Provozní řád tělocvičny

Řád tělocvičny pro žáky

 1. Před prvním zahájením jakékoliv činnosti v tělocvičně v daném školním roce musí být všichni žáci seznámeni vyučujícím s tímto provozním řádem tělocvičny. Vyučující ZŠ tuto skutečnost zapíší do třídní knihy.
 2. Žáci vstupují do prostorů tělocvičny z prostorů hlavních šaten, cvičenci při mimoškolní činnosti vstupují hlavním vchodem.
 3. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v doprovodu učitele, cvičitele nebo vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost žáků (cvičenců).
 4. Do příchodu vyučujícího se žáci zdržují pouze v určených šatnách, převléknou se do cvičebního úboru a do tělocvičny vstupují jen v čisté obuvi se světlou podrážkou.
 5. Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny (WC, klubovna, tribuna atd.) se žáci chovají ukázněně, dbají na bezpečnost svoji i svých spolužáků, neničí zařízení objektu.
 6. Jakákoliv sportovní činnost je povolena pouze v tělocvičnách ( zákaz házení míčů po chodbách).
 7. Do tělocvičny mají žáci povolen přístup pouze na pokyn vyučujícího (cvičitele), nesmí bez jeho souhlasu vstupovat do nářaďoven, manipulovat s nářadím, cvičit na jakémkoliv nářadí či používat sportovní náčiní.
 8. Po skončení hodiny vyučující nebo vedoucí zajistí úklid nářadí na stanovená místa, počká na odchod žáků a uzamkne šatnu.
 9. Každou vzniklou škodu hlásí vedoucí cvičení neprodleně správci tělocvičny nebo ředitelství školy.
 10. Zvýšenou čistotu je třeba dodržovat na hygienických zařízeních.
 11. Žáci mají přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky (vytápění, ovládání košů, větrání, ozvučení tělocvičny).
 12. Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno kouření, donášení jídla a pití.
 13. Při pobytu na tribuně žáci nesedají na zábradlí, nevyklánějí se přes zábradlí, zacházejí šetrně se sedačkami, chovají se ukázněně.
 14. Bez povolení vyučujícího nesmí žák opustit cvičební prostor tělocvičny.
 15. Dokud nebudou v gymnastickém sále zajištěna zrcadla sítí proti rozbití, platí v této místnosti zákaz veškerých míčových her.
 16. V tělocvičnách je povoleno hrát kopanou pouze s míčem na sálovou nebo halovou kopanou.
 17. Každé i drobné zranění je povinen žák oznámit neprodleně vyučujícímu (vedoucímu cvičení), lékárnička je umístěna v kabineru Tv a na ošetřovně. Klíče od těchto místností mají vyučující a správce tělocvičny.
 18. Všechny cvičící složky se musí bezpodmínečně řídit stanoveným rozvrhem hodin.
 19. V případě nedodržování řádu tělocvičny budou cvičící složky z tělocvičny vykázány.
 20. Výše uvedené zásady se vztahují na žáky a cvičence při sportovních akcích i v mimoškolní době. Cvičení v mimoškolní době lze provádět pouze pod vedením vedoucích určených nájemní smlouvou.
 21. Provozovatel seznámí se zásadami BOZP provozu tělocvičny zodpovědné vedoucí jednotlivých cvičení, kteří jsou uvedeni na nájemní smlouvě, ti zodpovídají za stejné poučení svých cvičenců, ručí za jejich bezpečnost .
 22. Zákaz úschovy kol v celém objektu tělocvičny.

řád tělocvičny pro dospělé

 1. Před prvním zahájením jakékoliv činnosti v tělocvičně v daném smluvním období musí být všichni cvičenci seznámeni vedoucím s tímto provozním řádem tělocvičny.
 2. Vstup do tělocvičny je povolen pouze v doprovodu cvičitele nebo vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost cvičenců a je uveden v nájemní smlouvě.
 3. Po celou dobu cvičení bude vedoucím cvičení zajištěno uzamčení hlavního vstupu do tělocvičny a přidělené šatny.
 4. Cvičení je povoleno pouze v tělocvičně, která je uvedena v nájemní smlouvě.
 5. Vstup do tělocvičny je povolen jen v čisté obuvi se světlou podrážkou.
 6. Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny (WC, klubovna, tribuna atd.) se cvičenci ukázněně, dbají na svoji bezpečnost, neničí zařízení objektu.
 7. Jakákoliv sportovní činnost je povolena pouze v tělocvičnách ( zákaz házení míčů po chodbách).
 8. Do tělocvičny mají cvičenci povolen přístup pouze na pokyn vedoucího (cvičitele), nesmí bez jeho souhlasu vstupovat do nářaďoven, manipulovat s nářadím, cvičit na jakémkoliv nářadí či používat sportovní náčiní.
 9. Po skončení hodiny vyučující nebo vedoucí zajistí úklid nářadí na stanovená místa
 10. Každou vzniklou škodu hlásí vedoucí cvičení neprodleně správci tělocvičny nebo ředitelství školy.
 11. Zvýšenou čistotu je třeba dodržovat na hygienických zařízeních.
 12. Platí přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky (vytápění, ovládání košů, větrání, ozvučení tělocvičny bez vědomí vedoucího cvičení).
 13. Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno kouření, donášení jídla a pití.
 14. Dokud nebudou v gymnastickém sále zajištěna zrcadla sítí proti rozbití, platí v této místnosti zákaz veškerých míčových her.
 15. V tělocvičnách je povoleno hrát kopanou pouze s míčem na sálovou nebo halovou kopanou.
 16. Všechny cvičící složky se musí bezpodmínečně řídit stanoveným rozvrhem hodin.
 17. V případě nedodržování řádu tělocvičny budou cvičící složky z tělocvičny vykázány.
 18. Provozovatel seznámí se zásadami BOZP provozu tělocvičny zodpovědné vedoucí jednotlivých cvičení, kteří jsou uvedeni na nájemní smlouvě, ti zodpovídají za stejné poučení svých cvičenců, ručí za jejich bezpečnost .
 19. Lékárničky první pomoci jsou k dispozici na vyžádání u správce tělocvičny
 20. Je zakázáno uschovávat kola v chodbách i všech dalších prostorách tělocvičny.
 21. Telefonem v klubovně nebo v kabinetě Tv lze přivolat potřebou pomoc:
  • telefonní předvolby jsou uvedeny u stanic

Nájemce potvrzuje převzetí tohoto Provozního řádu tělocvičny, zodpovídá za jeho plnění.

Back To Top