Zápis k povinné školní docházce na naši školu se blíží. Týká se dětí narozených od 1. září 2010 do 31. srpna 2011 a dětí, které měly odklad. Zákonní zástupci ze spádové i mimospádové oblasti rozhodnutí zapsat své dítě ke školní docházce na naši školu si s sebou přinesou rodný list dítěte. Při zápisu vyplní i dotazník (pokud nevyužijí možnost vyplnit si jej předem – odkaz ke stažení dokumentu je k dispozici na konci textu). Rodiče, kteří žádají odklad pro své dítě, přinesou potvrzení školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa). Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy a na dveřích hlavní budovy 18. 4. 2017. 

Již dnes prozradíme, že v úterý 11. dubna 2017 v době od 12 do 17 hodin bude pro děti připraven pravěký svět a se zvládáním všech her a „těžkých“ úkolů jim pomohou postavičky a příšerky z pravěku. Příjemně naladit se můžete zápisy z minulých letech, kdy děti zápisy provázeli Mach a ŠebestováKřemílek a VochomůrkaFerda Mravenec s BeruškouPat a MatSněhurka a sedm trpaslíkůŠmoulové, Rumcajs, Večerníček, Námořníci

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, zájemce z řad veřejnosti a příznivce školy (absolventy, širokou veřejnost) jsme připravili na čtvrtek 16. března od 15 do 18 hodin „Den otevřených dveří„. Určitě se nebudete nudit. Čeká na vás netradiční prohlídka všech tříd a odborných učeben. Připraveny jsou pokusy, hry, tvoření a kouzelné interaktivní tabule. Omrknout můžete tělocvičnu, jídelnu, školní družinu i půdní vestavbu s komunitním centrem. Jsme připraveni odpovídat na dotazy týkající se provozu, organizace výuky i nabídky zájmové činnosti pro děti včetně činnosti školní družiny.

Pokud vám datum a hodina konání nevyhovuje, stačí dohodnout si individuální termín návštěvy. Přizpůsobíme se vašim časovým možnostem. Kontaktní informace jsou uvedeny zde.

Co nabízíme
– informační a komunikační systém:

 • při
  projednávání jakýchkoliv záležitostí týkajících se života školy upřednostňujeme
  osobní jednání
 • 4 x ročně třídní
  schůzky, možnost dohodnout si individuální konzultace
 • služby
  serveru „EL-KA“ – přístup rodičů on-line
  k informacím o výsledcích žáka ve škole – elektronická žákovská
  knížka (individuální přístup chráněný heslem). Pod odkazem je k dispozici
  návod k obsluze.
 • pravidelně
  aktualizované webové stránky školy včetně týdenních plánů výuky pro žáky
  z I. stupně
 • výuka
  na internetu
  pro žáky II. stupně
 • informační zdroj u hlavního vchodu (televizní obrazovka) promítání zpráv a fotografií ze života školy, vytápěcí systém
 • možnost
  komunikace prostřednictvím e-mailu se všemi pracovníky školy (každý učitel má
  k dispozici vlastní notebook) – omlouvání absencí, konzultace
 • zprávy
  v místní kabelové televizi, Zpravodaj Města Albrechtic, školní Občasník,
  příležitostné informace o dění ve škole v regionálním tisku, v Událostech
  v regionech
Co nabízíme
– provoz školy:
 • vyhovující
  dopravní spojení, řada autobusů má stanoviště před budovou školy, žáci
  využívající železniční nebo autobusové nádraží nemusí přecházet výrazně
  frekventované silnice
 • upravené začátky
  a konce vyučování
   tak, aby navazovaly na dopravní spoje, provoz
  ŠD, činnost kroužků a ZUŠ Město Albrechtice, ze závažných důvodů lze
  dohodnout i individuální úpravy
 • provoz
  školní družiny
   od 6.00 do 16.30, dohled nad dojíždějícími žáky,
  přednostní zařazovaní žáků do ŠD dojíždějících a od obou zaměstnaných rodičů,
  od 1. září 2016 navýšení kapacity školní družiny
 • možnost
  navštěvovat ŠD
  zájmové kroužkyVýtvarnou dílnu J. Hrubého
  a ZUŠ Město Albrechtice

Co nabízíme
– prostředí a vybavení školy:

Co nabízíme
– výuka a péče o žáky, bezpečnost a hygiena:

 • koncepční
  práci vycházející ze střednědobého a celoročního plánu práce vycházející ze
  sebehodnocení práce školy,bezpečné a vstřícné prostředí, program prevence
  negativních jevů
 • stabilizovaný učitelský sbor, kvalifikovanou
  činnost výchovné-kariérní poradkyně, dyslektické asistentky, asistentky
  pedagoga a logopedky, školní asistent
 • aktivní
  spolupráci s rodiči, zájem v odůvodněných případech reagovat
  v zájmu dětí co nejrychleji na připomínky a náměty rodičů souvisejících
  s organizací výchovně vzdělávacího procesu
 • motivující a
  přiměřeně konkurenční prostředí
 • dělenou
  výuku M, JČ, cizích jazyků a praktických činností ve třídách s počtem žáků
  nad 25
 • nabídka
  volitelných a povinně volitelných předmětů včetně křesťanské výchovy
 • aktivní
  přístup k ekologické výchově a zájmové činnosti se
  zaměřením na ochranu přírody
 • zařazování
  žáků do tříd na I. i II. stupni do třídních kolektivů podle předem stanovených
  kritérií (zejména vytváření skupin žáků dojíždějících ze stejné obce)
 • hodnocení
  úspěšnosti naší práce podle úspěšnosti většiny žáků, nabízíme pomoc žákům
  se zhoršeným prospěchem, žákům integrovaným i se specifickými poruchami učení,
  podporujeme činnost žáků nadaných
 • projektovou výuku
 • výuku výtvarné výchovy ve spolupráci s J.
  Hrubým (keramika, prostorové práce, linoryty)
 • vedení žáků
  k aktivnímu přístupu k práci, ke schopnosti komunikovat výstupy ze své
  činnosti (dramatická výchova, mediální výchova, hudební výchova)
 • nadstandardní
  výuku uživatelské práce s výpočetní technikou včetně využívání více jak
  120 výukových programů
 • nadstandardní možnosti zapojení žáků do soutěží (dlouhodobá
  úspěšnost v regionálních, krajských, celostátních kolech při různých
  oborech činnosti, opakovaná účast na mistrovství republiky a mistrovství světa
  psaní na klávesnici PC
 • plavecký a
  lyžařský výcvik pro ročníky uvedené ve školním vzdělávacím programu, výjezdy na
  divadelní vystoupení, bruslení, výlety, exkurzepobyty v přírodě
 • stabilní úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na střední školy

Co nabízíme
– stravování:

 • stravování
  ve školní jídelně – výběr ze dvou druhů
  jídel on-line prostřednictvím internetu i přímo v jídelně
 • „Mléko
  a mléčné výrobky do škol“
 • „Ovoce
  do škol“

Co nabízíme
– volný čas, zájmová činnost:

Co stojí za
zvážení ze strany rodičů:

 • kdy je pro
  dítě vhodnější jeho docházka do třídy s malým počtem dětí (domácí sociální
  klima)
 • výhody a
  nevýhody spojování tříd různých ročníků na I. stupni
 • výhody a
  nevýhody spojování vyučovacích hodin a vytváření skupin pro výuku, počet a
  obsah předmětů vyučovaných spojeně na II. stupni
 • vliv počtu
  žáků ve třídě na jejich motivaci k učení a na výchovu k přiměřené
  konkurenceschopnosti

nevýhody
dojíždění ve srovnání s nabídkou školského zařízení – vstřícnost,
kvalifikovanost a aprobovanost učitelského sboru, vybavenost školy pomůckami,
časové rozvržení provozu družiny, nabídka zájmových aktivit pořádaných školou,
její vybavení a dalšími organizacemi (např. ZUŠ, TJ atd.)

Foto a text Regína Hajná
SouborVelikost
Zápisní lístek32,5 KB
Žádost o přijetí32,0 KB
Back To Top