GDPR

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR má škola jako správce osobních údajů povinnost informovat subjekt údajů o tom, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a jakým způsobem.

24. dubna 2019 byl ve Sbírce zákonů jako zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů vyhlášen takzvaný adaptační zákon ke GDPR, tento právní předpis dnem vyhlášení zároveň nabyl účinnosti. Společně s ním nabyl účinnosti i zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů a který zapracovává změny, vyvolané přijetím zákona o zpracování osobních údajů, do vybraných dalších právních předpisů. Tyto změny se týkají zejména zpracování osobních údajů v souvislosti s výkonem veřejné moci.

Zároveň došlo ke zrušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a některých navazujících zákonů, které požadavky zákona o ochraně osobních údajů zapracovávaly do dalších právních předpisů. Počínaje dnem 24. dubna 2019 se tedy právní aspekty zpracování a ochrany osobních údajů v ČR řídí vedle GDPR nově přijatými zákony č. 110/2019 Sb. a 111/2019 Sb

Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, jako správce osobních údajů, zpracovává údaje (například případ vedení dokumentace školy). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky: ID: bb9jt7a, prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@zsma.cz nebo poštou na adrese: Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, Opavická 1, 793 95 Město Albrechtice.  Správce osobních údajů je Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál, zastoupená ředitelem školy Mgr. Jiřím Šiffnerem, telefon: 554 652 2421, 771173442, e-mail: reditel@zsma.cz.

Práva žáků (zákonných zástupců):

Prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů je možné se v odůvodněných případech obracet na školu za účelem uplatnění práva subjektu údajů (zákonného zástupce):

  • na přístup k osobním údajům (být informován o zpracování osobních údajů)
  • na jejich opravu nepřesných údajů, které se ho týkají nebo
  • na výmaz (být zapomenut) osobních údajů (netýká se zákonného zpracování osobních údajů, například údajů pro vedení školní matriky)
  • popřípadě na omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování (netýká se zákonného zpracování osobních údajů, například údajů pro vedení školní matriky)
  • při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Stejným způsobem se mohou subjekty údajů (zákonní zástupci) obracet na školu i v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřencem osobních údajů bude s účinností ke dni 24. května 2018 jmenován pan Karel Knapp, telefon: 777 719 360, e-mail: knapp@zsma.cz.

Back To Top