Stanovy občanského spolku

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. Č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne 14. listopadu 1991, součástí registrace bylo přidělení IČ 623 52 482.

S ohledem na přijetí zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jsou všechna občanská sdružení ex lege transformována na spolky podléhající nové právní úpravě. Zákon rovněž ukládá povinnost takto transformovaným spolkům přizpůsobit nové úpravě zákona dosavadní znění stanov a to do doby tří let od nabytí účinnosti.

V důsledku výše uvedených skutečností přijala členská schůze Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál ve své působnosti níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto nové stanovy.

Článek I. Název a sídlo spolku

1. Název spolku zní „Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole Město Albrechtice“ (dále jen „spolek“).

2. Sídlem spolku je Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice.

Článek II. Účel spolku

1. Účelem spolku je finanční podpora rozvoje Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice.

Článek III. Orgány spolku

1. Členská schůze – nejvyšší orgán

a) skládá se ze všech členů spolku,
b) volí a odvolává ze svých členů předsedu,
c) je svolávána předsedou nejméně jednou ročně,
d) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,
e) vydává a schvaluje vnitřní předpisy,
f) rozhoduje o změnách stanov,
g) rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku,
h) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,
i) schvaluje rozpočet spolku na kalendářní rok,
j) schvaluje zprávu o hospodaření za kalendářní rok,
k) rozhoduje o naložení s majetkem spolku při jeho zániku,
l) je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
m) není-li členská schůze schopná usnášení, je svoláno další jednání, tak aby se uskutečnilo nejméně 2 týdny a nejvýše 6 týdnů po termínu uskutečněného řádného zasedání. Toto náhradní jednání členské schůze je pak vždy usnášeníschopné, bez ohledu na počet přítomných členů spolku,
n) jednání členské schůze jsou neveřejná,
o) z každého zasedání je vyhotovován zápis.

2. Předseda – statutární orgán

a) je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony,
b) jedná jménem spolku,
c) zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemností,
d) účinnosti předsedy se ujímá dnem zvolením členskou schůzí do funkce,
e) pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci,
f) navrhuje vnitřní předpisy spolku,
g) vede seznam členů spolku,
h) spravuje majetek spolku,
i) svolává a řídí členskou schůzi,
j) předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření,
k) výkon činnosti předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku.

Článek IV. Předmět činnosti

1. koordinovat vztahy mezi vedením školy a rodiči v oblasti výchovy dětí ve škole a rodině,
2. napomáhat užšímu kontaktu mezi rodiči a pedagogickými pracovníky ve všech směrech působení školy,
3. vytvářet finanční zdroje vlastní činností,
4. poskytovat z vytvořených finančních zdrojů materiální pomoc v oblastech, kde nepostačují zdroje z rozpočtu školy (výchovné a zájmové akce, odměny dětem, zlepšení materiálního vybavení školy).

Článek V. Vznik a zánik členství

1.Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové.
2. Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku, podpora cílů spolku a souhlas členské schůze.
3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje členská schůze na základě jeho písemné přihlášky.
4. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.
5. Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou o zániku členství, nebo doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, nebo doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena nebo zánikem spolku.
6. Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze, zejména pokud porušuje členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

 Článek VI. práva a povinnosti členů

1. Právem člena je:

a) podílet se na činnosti spolku,
b) obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,
c) kdykoli ze spolku vystoupit.

2. Povinností člena je:

a) dodržovat stanovy spolku,
b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku.

Článek VII. Hospodaření spolku

1. Spolek hospodaření s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary či příspěvky od fyzických a právnických osob, nebo získanými granty.
2. Výdaje jsou určeny zejména na podporu výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti žáků Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál.
3. S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé členské schůzi.

Článek VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Stanovy byly schváleny ustavující schůzí dne 23. září 2015.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení. Tímto dnem se ruší dosavadní stanovy registrované Ministerstvem vnitra.
3. Předseda bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti těchto stanov a po zřízení spolkového rejstříku založí tyto stanovy do sbírky listin spolkového rejstříku. Zároveň podá návrh na zápis orgánů spolku a dalších nezbytných údajů vyžadovaných podle zákona č. 304/2013 Sb., O veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ve znění pozdějších předpisů).
4. Práva a povinnosti těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník, ve znění dalších předpisů.

Členové spolku:

Miluše Kaletová
Nikola Drahokoupilová
Jitka Krátká
Dagmar Vopelková
Regína Hajná
Iveta Kolarovčeková
Jana Muroňová

V Městě Albrechticích dne 23. 9. 2015

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020

Poděkování  sponzoři 2021
Prušková Markéta
Murová Jana
Boháčovi Zdenek a Zdeňka
Wolfovi Lubomír a Hana
Křištof Jaroslav
Kučová Jana

 

Back To Top