Úplata za pobyt dítěte ve školní družině

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

1. Působnost a zásady směrnice

Tato směrnice upravuje podmínky pro stanovení úplaty za zájmové vzdělávání a její snížení či prominutí.

2. Stanovení výše úplaty ve družině

a) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na 130 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2023. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

b) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže aa) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

bb) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,

cc) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Vzor žádosti je k dispozici u administrativní pracovnice a u paní vedoucí vychovatelky Aleny Honajzerové.

3. Řízení o snížení či prominutí úplaty

Žadatel o prominutí úplaty (zákonný zástupce dítěte) podá k ředitelství školy písemnou žádost s uvedením důvodů a kopii dokladů, které prokazují, že je mu vyplácen příspěvek v hmotné nouzi.

3. Podmínky úplaty

a) Úplata je splatná předem, platí se jednorázově ve třech splátkách.

· do 30. září /za září, říjen, listopad, prosinec/
· do 30. ledna /za leden, únor, březen/
· do 30. dubna /za duben, květen, červen/

b) Platbu lze provádět:

· hotově, proti účetnímu dokladu paní vychovatelce v daném oddělení
· ze sporožirového účtu
· převodem z účtu na účet školy pod VS uvedeným u předpisu k platbě v EduPage

c) Pokud se žák přihlásí do školní družiny dodatečně, úplata se vybere za období plánované docházky.

d) Měsíční úplata se nekrátí v případě absence žáka.

e) Pokud se žák v průběhu docházky odhlásí ze školní družiny, bude mu vrácena úplata za celé měsíce následující po odhlášení z docházky

f) Pokud za dítě není úplata uhrazena, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

4. Závěrečná ustanovení

a) Kontrolou provádění této směrnice je pověřena vedoucí vychovatelka školní družiny.

b) Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy.

c) Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2023

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2023

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2023

Město Albrechtice 1. 9. 2023

Mgr. Jiří Šiffner

ředitel školy

Back To Top