Úplata za pobyt dítěte ve školní družině

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

1. Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a její snížení či prominutí.

2. Stanovení výše úplaty ve družině

 1. Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na 100 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9.2015.  Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
 2. Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
  • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
  • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce.

Vzor žádosti je k dispozici u administrativní pracovnice a u paní vedoucí vychovatelky Aleny Honajzerové.

3. Řízení o snížení či prominutí úplaty

Žadatel o prominutí úplaty (zákonný zástupce dítěte) podá k ředitelství školy písemnou žádost s uvedením důvodů a kopii dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příspěvek vyplácen.

4. Podmínky úplaty

 1. Úplata je splatná předem, platí se jednorázově ve třech splátkách.
  • do 20. září /za září, říjen, listopad, prosinec/
  • do 20. ledna/za leden, únor, březen/
  • do 20. dubna/za duben, květen, červen/
 2. Platbu lze provádět:
  1. hotově, proti účetnímu dokladu paní vychovatelce v daném oddělení
  2. ze sporožirového účtu
  3. z postžirového účtu
  4. poštovní poukázkou
 3. Pokud se žák přihlásí do školní družiny dodatečně, úplata se vybere za období plánované docházky.
 4. Měsíční úplata se nekrátí v případě absence žáka.
 5. Pokud se žák v průběhu docházky odhlásí ze školní družiny, bude mu vrácena úplata za celé měsíce následující po odhlášení z docházky
 6. Pokud za dítě není úplata uhrazena, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

5. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění této směrnice je pověřena vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 24. 1. 2019

Pedagogická rada projednala dne: 24. 1. 2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 24. 1. 2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 24. 1. 2019

 

Město Albrechtice 24. 1. 2019

SouborVelikost
Úplata za pobyt dítěte v ŠD44,0 KB
Back To Top