skip to Main Content

Zápis k povinné školní docházce na naši školu se blíží. Týká se dětí, jež v době od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 dosáhnou šesti let a dětí, které měly odklad. Zákonní zástupci ze spádové i mimospádové oblasti rozhodnutí zapsat své dítě ke školní docházce na naši školu si s sebou přinesou rodný list dítěte. Při zápisu vyplní i dotazník (pokud nevyužijí možnost vyplnit si jej předem – odkaz ke stažení dokumentu je k dispozici na konci textu).

Již dnes prozradíme,
že se na děti v úterý 27. ledna 2015 v době od 11 do 17 hodin budou těšit známé pohádkové postavy. Zatímco v minulých
letech děti zápisy provázeli Červená KarkulkaMach a ŠebestováKřemílek a VochomůrkaFerda Mravenec s BeruškouPat a MatSněhurka a sedm trpaslíkůŠmoulové, Rumcajs i letos pomůže budoucím školákům se zvládáním všech her a „těžkých“
úkolů Večerníček se svými pomocníky.

 

Pro budoucích prvňáčky a jejich rodiče, zájemce z řad veřejnosti a příznivce školy jsme připravili na sobotu 17. ledna od 9 do 13 hodin „Den otevřených dveří s překvapením“… Určitě se nebude nudit. Čeká na vás netradiční prohlídka všech tříd a odborných učeben. Připraveny jsou pokusy, hry, tvoření a kouzelné interaktivní tabule. Omrknout můžete tělocvičnu, jídelnu, školní družinu i půdní vestavbu s komunitním centrem. Jsme připraveni odpovídat na dotazy týkající se provozu, organizace výuky i nabídky zájmové činnosti pro děti včetně činnosti školní družiny.

Pokud vám datum a hodina konání nevyhovuje, stačí dohodnout si individuální termín návštěvy. Přizpůsobíme se vašim časovým možnostem. Kontaktní informace jsou uvedeny zde.

Co nabízíme – informační
a komunikační systém:

 • při projednávání jakýchkoliv záležitostí týkajících se života školy
  upřednostňujeme osobní jednání
 • 4 x ročně třídní schůzky, možnost dohodnout si individuální konzultace
 • služby serveru „EL-KA“ – přístup rodičů on-line
  k informacím o výsledcích žáka ve škole – elektronická žákovská
  knížka (individuální přístup chráněný heslem). Pod odkazem je k dispozici
  návod k obsluze.
 • pravidelně aktualizované webové stránky školy včetně týdenních plánů výuky pro žáky
  z I. stupně
 • výuka na internetu pro žáky II. stupně
 • možnost komunikace prostřednictvím e-mailu se všemi pracovníky školy (každý
  učitel má k dispozici vlastní notebook) – omlouvání absencí, konzultace
 • mobilní kontakty
 • školní časopis Slunečnice, místní kabelová televize, Zpravodaj Města
  Albrechtic, školní Občasník, příležitostné informace o dění ve škole
  regionálním tisku, v Událostech v regionech

Co nabízíme – provoz
školy:

 • vyhovující dopravní spojení, řada autobusů má stanoviště před budovou
  školy, žáci využívající železniční nebo autobusové nádraží nemusí přecházet
  výrazně frekventované silnice
 • upravené začátky a konce vyučování tak, aby
  navazovaly na dopravní spoje, provoz ŠD, činnost kroužků a ZUŠ Město
  Albrechtice, ze závažných důvodů lze dohodnout i individuální úpravy
 • provoz školní družiny od 6.00 do 16.30, dohled nad
  dojíždějícími žáky, přednostní zařazovaní žáků do ŠD dojíždějících a od obou zaměstnaných
  rodičů
 • možnost navštěvovat ŠD, zájmové kroužkyVýtvarnou dílnu J. Hrubého
  a ZUŠ Město Albrechtice

Co nabízíme – prostředí
a vybavení školy:

 • veškeré vybavení a místnosti „pod jednou střechou
 • prostorné kmenové a odborné učebny (3 učebny výpočetní techniky, informační
  a komunitní centrum, jazyková učebna, učebna F a Ch, hudební výchovy, výtvarné
  výchovy, dílna praktických činností, školní knihovna, sportovní areál – velký
  sál
   20×40 metrů a gymnastický sál 10×20 metrů, klubovna,
  přírodovědná učebna), dobré vybavení školními pomůckami, kabinety i třídy jsou
  vybaveny novým školním nábytkem se stavitelnou výškou
 • estetické prostředí
 • vybavení kabinetů novým nábytkem, přehledné uspořádání sbírek učebních
  pomůcek
 • vybavení výpočetní technikou srovnatelné s vybavením škol ve vyspělých
  státech Evropy – 4 žáci na jeden PC (3 učebny výpočetní techniky), 5 interaktivních tabulí, 8
  dataprojektorů, 2 videokamery, 9 digitálních fotoaparátů,
  outdoorová navigace Garmin, meteostanice,
  ve všech místnostech školy je k dispozici přípojka k internetu a
  volně přístupné WiFi
 • virtuální prohlídka školy k dispozici ZDE
 • realizace
  projektů
   z prostředků EU (modernizace prostředí, výuka,
  péče o žáky)

Co nabízíme – výuka a
péče o žáky, bezpečnost a hygiena:

 • koncepční práci vycházející ze střednědobého a celoročního plánu práce
  vycházející ze sebehodnocení práce školy,bezpečné a vstřícné prostředí, program
  prevence negativních jevů
 • stabilizovaný učitelský sbor, kvalifikovanou
  činnost výchovné-kariérní poradkyně, dyslektické asistentky a logopedky
 • aktivní spolupráci s rodiči, zájem v odůvodněných případech
  reagovat v zájmu dětí co nejrychleji na připomínky a náměty rodičů
  souvisejících s organizací výchovně vzdělávacího procesu
 • motivující a přiměřeně konkurenční prostředí
 • dělenou výuku M, JČ, cizích jazyků a praktických činností ve třídách
  s počtem žáků nad 25
 • nabídka volitelných a povinně volitelných předmětů včetně křesťanské
  výchovy
 • aktivní přístup k ekologické výchově a zájmové činnosti se
  zaměřením na ochranu přírody
 • zařazování žáků do tříd na I. i II. stupni do třídních kolektivů podle
  předem stanovených kritérií (zejména vytváření skupin žáků dojíždějících ze
  stejné obce)
 • hodnocení úspěšnosti naší práce podle
  úspěšnosti většiny žáků, nabízíme pomoc žákům se zhoršeným prospěchem, žákům
  integrovaným i se specifickými poruchami učení, podporujeme činnost žáků
  nadaných
 • projektovou výuku
 • výuku výtvarné výchovy ve spolupráci s J. Hrubým (keramika, prostorové
  práce
  , linoryty)
 • vedení žáků k aktivnímu přístupu k práci, ke schopnosti komunikovat výstupy ze
  své činnosti (dramatická výchovamediální výchovahudební výchova)
 • nadstandardní výuku uživatelské práce s výpočetní technikou včetně
  využívání více jak 120 výukových programů
 • nadstandardní možnosti zapojení žáků do soutěží (dlouhodobá
  úspěšnost v regionálních, krajských, celostátních kolech při různých
  oborech činnosti, opakovaná účast na mistrovství republiky a mistrovství světa
  psaní na klávesnici PC)
 • plavecký a lyžařský výcvik pro ročníky uvedené ve školním vzdělávacím
  programu, výjezdy na divadelní vystoupení, bruslení, výlety,
  exkurze a pobyty v přírodě
 • stabilní úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na střední
  školy

Co nabízíme –
stravování:

 • stravování ve školní jídelně – výběr ze dvou druhů
  jídel on-line prostřednictvím internetu i přímo v jídelně
 • školní bufet
 • automat na mléčné nápoje
 • „Ovoce do škol“

Co nabízíme – volný čas,
zájmová činnost:

 • rozsáhlá nabídka
  zájmových kroužků
   organizovaných školou
 • spolupráce s organizacemi věnujícími se sportovní činnosti mládeže
  (TJ – stolní tenis, šachy, tenis)

Co stojí za zvážení ze strany rodičů:

 • kdy je pro dítě vhodnější jeho docházka do třídy s malým počtem dětí – domácí sociální klima
 • výhody a nevýhody spojování tříd různých ročníků na I. stupni
 • výhody a nevýhody spojování vyučovacích hodin a vytváření skupin pro výuku,
  počet a obsah předmětů vyučovaných spojeně na II. stupni
 • vliv počtu žáků ve třídě na jejich motivaci k učení a na výchovu
  k přiměřené konkurenceschopnosti

nevýhody dojíždění ve srovnání
s nabídkou školského zařízení – vstřícnost, kvalifikovanost a aprobovanost učitelského sboru, vybavenost školy
pomůckami, časové rozvržení provozu družiny, nabídka zájmových aktivit pořádaných
školou, její vybavení a dalšími organizacemi (např. ZUŠ, TJ atd.)

Foto Karel Knapp – archiv školy, text Regína Hajná
SouborVelikost
Plakat_Den_otevrenych_dveri.pdf317,5 KB
zadost_o_odklad_01.pdf311,9 KB
zadost_o_odklad_01.doc30,0 KB
zadost_o_prijeti1.doc35,5 KB
zapis_ke_stazeni1.pdf28,2 KB
zadost_o_prijeti1.pdf36,7 KB
Back To Top