Provozní řád školní jídelny a kuchyně

Provozní řád ze dne 1. 9. 2022 aktualizovala: Darja Stýskalová, vedoucí školní jídelny
Dne: 12. srpna 2022
Schválil: Mgr. Jiří Šiffner, ředitel školy
Platnost od: 1. 4. 2023

Oddíly
I. Základní ustanovení
II. Organizace provozu stravování

ad I.  Školní jídelna při Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál poskytuje stravovací služby:

 • žákům základní školy
 • stravování vlastním zaměstnancům organizace
 • v rámci hostinské činnosti jiným fyzickým a právnickým osobám

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhláškou 463/2011 Sb., (novela vyhlášky 107/2005 Sb.), o školním stravování, dále zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky byla novelizována vyhláškou č. 602/2006 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb..

ad II.  Organizace provozu stravování

Provozní doba

Provozní doba v období školního vyučování je stanovena v pracovní dny od 6.15 do 14.45. O změnách provozní doby připadajících na období prázdnin rozhoduje ředitel školy.
V takovém případě bude informovanost zákonných zástupců žáků a ostatních strávníků zajištěna zveřejněním rozhodnutí na vývěsce v prostorách školní jídelny a na www.zsma.cz pod odkazy: úřední deska i školní jídelna.

Způsob přihlašování a odhlašování obědů

Přihlašování a odhlašování odběru stravy lze provádět buď osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny (v době její nepřítomnosti ji zastupuje vedoucí kuchařka), SMS zprávou na mobil 777 719 365 nebo pomocí internetu: http://strav.nasejidelna.cz//0034, případně prostřednictvím e-mailu: darja.styskalova@zsma.cz  v dostatečném předstihu. Vždy však nejpozději do 12.00 dne předcházejícímu odběru stravy. Za neodhlášenou a nevyzvednutou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Odhlašování stravy je zákonnému zástupci doporučeno provádět vždy prokazatelnou formou.
Informace o finančním vyrovnání při změnách podává vedoucí jídelny.

Úplata za stravování

Žáci mají nárok na odebrání jednoho obědu denně, v průběhu školního roku a v době přítomnosti ve škole. Žák je povinný stravovat se v prostorách školní jídelny. Za pobyt ve škole se považuje i první den nemoci žáka a rodič si může stravu odnést v jídlonosiči. Druhý a další dny nemoci již nelze považovat za pobyt žáka ve škole. V případě neodhlášené stravy a nepřítomnosti žáka ve škole, jsou zákonní zástupci povinni doplatit stravu v plné výši (tj. včetně věcných a režijní nákladů). V době prázdnin a v době volna určeného státem mají žáci ve školní družině nárok na jeden oběd za sníženou cenu, o provozu kuchyně dle počtu přihlášených žáků rozhoduje ředitel školy. V době volna uděleného ředitelkou školy žákům nárok na odběr dotované stravy nevzniká.

Výše stravného se určuje podle dosažení věku dítěte ve školním roce:

 • Žáci od 7 do 10 let, 24,-
 • Žáci od 11 do 14 let, 28,-
 • Žáci 15 a více let, 31,-
 • Cizí strávníci 85,-

Děti mají možnost odebírat stravu i v době jejich nepřítomnosti ve škole a to za plnou úhradu jako cizí strávníci v hodnotě 85,- Kč.

* Změny ve výši stravného budou zveřejňovány formou dodatku k tomuto řádu.

Úhradu stravného lze provádět:

 • hotovostní platbou v kanceláři vedoucí školní jídelny
 • podkladem ke stravování, který bude uhrazena do 25. dne předchozího měsíce (pozdější platba musí být předložená vedoucí školní jídelny před započatým měsícem)
 • svolením k inkasu na účet č. 154792450/0300 – ostatní bankovní ústavy

Termíny výběru stravného pro nový školní rok v průběhu prázdnin budou zveřejněny na vývěsce školní jídelny (na vstupních dveřích), na úřední desce školy a také na www.zsma.cz  (odkazy školní jídelna a úřední deska).

Identifikace strávníků je prováděna čipem (podrobnosti informační leták). Čip se vydává proti vratné záloze 100 Kč, strávníkovi zůstává k užívání po celou dobu školní docházky, čip není přenosný. Strávník je povinen nahlásit ztrátu či jeho poškození vedoucí jídelny.

Výdej stravy:

žákům a zaměstnancům školy v jídelně 11.25 – 13.30 s technickou přestávkou v době od 11.50 – 12.10, odlišnosti (výlety, exkurze apod.) lze dojednat individuálně s vedoucí jídelny.

Výdej do jídlonosičů od 10.30 – 11.20  nebo od 12.50 do 13.10 hodin

Pokyny pro strávníky

 1. žáci a zaměstnanci přicházejí do školní jídelny bez tašek a svrchních oděvů (odkládat oděvy a osobní věci na židle a stoly je z hygienických důvodů nepřípustné)
 2. dbají na kulturu stolování, dodržují provozní řád, řídí se pokyny pracovníků školní jídelny
 3. k odběru stravy používají podnosy, špinavé nádobí odkládají do určeného prostoru
 4. nevynášejí inventář (talíře, příbory, sklenice, židle atd.)
 5. rozbití nádobí či vylití jídla hlásí zaměstnanci školní jídelny, který je u odběru špinavého nádobí, ten zajistí úklid
 6. za úmyslně způsobenou škodu bude vyžadována náhrada
 7. jídelní lístek je zveřejněn na vývěsce a www.zsma.cz (pod odkazem školní jídelna), změna v jídelním lístku je vyhrazena (vliv dodávky potravin, havarijní situace apod., tato změna bude v jídelním lístku zaznamenána), lze vybírat ze dvou jídel ( elektronicky přes www.zsma.cz a prostřednictvím terminálu umístěného v prostorách jídelny)
 8. veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technologických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny (ředitel školy)
 9. strávníci neodnášejí z jídelny zbytky jídel (s výjimkou ovoce a oplatků)

Bezpečnost provozu

 1. dohled nad žáky v průběhu jejich pohybu ve školní jídelně vykonává pedagogický dozor (rozpis služeb organizuje zástupce ředitele školy)
 2. úrazy žáků se hlásí pedagogickému dozoru
 3. do prostor jídelny mají přístup pouze osoby k tomu oprávněné (strávnicí, pedagogický dozor, zaměstnanci stravovacího provozu)
 4. strávníci jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto provozního řádu (žáci budou s jeho obsahem seznámeni prostřednictvím letáčku předaného rodičům při objednávce odběru stravy, dospělým strávníkům je k dispozici na vývěsce ve školní jídelně)

 

Darja Stýskalová – vedoucí školní jídelny, Jiří Šiffner – ředitel školy

Back To Top