Usnesení č. 18 ze dne 26. 6. 2013

18/63 - Členové školské rady schválili

  • aktualizaci ŠVP "Cesta", čj.: ZS/432/2007 s účinností k 2. 9. 2013

18/64 - Členové školské vzali na vědomí

  • termín dopňovací volby člena rady za pedagogické pracovníky - I. PR ve školním roce 2013/2014

18/65 - Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitele školy o průběhu a výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí a kontroly provedené zřizovatelem Městem Město Albrechtice

18/66 - Členové školské rady vzali na vědomí

  • informace ředitele školy o průběhu vzdělávání ve školním roce 2012/2013, podrobné informace budou uvedeny ve výroční zprávě škol za školní rok 2012/2013

18/67 - Členové školské rady vzali na vědomí

  • výhled organizace školy pro školní rok 2013/2014, změny v personálním obsazení školy, informace k počtu zapsaných dětí do ŠD

18/68 - Členové školské rady vzali na vědomí

  • informaci ředitele školy o organizaci provozních záležitostí v průběhu letních prázdnin (generální oprava a modernizace sociálních zařízení, oprava střech a maleb místností po pojistné události

 

Zapsala Hana Kmínková
Mgr. Mlčoušek Jiří (předseda ŠR)