Pro většinu budoucích školáků i jejich rodiče to bude téměř jistě slavnostní událost. Nenápadně se blíží první velká životní povinnost pro malé človíčky, povinná školní docházka. Vstup do nového prostředí provázejí obavy z neznámých věcí.

Právě proto umožňujeme budoucím prvňáčkům seznámit se s prostředím školy v předstihu. Díky spolupráci s albrechtickou mateřskou školou společně pořádáme návštěvy předškoláků v prvních třídách.

Podrobné informace k zápisu …

Zápis do první třídy pro školní rok 2009/2010 se uskuteční v pátek 23. ledna 2009 v době od 11 do 17 hodin. Týká se všech dětí, které k 1. září 2009 dosáhnou nejméně 6-ti let (1.9.2002-31.8.2003) a děti s minulým odkladem školní docházky. Při letošním zápisu projdou děti Pařezovou chaloupkou Křemílka a Vochomůrky. Co je čeká? Kamarádi z lesa, zdolání jednoduché překážky, rozpoznávání barev, geometrických tvarů …

Myslím si

 

Určitě nebude chybět zábava a legrace, stejně, jak tomu bylo u zápisů minulých. Když se něco nepovede, nevadí. Děti se později, už jako prvňáci, pod vedením paní učitelky Eriky Kynické a paní učitelky J. Hlaváčkové, hodně naučí.

 

Pro děti jsou připraveny drobné dárky, které vyrobily se svými svěřenci paní vychovatelky ze školní družiny i drobnosti zakoupené z prostředků SRPDŠ při ZŠ. Rodiče mohou na červnovém setkání s třídními učitelkami získat DVD s videozáznamem a fotografiemi ze zápisu.

Rodiče (zákonní zástupci) s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Veškeré potřebné informace k vyplnění karty žáka, žádosti o přijetí žáka k základnímu vzdělávání i k postupu při podání žádosti o odklad povinné školní docházky poskytnou paní učitelky zajišťující zápis.

[nahoru]

Nabídka pro zájemce o školní docházku z mimospádové oblasti školy …

 

Bát se nového prostředí a zápisu nemusí ani děti, které albrechtickou školku nenavštěvují. Také jim nabízíme možnost předběžně a nezávazně si prohlédnout naši školu. Doprovázejícím rodičům zodpovíme jakékoliv dotazy vztahující se k organizaci provozu, skladbě a kvalifikovanosti učitelského sboru , rozsahu poskytovaných výchovně vzdělávacích služeb, k vizi školy, ke školnímu vzdělávacímu programu i k profilaci školy.

Ukážeme vybavení všech tříd novým nábytkem splňujícím hygienické normy (stavitelná výška lavic i židlí), vybavení dvou odborných učeben informatiky a všech dalších tříd, ve kterých je po jednom počítači se stálým připojením k internetu. Podáme informace o práci žáků s ICT od 1. do 9. třídy, o nabídce zájmových kroužků, o dalším vybavení školy – odborných učebnách fyziky a chemie, pracovních činností, hudební výchovy, výtvarné výchovy, video-střižny, o vynikajícím vybavení pro vybavení pro školní tělesnou výchovu i sport.

 

Můžeme sdělit informace o zapojení žáků do soutěží, výuce kvalifikovaného psaní na klávesnici PC, nabídce výuky cizích jazyků, pořádání kurzů předtaneční výchovy pro žáky 8. ročníků, plaveckých, zdravotních, dopravních a lyžařských kurzůpobytů v přírodě, o školních výletech.

 

[nahoru]

Pravidla pro přijetí dětí ke školní docházce z mimospádové oblasti …

 

V současnosti dochází do školy 379 žáků, kteří jsou s výjimkou současného školního roku rozděleni vždy do 17 tříd s průměrným počtem 22 žáků. Kapacita školy je 540 dětí.

Do prvních tříd budou přijati všichni zapsaní žáci bydlící ve spádové oblasti. Žáci z mimospádové oblasti budou přijímání do naplnění plánované kapacity v pořadí podle účasti u zápisu.

Předpokladem pro přijetí nových žáků z mimospádové oblasti k docházce do vyšších ročníků je především volná kapacita ve třídách do optimálního počtu 25 žáků. Tento počet nejlépe vyhovuje pro výukové cíle i ekonomiku provozu školy. Umožňuje efektivní využití finančních prostředků na nákup učebních pomůcek a vybavení školy. V odůvodněných případech se nebráníme ani vyšší naplněnosti tříd, maximálně do počtu 30 žáků. Snažíme se, stejně jako ostatní školy, poskytovat všem dětem komplexní služby.

 

Je na svobodném rozhodnutí rodičů (zákonných zástupců), kterou školu si pro své dítě vyberou. Pokud si vyberete právě tu naši, rádi vás přivítáme.

 

[nahoru]

Poradenské služby …

 

Prostřednictvím kvalifikované výchovně kariérní poradkyně a preventistky sociálně patologických jevů poskytujeme ve spolupráci s odbornými školskými poradenskými pracovišti poradenské služby k práci s dětmi se specifickými poruchami učení. Pracovníci PPP Bruntál – elokované pracoviště Krnov – poskytují přímo ve škole pravidelné konzultace pro rodiče každý třetí čtvrtek v měsíci. Nově s psycholožkou PhDr. a Mgr. Alexandrou Vejclovou, dále s psychologem PhDr. Pavlem Wiesnerem a speciální pedagožkou Mgr. Pavlou Knappovou.

Ve spolupráci s SPC Opava věnujeme pozornost výuce zdravotně hendikepovaných dětí. Jakékoliv oprávněné připomínky a náměty rodičů se snažíme řešit bez zbytečného odkladu. Vlastními silami zajišťujeme dětem základní logopedickou péči. Přímo v budově školy vykonává v dohodnutých časech praxi pro zájemce z širokého okolí také PaedDr. Alena Stodůlková, klinická logopedka.

[nahoru]

Zajištění dopravní obslužnosti …

 

Doba zahájení dopoledního vyučování je stanovena na 7.45. Problémy s dopravou do a ze školy nemají ani žáci dojíždějící ze širokého okolí. Některé autobusové spoje zastavují přímo před hlavní budovou školy. Ochranu před nepřízní počasí zajišťují žákům dvě nově instalované zastávky a při silných mrazech lze využít i vestibul školy. Ani přímá cesta dětí z autobusového či vlakového nádraží nevede přes silně frekventovaná místa v obci.

[nahoru]

Provoz školní družiny, zájmová činnost a stravování žáků …

 

Školní družina zahajuje ranní provoz od 6.15 a končí jej v 16.30. Dobře je postaráno o stravování a pitný režim dětí. Na chodbách I. stupně jsou umístěny termosky s čajem, celé dopoledne je otevřen bufet, zájemcům o nákup dotovaného školního mléka a jogurtů je k dispozici automat s obsluhou prostřednictvím čipů. Žáci navštěvující školní jídelnu si mohou vybírat i s využitím internetu ze dvou hlavních jídel. Při tvorbě jídelníčků jsou dodržovány zásady zdravé výživy. Nové stolové vybavení umožňuje stravování v jedné směně 110 dětem.

Možnost využití nabídky řady hudebních, výtvarných a dalších oborů ZUŠ ve Městě Albrechticích, nabídka provozovatele výtvarné dílny p. uč. Jaroslava Hrubého (sídlí v budově školy) v kombinaci s provozem školní družiny, s nabídkou zájmové činnosti organizované školou či sportovními a společenskými organizacemi v obci s využitím možností ke stravování nabízí velmi dobré podmínky k zajištění téměř celodenní péče pro všechny zájemce.

[nahoru]

Zajištění informovanosti rodičů …

 

K informovanosti rodičů využíváme všech dostupných příležitostí a prostředků. Nejvíce vítáme osobní konzultace rodičů a učitelů za přítomnosti dětí, a to jak v individuálně dohodnutých termínech, tak i v době konání pravidelných třídních a konzultačních schůzek s rodiči.

S rozvojem počtu domácností připojených k internetu se zvyšuje možnost vzájemné komunikace mezi školou a rodiči bez ohledu na vzdálenost a čas. Aktualizujeme pravidelně webové stránky školy.

Členy Školské rady při ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál byli za rodičovskou veřejnost i pedagogické pracovníky zvoleni nejen zástupci z Města Albrechtic, ale také z Holčovic a Třemešné.

Žáci školy vydávají časopis Záškolák. Informace o činnosti školy jsou často zveřejňovány v regionálním tisku i v místní kabelové televizi. Nejpodrobnější informace o činnosti školy jsou uváděny ve výročních zprávách.

Veřejně dostupná jsou telefonní čísla ředitele školy, účetní, hospodářky, vedoucí vychovatelky i vedoucí školní jídelny. Ve školním roce 2007/2008 jsme vydali školní Občasník č. 1Občasník č. 2, které obsahují nejdůležitější informace o cílech školy a organizaci školního roku i rady pro rodiče budoucích prvňáčků. V této činnost budeme pokračovat.

[nahoru]

Jakou školu ve vzájemné shodě učitelů, rodičů a žáků chceme mít?

 

Chceme mít školu nabízející široké možnosti, kam chodí děti rády. Kde se budou cítit dobře i rodiče, kteří dětem přejí to nejlepší.

V dnešní době lze jen velmi obtížně odhadnout, jaké znalosti a dovednosti budou žáci v průběhu svého života potřebovat.

Naším cílem je naučit žáky základním znalostem, dovednostem a schopnostem i osvojení si řady norem, postojů a hodnot, které by je měly provázet po celý život. Snažíme se je vést k samostatnosti, slušnosti a přiměřenému sebevědomí. K rozvíjení schopnosti celoživotně se vzdělávat.

Foto, video a text Karel Knapp

[nahoru]
Back To Top