Zápis k povinné školní docházce na naši školu se blíží.Týká se dětí, jež v době od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 dosáhnou šesti let a dětí, které měly odklad. Zákonní zástupci ze spádové i mimospádové oblasti rozhodnutí zapsat své dítě ke školní docházce na naši školu si s sebou přinesou rodný list dítěte. Při zápisu vyplní i dotazník (pokud nevyužijí možnost vyplnit si jej předem – odkaz ke stažení dokumentu je k dispozici na konci textu).

Již dnes prozradíme, že se na děti v pátek 24. ledna 2014 v době od 11 do 17 hodin budou těšit známé pohádkové postavy. Zatímco v minulých letech děti zápisy provázeli Červená Karkulka, Mach a Šebestová, Křemílek a Vochomůrka, Ferda Mravenec s Beruškou, Pat a MatSněhurka a sedm trpaslíků i Šmoulové, letos pomůže budoucím školákům se zvládáním všech her a „těžkých“ úkolů celá rodina známeho loupežníka Rumcajse.

Můžete nás navštívit v předstihu a zcela nezávazně…

Děti z albrechtické mateřské školy se k nám přijdou podívat v předstihu, ještě před zápisem, v úterý 14. ledna 2014 v 9.45. Navštíví své kamarády a budoucí spolužáky v prvních třídách, určitě se nebudou nudit. Mimo jiné projdou celým areálem školy. Nabízíme stejnou možnost nezávazné prohlídky školy i zákonným zástupcům, jejichž děti do místní mateřské školy nedochází, tedy bez ohledu na jejich bydliště. Jsme připraveni odpovídat na dotazy týkající se provozu, organizace výuky i nabídky zájmové činnosti pro dětí včetně činnosti školní družiny.

Pokud vám datum a hodina konání nevyhovuje, stačí dohodnout si individuální termín návštěvy. Přizpůsobíme se vašim časovým možnostem. Kontaktní informace jsou uvedeny zde.

Co nabízíme – informační a komunikační systém:

 • při projednávání jakýchkoliv záležitostí týkajících se života školy upřednostňujeme osobní jednání
 • 4 x ročně třídní schůzky, možnost dohodnout si individuální konzultace
 • služby serveru „EL-KA“ – přístup rodičů on-line k informacím o výsledcích žáka ve škole – elektronická žákovská knížka (individuální přístup chráněný heslem). Pod odkazem je k dispozici návod k obsluze.
 • pravidelně aktualizované webové stránky školy včetně týdenních plánů výuky pro žáky z I. stupně
 • možnost komunikace prostřednictvím e-mailu se všemi pracovníky školy (každý učitel má k dispozici vlastní notebook) – omlouvání absencí, konzultace
 • mobilní kontakty
 • školní časopis Záškolák, místní kabelová televize, Zpravodaj Města Albrechtic, školní Občasník, příležitostné informace o dění ve škole v regionálním tisku, v Událostech v regionech
 • ve Školské radě jsou zastoupeni za pedagogické pracovníky i rodičovskou veřejnost dojíždějících žáků občané z Holčovic a Třemešné

Co nabízíme – provoz školy:

 • vyhovující dopravní spojení, řada autobusů má stanoviště před budovou školy, žáci využívající železniční nebo autobusové nádraží nemusí přecházet výrazně frekventované silnice
 • upravené začátky a konce vyučování tak, aby navazovaly na dopravní spoje, provoz ŠD, činnost kroužků a ZUŠ Město Albrechtice, ze závažných důvodů lze dohodnout i individuální úpravy
 • provoz školní družiny od 6.00 do 16.30, dohled nad dojíždějícími žáky, přednostní zařazovaní žáků do ŠD dojíždějících a od obou zaměstnaných rodičů
 • možnost navštěvovat ŠD, zájmové kroužky, Výtvarnou dílnu J. Hrubého a ZUŠ Město Albrechtice

Co nabízíme – prostředí a vybavení školy:

 • veškeré vybavení a místnosti „pod jednou střechou
 • prostorné kmenové a odborné učebny (3 učebny výpočetní techniky, informační a komunitní centrum, jazyková učebna, učebna F a Ch, hudební výchovy, výtvarné výchovy, dílna praktických činností, školní knihovna, sportovní areál – velký sál 20×40 metrů a gymnastický sál 10×20 metrů, klubovna, přírodovědná učebna), dobré vybavení školními pomůckami, kabinety i třídy jsou vybaveny novým školním nábytkem se stavitelnou výškou
 • estetické prostředí
 • vybavení kabinetů novým nábytkem, přehledné uspořádání sbírek učebních pomůcek
 • vybavení výpočetní technikou srovnatelné s vybavením škol ve vyspělých státech Evropy – 4 žáci na jeden PC (3 učebny výpočetní techniky), 5 interaktivních tabulí, 8 dataprojektorů, 2 videokamery, 9 digitálních fotoaparátů, outdoorová navigace Garmin, meteostanice, ve všech místnostech školy je k dispozici přípojka k internetu a volně přístupné WiFi
 • virtuální prohlídka školy k dispozici ZDE
 • realizace projektů z prostředků EU (modernizace prostředí, výuka, péče o žáky)

Co nabízíme – výuka a péče o žáky, bezpečnost a hygiena:

 • koncepční práci vycházející ze střednědobého a celoročního plánu práce vycházející ze sebehodnocení práce školy,bezpečné a vstřícné prostředí, program prevence negativních jevů
 • stabilizovaný učitelský sbor, kvalifikovanou činnost výchovné-kariérní poradkyně, dyslektické asistentky a logopedky
 • aktivní spolupráci s rodiči, zájem v odůvodněných případech reagovat v zájmu dětí co nejrychleji na připomínky a náměty rodičů souvisejících s organizací výchovně vzdělávacího procesu
 • motivující a přiměřeně konkurenční prostředí
 • dělenou výuku M, JČ, cizích jazyků a praktických činností ve třídách s počtem žáků nad 25
 • nabídka volitelných a povinně volitelných předmětů včetně křesťanské výchovy
 • aktivní přístup k ekologické výchově a zájmové činnosti se zaměřením na ochranu přírody
 • zařazování žáků do tříd na I. i II. stupni do třídních kolektivů podle předem stanovených kritérií (zejména vytváření skupin žáků dojíždějících ze stejné obce)
 • hodnocení úspěšnosti naší práce podle úspěšnosti většiny žáků, nabízíme pomoc žákům se zhoršeným prospěchem, žákům integrovaným i se specifickými poruchami učení, podporujeme činnost žáků nadaných
 • projektovou výuku
 • výuku výtvarné výchovy ve spolupráci s J. Hrubým (keramika, prostorové práce, linoryty)
 • vedení žáků k aktivnímu přístupu k práci, ke schopnosti komunikovat a prezentovat výstupy ze své činnosti (dramatická výchova, mediální výchova, hudební výchova)
 • nadstandardní výuku uživatelské práce s výpočetní technikou včetně využívání více jak 120 výukových programů
 • nadstandardní možnosti zapojení žáků do soutěží (dlouhodobá úspěšnost v regionálních, krajských, celostátních kolech při různých oborech činnosti, opakovaná účast na mistrovství republiky a mistrovství světa v psaní na klávesnici PC)
 • plavecký a lyžařský výcvik pro ročníky uvedené ve školním vzdělávacím programu, výjezdy na divadelní vystoupení, bruslení, výlety, exkurze a pobyty v přírodě
 • stabilní úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na střední školy

Co nabízíme – stravování:

 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou druhů jídel on-line prostřednictvím internetu i přímo v jídelně
 • školní bufet
 • automat na mléčné nápoje, automat na ovoce

Co nabízíme – volný čas, zájmová činnost:

 • rozsáhlá nabídka zájmových kroužků organizovaných školou
 • spolupráce s organizacemi věnujícími se sportovní činnosti mládeže (TJ – odbíjená, aikido, šachy, tenis)

Co stojí za zvážení ze strany rodičů:

 • kdy je pro dítě vhodnější jeho docházka do třídy s malým počtem dětí – domácí sociální klima
 • výhody a nevýhody spojování tříd různých ročníků na I. stupni
 • výhody a nevýhody spojování vyučovacích hodin a vytváření skupin pro výuku, počet a obsah předmětů vyučovaných spojeně na II. stupni
 • vliv počtu žáků ve třídě na jejich motivaci k učení a na výchovu k přiměřené konkurenceschopnosti
 • nevýhody dojíždění ve srovnání s nabídkou školského zařízení – vstřícnost, kvalifikovanost a aprobovanost učitelského sboru, vybavenost školy pomůckami, časové rozvržení provozu družiny, nabídka zájmových aktivit pořádaných školou, její vybavení a dalšími organizacemi (např. ZUŠ, TJ atd.)
 • organizace žákovských soutěží, následná účast v regionálních a vyšších soutěžích, výsledky žáků
 • profilace – viz podrobnou výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013, zprávy ČŠI
 • nabídka doplňkových služeb organizovaných školou
 • zapojení školy do projektů EU
 • možnost operativní komunikace mezi rodiči a školou, dostupnost informací o životě škol v regionu: www.zsosoblaha.cz, www.zsjindrichov.cz, www.skolarudoltice.cz, www.zsholcovice.cz, www.zs-tremesna.cz, www.zs5krnov.cz, www.zs1krnov.cz, www.zs4krnov.cz
 • informace pro prvňáčky v předstihu (informace budou aktualizovány v květnu 2014), před schůzkami s rodiči prvňáčků, kteří začnou navštěvovat naši školu od září 2014

 Foto a text Karel Knapp

SouborVelikost
zadost_o_odklad.pdf311,9 KB
zadost_o_odklad.doc30,0 KB
Zápisní list ve formátu PDF28,2 KB
Žádost o přijetí ve formátu PDF36,7 KB
Zápisní list ve formátu docx36,7 KB
Žádost o přijetí ve formátu docx35,5 KB
Back To Top