Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní provozní řád školní jídelny při základní škole Město Albrechtice,

Opavická 1, okres Bruntál 793 95 Město Albrechtice

Ředitel školy: Mgr. Jiří Šiffner

Vedoucí školní jídelny: Stýskalová Darja

IČO: 00852589

Úvodní ustanovení

 • Vnitřní řád školní jídelny odpovídá pravidlům a opatřením spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy a pedagogickému dozoru školní jídelny.
 • Vnitřním řádem se řídí všechny osoby, které se pohybují v prostorách školní jídelny.
 • Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
 • v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláškou 463/2011 Sb., (novela vyhlášky 107/2005 Sb.), o školním stravování, dále zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Školní jídelna zajišťuje stravu pro:
  • vlastní zaměstnance – obědy
  • žáky základní školy – obědy
  • cizí strávníky – obědy

Provoz

Provozní doba školní jídelny: 6:15 – 14:45 hodin
Výdej obědů: 11:25 – 11:50 hodin
12:10 – 13:30 hodin
Výdej do jídlonosičů: 11:00 – 11:25 hodin
 • změny provozní doby připadající na období prázdnin rozhoduje ředitelka školy. V takovém případě bude informovanost zákonných zástupců žáků a ostatních strávníků zajištěna zveřejněním rozhodnutí na vývěsce v prostorách školní jídelny a na www.zsma.cz pod odkazy: školní jídelna

Přihlášení k odebírání stravy

 • Pro odebírání stravy ze školní jídelny vyplní zákonný zástupce nezletilého dítěte přihlášku, tato je platná po celou dobu návštěvy jídelny. Pokud se strávník nebo jeho zákonný zástupce rozhodne ukončit odebírání obědů v průběhu školního roku, je povinen toto oznámit vedoucí školní jídelny.

Způsob přihlašování a odhlašování stravy

 • Přihlašování a odhlašování odběru stravy lze provádět buď osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny (v době její nepřítomnosti ji zastupuje vedoucí kuchařka).
 • SMS zprávou na mobil 777 719 365 nebo pomocí internetu: http://strav.nasejidelna.cz//0034, případně prostřednictvím e-mailu: darja.styskalova@zsma.cz nebo na terminálu ve školní jídelně a to v dostatečném předstihu. Vždy však nejpozději den dopředu do 12:00.
 • Za neodhlášenou a nevyzvednutou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Odhlašování stravy je zákonnému zástupci doporučeno provádět vždy prokazatelnou formou. Informace o finančním vyrovnání při změnách podává vedoucí jídelny.

Internetový systém

 • Každému strávníkovi bude zapůjčen čip za poplatek 100 Kč, při navrácení nepoškozeného funkčního čipu bude tento poplatek vyplacen strávníkovi zpět.
 • Strávníci si sami odhlašují a vybírají obědy přes internet (http://strav.nasejidelna.cz/0034) nebo přes objednávkový terminál ve školní jídelně před kanceláří vedoucí kuchyně pomocí čipu.
 • Strava se odhlašuje den dopředu do 12 hodin.
 • Výběr stravy (z jedničky na dvojku) – vždy do čtvrtku 20 hodiny na příští týden, pokud si strávník nevybere, má automaticky jedničku.
 • Pro přihlášení na internet použije každý strávník prvních 5 písmen svého příjmení (bez háčků a čárek) a číslice, která mu bude přidělena při koupi čipu. Ti, co mají příjmení kratší než 5 písmen, ho použijí celé.
 • Při zavedení systému bude mít každý heslo stejné jako přihlašovací jméno, ale strávník si ho může kdykoliv v nastavení změnit.
 • Při objednávce přes terminál použije strávník přidělený čip k přihlášení na svůj objednávkový systém, kde může měnit nebo odhlašovat obědy.
 • Rodič má na internetových stránkách přehled o docházce dítěte do jídelny.
 • Přeplatky se strávníkovi objeví hned v následujícím měsíci a může s nimi disponovat.
 • Každý strávník má přehled o výši svého účtu.
 • Pokud dítě nebude mít zaplaceny obědy, systém ho upozorní na nulový kredit a nemá nárok na oběd.
 • Čip slouží k jednoduché identifikaci, jak u výdajového – objednávkového terminálu, tak k identifikaci u vedoucí školní jídelny.
 • Čip dítě vlastní od 1. až do 9. třídy, nebo do doby odhlášení ze stravy
 • Pokud strávník čip zapomene doma, nahlásí své jméno při výdeji kuchařce, tento postup bude možný pouze tři po sobě následující dny.
 • V případě ztráty čipu, bude tento zablokován, aby nikdo jiný nemohl oběd vybrat (strávník nepřijde o možnost zaplacenou stravu odebrat, ale musí si zakoupit čip nový).
 • Pokud se čip najde a bude funkční, bude opět strávníkovi vrácena záloha.
 • Z výše uvedeného vyplývá, že zapůjčení čipu není pro strávníka náklad.

Úplata za školní stravování

 • Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
 • Žáci mají nárok na odebrání jednoho obědu denně, v průběhu školního roku a v době přítomnosti ve škole.
 • Žák je povinný stravovat se v prostorách školní jídelny.
 • Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci již nelze považovat za pobyt žáka ve škole a je nutné stravu odhlásit.
 • V případě neodhlášené stravy a nepřítomnosti žáka ve škole, jsou zákonní zástupci povinni doplatit stravu v plné výši (tj. včetně věcných a režijní nákladů).
 • V době prázdnin a v době volna určeného státem mají žáci navštěvující družinu nárok na jeden oběd za sníženou cenu. O provozu kuchyně dle počtu přihlášených žáků rozhoduje ředitel školy.
 • V době volna uděleného ředitelem školy žákům nárok na odběr dotované stravy nevzniká.
 • Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku.
 • Sazby stravného za jedno odebrané jídlo jsou stanoveny takto:
* žáci od 7 až 10 let 24,- Kč
* žáci od 11 až 14 let 28,- Kč
* žáci 15 a více let 31,- Kč
cizí strávníci 80,- Kč
 • Změny ve výši stravného budou zveřejňovány formou dodatku k tomuto řádu.

Způsob platby stravného

Úhradu stravného lze provádět:

 • hotovostní platbou v kanceláři vedoucí školní jídelny – pokud nelze platbu hradit jinak přes účet školy 154792450/0300, uhrazen do 25. dne předchozího měsíce (pozdější platba musí být prokázána dokladem potvrzující uhrazení platby vedoucí jídelny nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce)
 • svolením k inkasu na účet č. 154792450/0300 – ostatní bankovní ústavy
 • Termíny výběru stravného pro nový školní rok v průběhu prázdnin budou zveřejněny na vývěsce školní jídelny (na vstupních dveřích), na www.zsma.cz (odkazy školní jídelna a úřední deska).
 • Přeplatky na stravném se vrací na konci školního roku, nejdříve však v červenci strávníkům, kteří definitivně končí školní docházku. U strávníků, kteří pokračují ve studiu, přeplatek automaticky převádí účetní do příštího školního roku.
 • Zůstatky stravného v prosinci jsou převáděné do dalšího kalendářního rok.
 • U platby, která není připsána na účet do konce měsíce, budou strávníkovi obědy zrušeny.

Úhrada za stravování

 • Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP.

Jídelní lístek

 • Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny společně s hlavní kuchařkou.
 • Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v budově školní jídelny, na internetových stránkách školy zsma.cz
 • Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tuto změnu vedoucí školní jídelny zaznamená do jídelního lístku.

Vlastní organizace stravování

Pokyny pro strávníky:

 • žáci a zaměstnanci přicházejí do školní jídelny bez tašek a svrchních oděvů (odkládat oděvy a osobní věci na židle a stoly je z hygienických důvodů nepřípustné), dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád, řídí se pokyny pracovníků školní jídelny
 • k odběru stravy používají podnosy, špinavé nádobí odkládají do určeného prostoru
 • nevynášejí inventář (talíře, příbory, sklenice, židle atd.)
 • rozbití nádobí či vylití jídla hlásí zaměstnanci školní jídelny, který je u odběru špinavého nádobí, ten zajistí úklid
 • za úmyslně způsobenou škodu bude vyžadována náhrada
 • jídelní lístek je zveřejněn na vývěsce a www.zsma.cz (pod odkazem školní jídelna), změna v jídelním lístku je vyhrazena (vliv dodávky potravin, havarijní situace apod., tato změna bude v jídelním lístku zaznamenána), lze vybírat ze dvou jídel (elektronicky přes www.zsma.cz a prostřednictvím terminálu umístěného v prostorách jídelny)
 • veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technologických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny (ředitel školy)
 • strávníci neodnášejí z jídelny jídlo (s výjimkou ovoce a oplatků)

Konzumace jídla

 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.
 • Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu.
 • Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 • Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.
 • Obědy do jídlonosičů: přednostně jsou vydávány obědy na talíř. Jídlonosič strávník přináší čistý a suchý.
 • Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno žákům první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do jídlonosiče.

Dohledy na jídelně

 • Dozory ve školní jídelně stanovuje zástupce ředitele školy.
 • Dohled nad nezletilými žáky na jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů zástupce ředitele školy.

Povinnosti dohledů v jídelně:

 • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny
 • žáky nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 • sleduje reakce strávníků na množství a kvalitu jídla
 • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do odkladního okénka
 • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • reguluje osvětlení na jídelně
 • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují

Stravování v době nemoci žáka

 • Zařízení školního stravování a tedy i školní jídelna poskytuje stravu pro žáky a zaměstnance pouze v době jejich pobytu ve škole.
 • Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.
 • V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.
 • Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole nejsou považovány za pobyt žáka ve škole, a proto žák nemá nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu jídlonosiči.

Bezpečnost provozu

 • Dohled nad žáky v průběhu jejich pohybu ve školní jídelně vykonává pedagogický dozor (rozpis služeb organizuje zástupce ředitele školy).
 • Úrazy žáků se hlásí pedagogickému dozoru.
 • Do prostor jídelny mají přístup pouze osoby k tomu oprávněné (strávnicí, pedagogický dozor, zaměstnanci stravovacího provozu).
 • Strávníci jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto provozního řádu (žáci budou s jeho obsahem seznámeni prostřednictvím letáčku předaného rodičům při objednávce odběru stravy, dospělým strávníkům je k dispozici na vývěsce ve školní jídelně).

Škody na majetku školní jídelny

 • Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
 • Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako světci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru na jídelně, v případě větších škod vedoucí školní jídelny.
 • Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
 • Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen nahradit.

Závěrečná ustanovení

 • Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny.
 • S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni na webových stránkách školní jídelny, na nástěnce školní jídelny a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.
 • Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny vedoucí školní jídelny a příslušného dozoru.

 

Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022.

Sestavila: Stýskalová Darja

Schválil: Mgr. Jiří Šiffner

SouborVelikost
Vnitřní řád školní jídelny237,9 KB
Back To Top