text Regína Hajná

Back To Top