Zápis k povinné školní docházce na naši školu se blíží. Týká se dětí narozených od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a dětí, které měly odklad. Zákonní zástupci ze spádové i mimo spádové oblasti rozhodnutí zapsat své dítě ke školní docházce na naši školu si s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce. 

Při zápisu vyplní zápisní lístekžádost o přijetí (pokud nevyužijí možnost vyplnit si dokumenty předem). Rodiče, kteří žádají odklad pro své dítě, přinesou potvrzení školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa). Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy a na dveřích hlavní budovy 18. dubna 2018. 

Již dnes prozradíme, že ve čtvrtek 12. dubna 2018 v době od 12 do 17 hodin na děti čeká vesmírné dobrodružství. Se zvládáním všech her a „těžkých“ úkolů jim pomohou postavičky
a příšerky z vesmíru. Příjemně naladit se můžete zápisy z minulých
letech, kdy děti zápisy provázeli Mach a ŠebestováKřemílek
a Vochomůrka
Ferda Mravenec
s Beruškou
Pat a MatSněhurka a
sedm trpaslíků
Šmoulové,
Rumcajs, Večerníček, Námořníci, Pravěk.

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, zájemce z řad
veřejnosti a příznivce školy (absolventy, širokou veřejnost) jsme připravili na
čtvrtek 5. dubna od 15 do 18 hodin „Den otevřených dveří“.
Určitě se nebudete nudit. Čeká na vás netradiční prohlídka všech tříd a
odborných učeben. Připraveny jsou pokusy, hry, tvoření a kouzelné interaktivní
tabule. Omrknout můžete tělocvičnu, jídelnu, školní družinu i půdní vestavbu
s komunitním centrem. Jsme připraveni odpovídat na dotazy týkající se
provozu, organizace výuky i nabídky zájmové činnosti pro děti včetně
činnosti školní družiny.

Pokud vám datum a hodina konání nevyhovuje, stačí dohodnout
si individuální termín návštěvy. Přizpůsobíme se vašim časovým možnostem.
Kontaktní informace jsou uvedeny zde.

Co nabízíme – informační a komunikační systém:

 • při
  projednávání jakýchkoliv záležitostí týkajících se života školy
  upřednostňujeme osobní jednání
 • 4 x
  ročně třídní schůzky, možnost dohodnout si individuální konzultace
 • služby
  serveru „EL-KA
  – přístup rodičů on-line k informacím o výsledcích žáka ve škole
  – elektronická žákovská knížka (individuální přístup chráněný heslem). Pod
  odkazem je k dispozici návod k obsluze.
 • pravidelně
  aktualizované webové stránky školy včetně
  týdenních plánů výuky
   pro žáky z I. stupně
 • výuka na internetu
  pro žáky II. stupně
 • informační
  zdroj u hlavního vchodu (televizní
  obrazovka
  ) promítání zpráv a fotografií ze života školy, vytápěcí
  systém
 • možnost
  komunikace prostřednictvím e-mailu se všemi pracovníky školy (každý učitel
  má k dispozici vlastní notebook) – omlouvání absencí, konzultace
 • zprávy
  v místní kabelové televizi, Zpravodaj Města Albrechtic, školní
  Občasník, příležitostné informace o dění ve škole v regionálním
  tisku
  , v Událostech v regionech

Co nabízíme – provoz školy:

 • vyhovující
  dopravní spojení, řada autobusů má stanoviště před budovou školy, žáci
  využívající železniční nebo autobusové nádraží nemusí přecházet výrazně
  frekventované silnice
 • upravené začátky
  a konce vyučování
   tak, aby
  navazovaly na dopravní spoje, provoz ŠD, činnost kroužků a ZUŠ Město
  Albrechtice, ze závažných důvodů lze dohodnout i individuální úpravy
 • provoz
  školní družiny
   od 6.00 do 16.30,
  dohled nad dojíždějícími žáky, přednostní zařazovaní žáků do ŠD dojíždějících a
  od obou zaměstnaných rodičů, od 1. září 2016 navýšení kapacity školní družiny
 • možnost navštěvovat ŠDzájmové
  kroužky
  Výtvarnou dílnu J. Hrubého
  a ZUŠ Město Albrechtice

 

Co nabízíme – prostředí a vybavení školy:

Co nabízíme
– výuka a péče o žáky, bezpečnost a hygiena:

 • koncepční práci
  vycházející ze střednědobého a celoročního plánu práce vycházející ze
  sebehodnocení práce školy,bezpečné a vstřícné prostředí, program prevence
  negativních jevů
 • stabilizovaný učitelský sbor, kvalifikovanou činnost výchovné-kariérní poradkyně,
  dyslektické asistentky, asistentky pedagoga a logopedky, školní asistent
 • aktivní spolupráci
  s rodiči, zájem v odůvodněných případech reagovat v zájmu dětí
  co nejrychleji na připomínky a náměty rodičů souvisejících s organizací
  výchovně vzdělávacího procesu
 • motivující a
  přiměřeně konkurenční prostředí
 • dělenou výuku M,
  JČ, cizích jazyků a praktických činností ve třídách s počtem žáků nad 25
 • nabídka
  volitelných a povinně volitelných předmětů včetně křesťanské výchovy
 • aktivní přístup
  ekologické výchově a zájmové činnosti se zaměřením na ochranu přírody
 • zařazování žáků do
  tříd na I. i II. stupni do třídních kolektivů podle předem stanovených kritérií
  (zejména vytváření skupin žáků dojíždějících ze stejné obce)
 • hodnocení
  úspěšnosti naší práce podle úspěšnosti většiny žáků, nabízíme pomoc žákům
  se zhoršeným prospěchem, žákům integrovaným i se specifickými poruchami učení,
  podporujeme činnost žáků nadaných
 • projektovou výuku
 • výuku výtvarné výchovy
  ve spolupráci s J. Hrubým (keramika, prostorové práce, linoryty)
 • vedení žáků
  k aktivnímu přístupu k práci, ke schopnosti komunikovat výstupy ze své činnosti (dramatická
  výchova
  , mediální výchova, hudební výchova)
 • nadstandardní
  výuku uživatelské práce s výpočetní technikou včetně využívání více jak
  120 výukových programů
 • nadstandardní možnosti zapojení žáků do soutěží (dlouhodobá úspěšnost v regionálních,
  krajských, celostátních kolech při různých oborech činnosti, opakovaná účast na
  mistrovství republiky a mistrovství světa v psaní na klávesnici PC
 • plaveckýlyžařský výcvik pro ročníky uvedené ve školním vzdělávacím programu, výjezdy na divadelní
  vystoupení, bruslení, výlety, exkurze a pobyty v přírodě
 • stabilní úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy

Co nabízíme
– stravování:

 • stravování
  ve školní jídelně –
  výběr ze dvou druhů jídel on-line prostřednictvím internetu i přímo
  v jídelně
 • „Mléko a
  mléčné výrobky do škol“
 • „Ovoce do škol“
Co nabízíme – volný čas, zájmová činnost:

Co stojí za zvážení ze strany rodičů:

 • kdy
  je pro dítě vhodnější jeho docházka do třídy s malým počtem dětí
  (domácí sociální klima)
 • výhody
  a nevýhody spojování tříd různých ročníků na I. stupni
 • výhody
  a nevýhody spojování vyučovacích hodin a vytváření skupin pro výuku,
  počet a obsah předmětů vyučovaných spojeně na II. stupni
 • vliv
  počtu žáků ve třídě na jejich motivaci k učení a na výchovu
  k přiměřené konkurenceschopnosti

nevýhody dojíždění ve srovnání s nabídkou školského
zařízení – vstřícnost, kvalifikovanost a aprobovanost učitelského sboru,
vybavenost školy pomůckami, časové rozvržení provozu družiny, nabídka zájmových
aktivit pořádaných školou, její vybavení a dalšími organizacemi (např. ZUŠ, TJ
atd.)

 • organizace
  žákovských soutěží, následná účast v regionálních a vyšších
  soutěžích, výsledky žáků
 • profilace
  – viz podrobnou výroční zprávou školy za školní rok 2016/2017, zprávy ČŠI
 • nabídka
  doplňkových služeb organizovaných školou
 • zapojení
  školy do projektů EU
 • informace pro
  prvňáčky v předstihu
   (informace budou aktualizovány
  v květnu 2018), před schůzkami s rodiči prvňáčků, kteří začnou
  navštěvovat naši školu od září 2018
Foto a text Regína Hajná
SouborVelikost
Jak můžete pomoci svým dětem30,4 KB
Desatero pro rodiče50,3 KB
Den_otevrenych_dveri_2018.pdf265,3 KB
Žádost o odklad39,0 KB
Žádost o přijetí34,5 KB
Zápisní lístek41,5 KB
Back To Top