Od září 2019 do června 2020 bude škola realizovat projekt s názvem Musíme si pomáhat. V rámci  projektu se pokusíme ve třídách i v celé škole podpořit tvorbu „správného klimatu“ plného empatie, důvěry a ohleduplnosti ke druhým a zároveň posílit pocit zodpovědnosti za vlastní chování a jednání. Dlouhodobě a systematicky chceme rozvíjet spolupráci mezi třídními kolektivy ve škole, založenou na partnerství 1. třídy s 6. třídou. Naplánovali jsme společné aktivity a akce pro žáky prvních a šestých tříd, které žákům umožní, aby se lépe poznali, více se o sobě dozvěděli. Jde nám o posílení a upevnění pozitivních vztahů mezi žáky a třídními učiteli a intenzivnější zapojení se všech žáků školy do preventivních programů, které podporují pozitivní vztahy a důvěru ve třídě a zaměřené na prevenci rizikových projevů chování (šikanu, závislosti, elektronické nebezpečí a rizikové sexuální chování).

Název projektu:   Musíme si pomáhat

Poskytovatel dotace:  Moravskoslezský kraj

Název dotačního programu: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní v roce 2019/2020

Výdaje na projekt celkem: 59 400,- Kč

Z toho dotace MSK: 47 300,- Kč

Aktivity:

  1. Adaptační kurz pro žáky 6. tříd (dvoudenní)
  2. Partnerství pro žáky 1. a 6. tříd (společné akce)
  3. Preventivní akce pro žáky 2. až 9. tříd
  4. Reflexe z preventivních programů
  5. Upevňování klimatu ve stávajících třídách prostřednictvím třídnických hodin

Do projektu se zapojí všichni žáci základní školy a pedagogický tým (18 třídních učitelů, metodik prevence, výchovný poradce).

Back To Top