Školní řád

Školní řád je vydán na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

 1. PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE NEBO ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

 

PRÁVA

 • Žáci mají právo na:
 • slušnou odpověď po slušném zadání otázky od kteréhokoliv zaměstnance školy
 • bezplatné a povinné základní vzdělání, rozvíjející v maximální míře osobnost, nadání, rozumové a fyzické schopnosti, které vede k úctě k lidským právům a základním svobodám
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • na sdružování, volbu a zvolení do žákovské samosprávy, pracovat v ní a jejím prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit
 • přímý přístup k řediteli školy, pokud jsou přesvědčeni, že jejich chování či nějaká činnost je kýmkoliv z pracovníků školy nespravedlivě hodnocena, při řešení jakéhokoliv závažného problému
 • důstojné zacházení a jednání ze strany vyučujících i zaměstnanců školy, na zachování anonymity při jednáních s učiteli o svých problémech, ochranu osobních údajů
 • na vyjádření názoru k hodnocení v některém z předmětů v posloupnosti: vyučující daného předmětu, třídní učitel, ředitel školy (obdobně v případě nějakého osobního sporu s některým z vyučujících)
 • na vyjádření se ke všem rozhodnutím, která se jich ve škole týkají, vyjádřením musí být věnována přiměřená pozornost
 • přiměřený čas k odpočinku a zábavě v době určené rozvrhem přestávek
 • přístup k informacím, které jsou zaměřeny zejména na rozvoj jejich sociálního, duchovního a mravního blaha, jejich tělesného a duševního zdraví (třídnické hodiny, školní web, elektronická žákovská knížka, individuální konzultace s vyučujícími)
 • přítomnost na TS a konzultačních hodinách pro rodiče k hodnocení chování a prospěchu, včetně konzultací zákonných zástupců s VP a preventistkou negativních jevů)
 • informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání, poskytování školských služeb (zvláštní péči při onemocnění, zdravotním postižení, neporozumění učivu, mimořádném nadání, primární prevenci negativních jevů, kariérovém poradenství, odborné pomoci při integraci, při dlouhodobém neprospěchu)

 

 • Zákonní zástupci mají právo:
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte, informace a poradenskou činnost školy v záležitostech, které se týkají vzdělávání, poskytování školských služeb anebo jiných skutečností popsaných ve školském zákoně
 • na přímé sdělení závažných informací na třídních schůzkách, konzultačních hodinách a při dalších individuálních jednáních (pokud nebylo prokazatelně dohodnuto se zákonnými zástupci jinak)
 • na nepřímé sdělení informací s využitím školního elektronického systému EduPage, případně žákovské knížky, zsma.cz, e-mailem
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se jich, nebo jejich dětí ve škole týkají, vznášet podněty, náměty a připomínky k činnosti školy, v případě písemného podnětu musí ředitel odpovědět písemně nebo zajistit osobní jednání
 • na ochranu svých osobních údajů podle zákona (souhlasí s využíváním údajů tak, jak je definováno ve školských předpisech)
 • na vzdělání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona
 • na taktní přístup zaměstnanců školy při řešení jakýchkoliv problémů souvisejících s činností školy
 • navštívit po předchozí domluvě s ředitelem školy vyučování svého dítěte, seznámit se s organizací výchovně vzdělávací práce školy
 • podílet se na práci SRPDŠ (sdružení rodičů a přátel dětí a školy)
 • být voleni za členy školské rady, případně prostřednictvím rady podávat náměty a připomínky k činnosti školy

3) Pedagogičtí pracovníci mají právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy
 • volit a být voleni do školské rady
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

POVINNOSTI A PRAVIDLA

 • Povinnosti žáků:
 • dodržovat školní řád, řády odborných učeben, předpisy, pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
 • řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
 • být na svém místě nejméně 10 minut před zahájením vyučování – podle rozvrhu hodin, zúčastnit se akcí, které ředitel školy vyhlásí jako povinné (ve vhodném oblečení, mít na paměti, že reprezentují školu i na veřejnosti)
 • zúčastňovat se výuky podle rozvrhu, na vyučovací hodiny přicházet včas, připravit si před zahájením vyučovací hodiny věci potřebné k vyučování, před hodinou tělesné výchovy se převléknout do cvičebního úboru, před pracovním vyučováním do pracovního oděvu
 • zúčastňovat se povinných akcí organizovaných školou – exkurzí, výletů a jiných činností, které jsou součástí výuky
 • řádně se doma připravovat na vyučování
 • nosit požadované školní potřeby, žákovskou knížku
 • po zvonění na hodinu sedět v lavici, pokud se vyučující nedostaví do 5 minut po zvonění, oznámí tuto skutečnost třídní služba v kanceláři školy
 • po ukončení vyučování (po poslední vyučovací hodině ve třídě) uklidit svá místa a učebnu, zvednout židle), za doprovodu vyučujícího se přesunout do šatny
 • chovat se zdvořile a ohleduplně ke všem lidem, zdravit všechny dospělé osoby pohybující se ve škole pozdravem „Dobrý den,“ ve třídě pak při vstupu učitele nebo jiné dospělé osoby povstáním, nekonají-li právě písemné, výtvarné nebo ruční práce (za závažné porušení povinností stanovených školním řádem bude považováno hrubé slovní vyjadřování a úmyslný fyzický útok žáka vůči spolužákům či pracovníkům školy)
 • po přihlášení docházet do nepovinných předmětů
 • plnit pokyny zaměstnanců školy a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem
 • oznámit neprodleně vyučujícímu, dozírajícímu, případně třídnímu učiteli, ztrátu osobní věci, nalezenou věc neprodleně odevzdat v kanceláři školy
 • neponechávat své věci bez dozoru (mimo vyhrazená místa určená TU a dalšími vyučujícími), škola neodpovídá za jejich zcizení nebo poškození.  Při ztrátě věci z uzamčené šatny, uzamčené třídy oznámí žák týž den ztrátu třídnímu učiteli, který s ním sepíše protokol o ztrátě věci
 • Žáci mají zakázáno:
 • v průběhu vyučování používat mobilní telefony, v prostorách školy je nabíjet (výjimku lze dohodnout s vyučujícím) a další audiovizuální techniku, která by sloužila k pořizování fotografií, videozáznamů či audio záznamů vyučujících, ostatních žáků a zaměstnanců školy
 • hlasitě přehrávat reprodukovanou hudbu z přehrávačů, mobilních telefonů a obdobných zařízení během vyučování, pohybovat se po škole s nasazenými sluchátky
 • sedět na okenních parapetech, na radiátorech ústředního topení, na dřevěném obložení, skříňkách a lavicích
 • nosit do školy cenné předměty, které nepotřebují k výuce, větší obnosy peněz (v odůvodněných případech lze k úschově využít trezoru školy či jiný vymezený prostor určený učitelem)
 • pohazovat a nechat povalovat své aktovky či batohy v prostorách školy, např. u šaten, před jídelnou
 • konzumovat potraviny a nápoje v průběhu vyučovacích hodin (výjimky povoluje vyučující)
 • nosit do školy doma chovaná zvířata (např. myši, potkany, křečky, hady, pavouky …), výjimku tvoří zvířata přinášena do školy v rámci výuky s výslovným svolením vyučujícího

 

 • Povinnosti rodičů (zákonných zástupců nezletilých žáků):
 • zajistit, aby žák docházel řádně do školy a přihlášení žáci do školní družiny (tato povinnost je přímo provázána s povinností dokládat důvody absence v případě nepřítomnosti žáka ve škole)
 • na písemné vyzvání ředitelem školy doporučeným dopisem (nejméně s týdenním předstihem) se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho vzdělávání (informovat o zdravotním stavu dítěte a dalších skutečnostech, které mohou mít vliv na výkonnost dítěte a jeho hodnocení ve škole, případně by mohly ohrozit nejen dítě samo, ale také zdraví dalších osob)
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (podle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělání)
 • předem známou nepřítomnost žáka je nezbytné omluvit před jejím započetím
 • doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka (lze využít telefonu, e-mailu, elektronické žákovské, následně je nezbytná elektronická či písemná omluvenka podepsaná zákonným zástupcem, kterou žák předá třídnímu učiteli bezprostředně – tj. první den příchodu do školy, výjimečně v následující den (později doložená absence bude považována za neomluvenou)
 • v případě podezření z nevěrohodnosti dokladu potvrzujícího důvod nepřítomnosti žáka se může ředitel školy v dané věci obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán
 • škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem nezletilého žáka, pokud přesáhne tři dny školního vyučování
 • ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech (především v případě časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti, která nedosahuje tří dnů

 

6) Povinnosti pedagogických pracovníků:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání
 • chránit a respektovat práva žáka
 • chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
 • ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat
 • poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním

 

7) Docházka žáka do školy, jeho uvolňování z vyučování:

 • žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou v rámci výchovně vzdělávací práce školy. Účast ve vyučování nepovinných předmětů, docházka do zájmových kroužků a školní družiny je pro zařazené žáky v průběhu pololetí povinná, ukončit tuto docházku lze pouze na základě písemného sdělení zákonného zástupce
 • nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce předem písemně o jeho uvolnění
 • o uvolnění z jedné hodiny rozhoduje vyučující daného předmětu
 • za mimořádných okolností (náhlá nevolnost, úraz) může uvolnit vyučující žáka s tím, že zajistí jeho předání zákonnému zástupci, zapíše jeho absenci neprodleně do třídní knihy a následně informuje ředitele školy
 • na dobu do pěti vyučovacích dnů povoluje uvolnění třídní učitel, na delší dobu ředitel školy, v takovém případě předkládá ředitelce žádost k vyřízení třídní učitel se svým stanoviskem
 • rozhodnutím ředitele školy lze uvolnit žáka zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu pro zdravotní nebo jiné závažné důvody na základě žádosti jeho zákonného zástupce; zároveň ředitel školy určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady
 • žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle zákona 561/2004 Sb., § 18, zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

8) Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky:

 • pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření
 • informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (např. zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem
 • všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek, konzultačních hodin, na kterých informují zákonné zástupce žáka o výsledcích výchovy a vzdělávání (sdělují jim všechny závažné skutečnosti a informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu, prostřednictvím školního elektronického systému EduPage, sešitů, případně žákovských knížek. Souhrnné hodnocení píší ve čtvrtletí do školního elektronického systému EduPage, případně do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost rodičů o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu
 • učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného rodinného prostředí, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činností školy, berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko- psychologických poradnách a na sdělení rodičů o dítěti
 • s problémy a žádostmi se žák nejprve obrací na třídního učitele, do ředitelny chodí jen v nutných případech nebo na doporučení učitele
 • podněty žáků jsou řešeny na třídnických hodinách

 

9) Pravidla vzájemných vztahů žáků, zákonných zástupců se zaměstnanci ve škole:

 • zaměstnanci školy, žáci školy a zákonní zástupci žáků se vzájemně respektují, snaží se o vstřícnou atmosféru školy
 • zaměstnanci školy, žáci školy a zákonní zástupci žáků dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace
 • zaměstnanci školy, žáci školy a všechny další osoby, pohybující se ve škole dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy
 • žáci nebrání pracovníkům školy vykonávat jejich povolání nevhodným chováním, při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, při poskytování školských služeb jsou partnery, kteří se navzájem respektují, v případě kritiky respektují důstojnost kritizovaného a jeho právo se ke kritice vyjádřit
 • úmyslné fyzické i hrubé slovní útoky kohokoliv, vůči druhé osobě jsou považovány za závažné porušení školního řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona (§ 31 odst. 3)
 1. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 

 • Povinnosti žáků:
 • do budovy školy vstupují jen hlavním vchodem, totéž platí pro odchod z budovy
 • zdržují se v šatnách pouze při příchodu a odchodu ze školy, v průběhu vyučování je vstup žáků do šaten povolen jen se svolením vyučujícího a za doprovodu šatnáře
 • boty a svrchní části oděvů, v nichž přišli do školy, odkládají ve školní šatně (při odchodu ze školy si žádné věci v šatnách nenechávají)
 • nenechávají v šatně cenné předměty (např. mobilní telefony) a peníze
 • pohybují se po škole jen v domácí obuvi (vztahuje se i na mimoškolní a zájmovou činnost)

 

 • Režim dne – obecné zásady provozu v budově školy:
 • školník odemyká budovu v 6.00 a uzamyká v 16.30 hodin
 • vstup do budovy je zajištěn zabezpečovacím systémem („elektronický vrátný“)
 • osoby, které nejsou zaměstnanci školy, zazvoní na příslušnou osobu, neboť škola je uzamčena, a nahlásí důvod své návštěvy
 • školník může pracovníkům školy zapůjčovat klíče od budov pouze z provozních důvodů (proti jejich podpisu) jen na nezbytně potřebnou dobu a pouze se souhlasem ředitele školy
 • akce v budově školy po ukončení běžného provozu a jejím uzamčení školníkem lze provádět pouze na základě písemně uzavřených nájemních smluv s fyzickými či právnickými osobami se souhlasem ředitele
 • o pořádání vlastních školních akcí po ukončení pravidelného provozu rozhoduje ředitel školy, který určí zodpovědnou osobu
 • žákům 1. – 5. třídy, kteří navštěvují školní družinu a jejichž rodiče požádali o dozor, je povolen přístup do školní budovy od 6.00 (za podmínek stanovených vnitřním řádem školní družiny se shromaždují v ŠD stejně jako dojíždějící žáci), dozory vykonávají vychovatelky ŠD podle pokynů vedoucí vychovatelky
 • dozor nad žáky, kteří mají další vyučování nebo nepravidelnou činnost (laboratorní práce, doučování, třídnickou hodinu, nácviky, kroužky a podobně) vykonávají ti pedagogičtí a dobrovolní pracovníci, kteří si je pozvali (přitom dbají na to, aby byli přítomni 15 minut před zahájením činnosti), žáci, kteří docházejí na dělené hodiny, nastupují deset minut před jejich zahájením
 • odchody žáků do odborných učeben, stěhování tříd, odchody do výuky mimo budovu školy se provádějí vždy v době přestávek podle pokynů příslušného vyučujícího
 • rozvrh mimotřídních zaměstnání je uložen v ředitelně, veškeré akce konané ve škole mimo rozsah vyučování musí být schváleny vedením školy
 • po ukončení vyučování (po poslední vyučovací hodině ve třídě) žáci uklidí svá místa a učebnu, zvednou židle, do šatny odvádí žáky se všemi věcmi vyučující poslední hodiny vyučovacího bloku
 • ti žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, odcházejí ze šaten domů, ostatní odvede vyučující na oběd (žáci 1. – 5. ročníku, kteří navštěvují školní družinu, odkládají si věci do svého oddělení v ŠD)
 • žáci mají možnost v době polední přestávky, která není součástí povinného vyučování pobývat ve škole. Rodiče dětí, kteří mají zájem o zajištění pravidelného pobytu dítěte ve škole na uvedenou dobu “aktivně“ projeví, sdělí takovou skutečnost škole prostřednictvím elektronické žákovské nebo formou podepsané žádosti, kterou odevzdají třídním učitelům. Vymezeným prostorem se zajištěným dohledem pro přihlášené žáky jsou pouze šatny na nové budově školy. V jiných místnostech na škole se nesmí zdržovat. Žák může být kdykoliv z poledního dohledu opět odhlášen zákonným zástupcem
 • žáci, kteří nejsou přihlášeni k pobytu ve škole na dobu polední přestávky, čekají na zahájení odpolední výuky před školou nebo v případech nepříznivého počasí v prostoru určeném vyučujícím, dozor nad nimi vykonává ten vyučující, který odpolední výuku provádí (po ukončení odpoledního vyučování odvede vyučující žáky do šaten a vyčká odchodu všech žáků z budovy školy)
 • provoz školní družiny se řídí vlastním řádem, je závislý na rozvrhu 1. – 5. tříd a je ukončen v 16.30 hodin

 

 • Ustanovení k dohledu a službám žáků:
 • žákovská služba ve třídě je určována třídními učiteli a vyučujícími pro své předměty
 • pořádková služba se střídá po týdnech, služby trvalé po půl roce nebo trvají po celý rok (organizují třídní učitelé)
 1. dohlíží na pořádek ve třídě
 2. dbá na dodržování zásad školního řádu
 3. přináší podle pokynů vyučujících pomůcky do učebny, dbá o čistotu tabule, přípravu tříd
 4. jestliže se po zazvonění do 5 minut nedostaví vyučující, oznámí to služba do sborovny nebo vedení školy
 5. po ukončení vyučování zkontroluje třídu, čistotu v lavicích, postará se o odstranění nedostatků, dbá, aby žáci chodili do třídy přezutí
 • třídní zdravotníci (pokud budou rozhodnutím třídního učitele zavedeni)
 1. konají služby ve 3. – 9. ročníku podle pokynů třídního učitele
 2. dbají o čistotu a pořádek ve třídě
 3. pomáhají při ošetřování drobných úrazů žáků
 • služba v šatně
 1. je určována třídním učitelem
 2. přichází do šatny včas, jako první žáci
 3. dohlíží na to, aby žáci ukládali své oděvy a boty na určená místa
 4. zamyká šatnu vždy před zahájením výuky
 5. po ukončení výuky se stará, aby si všichni žáci uložili své ponechané věci do zavěšených tašek a sáčků (nic nezůstává ležet na zemi), neuložené věci budou shromažďovány ve skladu u pana školníka, žáci se je budou moci vyzvednout za přítomnosti třídního učitele

4) Pobyt žáků ve škole v době mimo vyučování:

 • žákům 1. – 5. třídy, kteří navštěvují ŠD, případně těm, jejichž rodiče požádali o dohled, je povolen přístup do budovy školy od 6.00 hodin, shromažďují se v určeném oddělení ŠD – dozor nad žáky vykonává p. vychovatelka podle pokynů ved. ŠD
 • vstup žáků do školy je povolen 20 minut před zahájením vyučování
 • žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, odcházejí ze šaten domů, ostatní odvede vyučující na oběd
 • po ukončení vyučování (po obědě v ŠJ) opustí žáci školu
 • k odpolední výuce (k práci v zájmovém kroužku) nastupují 5 minut před zahájením činnosti, zachovávají všechna ustanovení školního řádu, dozor nad těmito žáky vykonávají ti pedagogičtí pracovníci, kteří je budou vyučovat nebo si žáky pozvali
 • přihlášení žáci prvního stupně mohou využít ve volném čase ŠD, provoz ŠD se řídí samostatným řádem
 • žáci druhého stupně se mohou v případě nepříznivého počasí se souhlasem dozírajícího pracovníka v době před vyučováním zdržovat v prostorách šatny

5) Časové rozvržení vyučování (upraveno s ohledem na dojíždějící žáky):

 • vstup žáků (kteří nenavštěvují ŠD) do budovy školy před dopoledním vyučováním nejméně 20 minut předem, za nepříznivého počasí i dříve
 • začátek dopoledního vyučování v 7.45
 • vstup žáků do budovy školy před odpoledním vyučováním nejméně 15 minut předem
 • žáci prvního až pátého ročníku mohou mít v dopoledním vyučování nejvýše 5 vyučovacích hodin, žáci šestého až devátého ročníku nejvýše 6 hodin
 • počet vyučovacích hodin týdně v jednotlivých ročnících a předmětech je stanoven školním vzdělávacím programem
 • přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, případně pětiminutové s ohledem na ukončení vyučování kvůli dojíždějícím žákům
 • po druhé vyučovací hodině se zařazuje jedna přestávka v délce nejméně 15 minut
 • přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá nejméně 35 minut
 • ukončení odpoledního vyučování 14.30
 1. vyučování je organizováno jako denní podle rozvrhu hodin předem schváleného ředitelem školy
 2. rozvrh hodin je umístěn v jednotlivých třídách, musí být podepsán třídním učitelem
 3. u dveří odborných a kmenových tříd je umístěn rozvrh přítomných třídních kolektivů
 4. výjimečné změny v rozvrhu hodin (na druhém stupni ZŠ) jsou povoleny v zájmu žáků a jedině se souhlasem ředitelství školy

dopolední vyučování

 • 10                      nástup dohlížejících učitelů
 • úvodní zvonění 25 nástup žáků a ped. prac.  školy
 • první zvonění 40
 • první hodina 45 –  8.30        
 • první přestávka 10 min.
 • druhá hodina 40 –  9.25 
 • přestávka 20 min.
 • třetí hodina 45 – 10.30
 • přestávka 10 min.
 • čtvrtá hodina 40 – 11.25
 • přestávka 10 min.
 • pátá hodina 35 – 12.20
 • přestávka 5 min.
 • šestá hodina 25 – 13.10
 • odpolední vyučování

přestávka              35 min.   13.10 – 13.45          

 • sedmá hodina 45 – 14.30           
 • přestávka

třídnická hodina:

nejméně jednou měsíčně (TU zapíše záznam o konání do elektronické třídní knihy a zvláštního k tomu určeného formuláře)

6) Režim akcí mimo školu

 • bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 • při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
 • při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.
 • při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem na EduPage nebo žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.
 • při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy a výlety tříd, lyžařské kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.
 • pro pořádání mimoškolních akcí platí zvláštní směrnice školy zahrnující i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (lyžařské výcvikové kurzy, zahraniční výjezdy, školní výlety), za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy
 • součástí výuky je také výuka plavání, lyžařský výcvik. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd.
 • chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.
 • při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.
 • u sportovních soutěží, uměleckých soutěží a dalších soutěží, kde to charakter soutěže vyžaduje a je to dáno organizačním řádem soutěže, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků vysílající škola v plném rozsahu, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak

 

 • PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz:

 • požívání alkoholu
 • kouření vč. elektronických cigaret
 • používání ponorných elektrických vařičů
 • ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně ve stolech, skříních, ve třídě, v kabinetech a ponechávat je ve škole přes noc

1) Poučení žáků:

 • škola zajistí, aby žáci byli v potřebném rozsahu prokazatelně upozorněni, poučeni nebo podrobně instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování a výchově nebo v přímé souvislosti s tím. Budou současně seznámeni se školním řádem, zásadami bezpečného chování, případně s ustanoveními bezpečnostních předpisů a pravidel, obecných i školských, pokud se vztahují na příslušnou činnost. Pokud to stanoví bezpečnostní předpisy nebo je-li to odůvodněno rizikem takové činnosti, budou žáci z těchto znalostí přezkoušeni
 • o provedeném poučení žáků učiní vyučující záznam do třídní knihy (výkazu o zájmové činnosti, dokumentace školní družiny). Žáci, kteří nebyli v době poučení přítomni, budou poučeni v nejbližším vhodném termínu. Ve složitějších případech, zejména při instruování o obsahu závažných bezpečnostně technických předpisů a pokynů, pořídí vyučující zápis podepsaný žáky, z něhož lze podle potřeby zjistit konkrétní obsah provedené instruktáže
 • pro společné akce tříd – lyžařské výcvikové kurzy, výlety a další akce platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými budou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci mimo jiné podřizují vnitřním řádům těchto zařízení a dbají všech bezpečnostních pokynů jejich pracovníků

2) Žáci mají povinnost:

 • dodržovat školní řád, vnitřní řády, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, pokyny pedagogických pracovníků školy k ochraně zdraví a bezpečnosti (např. v Tv při činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, odkládají žáci na určená místa ozdobné a jiné předměty jako náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj.)
 • ihned hlásit vyučujícím jakékoliv zdravotní problémy (zejména v hodinách Tv), pokud se doléčují (zotavují) po nemoci a nemohou cvičit, doloží tuto skutečnost písemnou zprávou od zákonného zástupce, případně lékaře
 • dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu, při každé činnosti chránit zdraví své i zdraví svých spolužáků, mít na paměti nebezpečí úrazu
 • chovat se o přestávkách ukázněně
 • řídit se ustanoveními tohoto školního řádu, vnitřního řádu školní družiny, provozních řádů odborných učeben, tělocvičny, školní družiny, jídelny, se kterými byli seznámeni, pokyny učitelů, vedoucích zájmových útvarů a ostatních zaměstnanců školy

3) Žáci mají právo na:

 • ochranu před sociálně patologickými jevy (jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, projevy diskriminace, nepřátelství, urážením nebo zneužíváním, nedbalým zacházením, před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami, před všemi formami sexuálního zneužívání)
 • ochranu před škodlivými informacemi
 • svobodu myšlení, svědomí a náboženství (omezení práva lze vztahovat jen k ochraně veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví, morálky nebo základních práv a svobod jiných)
 • svobodné vyjádření vlastních názorů ve všech záležitostech, které se jich dotýkají (názory musí respektovat práva a pověst jiných, veřejný pořádek, veřejné zdraví nebo morálku), na přiměřenou pozornost ze strany pracovníků školy k těmto názorům
 • ochranu svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence, cti a pověsti
 • informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání
 • na využití preventivních programů, které slouží k vhodné orientaci v dané oblasti

4) Žáci mají zakázáno:

 • o přestávkách a v době vyučování opouštět budovu školy bez souhlasu učitele (v případě nevolnosti může žák opustit budovu pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby)
 • vstupovat bez doprovodu učitele do kabinetů, sboroven, do provozních prostor (strojovny, dílen, kotelny, provozu kuchyně ŠJ, skladů učebnic, provozního materiálu)
 • zdržovat se mimo vyučování v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou
 • nosit do školy věci, které by mohly ohrožovat mravní výchovu žáků
 • nosit předměty, které mohou při nesprávném používání ohrozit zdraví spolužáků (zábavnou pyrotechniku, zbraně, in-line brusle, koloběžky, skateboardy a podobně), tyto předměty nelze odkládat v šatnách ani v jiných společných prostorách (snižují bezpečnost pohybu žáků v době mimořádných událostí)
 • nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky v areálu školy a jejím blízkém okolí i při všech akcích pořádaných školou (kouření, požívání alkoholických nápojů, drog a podobně) – porušení tohoto zákazu bude hodnoceno jako hrubý přestupek proti školnímu řádu s následným vyvozením přísných sankcí včetně snížení známky z chování dle výchovného řádu školy; v případě porušení tohoto ustanovení pracovník školy zajistí bezpečnost všech žáků, informuje neprodleně vedení školy a bude postupováno podle zpracované směrnice (prevence sociálně patologických jevů)
 • vnášet a ve škole užívat návykové látky, jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují
 • v době vyučování, při kulturních a společenských akcích pořádaných školou žvýkat žvýkačku
 • organizovat nebo se jakkoliv podílet na šikaně a kyberšikaně žáků a pracovníků školy, získávat a rozšiřovat z internetu informace podporující rasovou či jinou nesnášenlivost, ohrožující mravnost, návody na výrobu látek ohrožující zdraví, bezpečnost a podobně
 • pořizovat a následně rozšiřovat audiovideo a textové soubory obsahující projevy násilného, vulgárního, rasistického chování a jednání
 1. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY NEBO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

 

 • Žáci mají povinnost:
 • zacházet šetrně s veškerým majetkem, vybavením školy a výzdobou školy
 • okamžitě oznámit vyučujícímu poškození školního zařízení a vybavení
 • šetrně nakládat se zapůjčeným vybavením školy (učebnice, notebooky, kalkulačky a podobně)

Pokud žák svévolně poškodí nebo zničí majetek školy, žáků, učitelů či jiných osob i přes zajištěný dohled ze strany školy nad žákem, bude od rodičů požadována náhrada na odstranění škody.

Při vzniku závažnější škody nebo při nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči bude událost hlášena k dalšímu řešení Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 • Žáci mají zakázáno:
 • při práci s počítači měnit jejich nastavení, kopírovat a instalovat programy bez výslovného souhlasu vyučujícího předmětu informatika či správce sítě
 • manipulovat s okny, žaluziemi, zámky tříd či jiných místností, ventily ústředního topení, zasahovat do elektrických zařízení, rozvodů vody a plynu

závěrečná ustanovení

 1. Školní řád byl zpracován podle ustanovení § 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 2. Školská rada schválila dne 31. 8. 2023
 3. Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2023
 4. Školní řád nabývá platnosti dne 1. září 2023
 5. Školní řád nabývá účinnosti dne 1. září 2023
 6. Žáci byli seznámeni s ustanoveními řádu k počátku září, zápis v elektronické třídní knize.
 7. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v elektronickém systému EduPage, řád je pro ně zpřístupněn v prostorách školy a na webových stránkách školy.

V Městě Albrechticích dne 31. 8. 2023

Zpracoval: Jiří Šiffner, ředitel školy

Za školskou radu: Marek Juráň, předseda školské rady

 

SouborVelikost
DODATEK Č. 4 2022531,4 KB
DODATEK Č. 3 2018570,8 KB
DODATEK_C._2_2017.pdf298,1 KB
Dodatek_c._1.pdf246,4 KB
Back To Top