Vzdělávací program

Výchovně vzdělávací práce školy vychází z programu Základní škola (MŠMT, čj. 16 847/96 – 2).

Snažíme se rozvíjet osobnost žáka, poskytnout mu základy moderního všeobecného vzdělání, vychovávat jej ke zdravému životnímu stylu, k ochraně přírody. V maximální míře jej seznamovat s možnostmi, které nabízejí informační a komunikační technologie – to znamená vést k vyhledávání, shromažďování, třídění, vyhodnocování a praktickému využívání informací. K schopnosti dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v každodenním životě. K odvaze nebát se vyjadřovat své názory, umět vhodnou formou prosazovat oprávněné nároky.

Mít pochopení pro druhé, být jim ochoten pomáhat.

Školní vzdělávací program „Cesta“

Níže na stránce je příloha ke stažení ŠVP Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál .

Školní vzdělávací program zde.

Od 1. 9. 2016 je platný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). Důvodem úpravy RVP ZV je zákonné zasazení společného vzdělávání a zahájení procesu nového způsobu podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Tímto dodatkem se od 1. 9. 2016 doplňuje ŠVP Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál kapitola č. 3 Charakteristika 3. 4. – Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a kapitola 3.5. Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Úpravy ŠVP podle RVP ZV jsou uvedeny se v kapitole Charakteristika ŠVP jen jako odkaz na RVP ZV. Požadované výstupy vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných jsou uvedeny v RVP ZV.

Back To Top