Jaké vybavení využívají žáci a učitelé …

Výuce žáků slouží  18 kmenových tříd, 10 odborných učeben (F+Ch, přírodopisu, zeměpisu, 2 učebny informatiky a výpočetní techniky s dataprojektory, videokamerami, digitálním fotoaparátem a střižnou videa), dále učebna hudební výchovy, dílna technických prací, 2 učebny cizích jazyků, učebna výtvarné výchovy, informační a komunitní centrum, 12 učeben s interaktivní tabulí.

Ve všech učebnách nižšího stupně je k dispozici dataprojektor a po jednom PC s připojením k internetu pevnou linkou, současně je dostupná i WiFi. Mimo stolní PC mohou žáci pracovat s 30 notebooky a 26 tablety. Svůj notebook také dostal do užívání i každý z 23 učitelů. Všechny třídy jsou vybaveny novým výškově stavitelným nábytkem. Postupně se obměňují staré klasické tabule za keramické. V učebnách je umístěn počítač se stálým připojením k internetu. Tělovýchovný areál je tvořen velkým sálem (40×20 m, tribuna pro 238 sedících diváků) s vybavením pro tenis, košíkovou, gymnastiku, odbíjenou i sálovou kopanou. Dále gymnastickým víceúčelovým sálem (20×10 m, možnost konání kulturních a společenských akcí, přípojky k elektřině pro 40 PC). K ozvučení obou sálů je k dispozici kompletní vybavení (MG, CD, bezdrátový mikrofon, atp.) a sportovní světelná tabule. Zázemí pro konání sportovních akcí je tvořeno klubovnou se stolovým obsazením pro 60 návštěvníků, ti si mohou připravit i drobné občerstveni (lednice, sklad, teplá a studená voda, prodejní pult).

Součástí jejího vybavení je přípojka k internetu (možnost pořádání školení k práci s výpočetní technikou). Sportovcům jsou dále k dispozici 4 šatny, 12 sprch, ošetřovna. Veřejnosti slouží samostatné sociální vybavení včetně speciálního pro handicapované spoluobčany. Kabinet tělesné výchovy i nářaďovna poskytuje svým vybavením dostatečné zázemí pro veškerou výuku podle ŠVP i pro pořádání sportovních akcí (výpočetní středisko). Škole však chybí venkovní sportovní areál. Žáci i pracovníci školy využívají počítačovou síť, do které jsou přes server připojeny  PC se stálým přístupem k internetu (40 Mbit/s). Všichni mají zajištěn individuální přístup k e-mailu po celý den. Potřebám uživatelů je k dispozici velký počet výukových programů i programy kancelářského balíku MS OFFICE a LIBRE OFFICE. 

Při řešení školních záležitostí upřednostňujeme osobní jednání. Zároveň nabízíme ke zrychlení  komunikace s rodiči zejména dojíždějících žáků a ke zvýšení informovanosti veřejnosti o dění ve škole využívání elektronické pošty, webových stránek školy včetně přístupu učitelů, rodičů i žáků ke službám elektronické žákovské knížky EduPage.

Žáci se pohybují po prostorných chodbách. Nevýhodou školy je horizontální členitost mezi novou a starou školou, což komplikuje péči o některé integrované žáky. Vybavení kabinetů učebními pomůckami a obnova fondu učebnic je prováděna průběžně podle finančních možností. Technické podmínky a vybavení školy vytváří zázemí pro rozsáhlou zájmovou a mimoškolní činnost dětí (viz přílohu ŠVP).

V rámci vedlejší hospodářské činnosti vaříme obědy pro cizí strávníky, pronajímáme místnosti školy. Získané prostředky jsou po dohodě a v rozsahu určeném zřizovatelem použity k zajištění provozu školy.

 

(stránka bude průběžně doplňována o další fotografie a související odkazy)

Back To Top