Přítomno: 6 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Luděk Volek, Jitka Hanusová, Věra Vaverová
 • za rodiče: Zbyšek Pecháček
 • za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, Hana Macková

 • omluveni: Petr Kopinec, Martin Hajný, Jana Vyležíková
 • neomluven: 0

dále p. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Personální změny ve škole, organizace školního roku 2008/2009
 2. Schválení Organizačního řádu školy zřizovatelem
 3. Výuka podle ŠVP „Cesta“, stanovisko zřizovatele k obsahu ŠVP
 4. Příprava zpracování Výroční zprávy a Hodnotící zprávy školy za školní rok 2007/2008
 5. Projekty – evropské fondy
 6. Informace členům školské rady o záměru TJ Město Albrechtice v součinnosti se školou a ve spolupráci s MěÚ vybudovat víceúčelové hřiště u školy
 7. Žádost na MěÚ – stanovisko ke vzdělávacímu programu, schválení Organizačního řádu školy včetně organizační struktury
 8. Volby do školské rady
 9. Návrh termínu dalšího jednání, předpokládaný program

Pan starosta Luděk Volek přivítal všechny přítomné a zahájil jednání ŠR.

Ad 1. Personální změny ve škole, organizace školního roku 2008/2009

 • do funkce ředitele na ZŠ Janáčkovo nám. 17, Krnov, odchází Karel Handlíř, od 1. srpna bude přijat do pracovního poměru pan učitel Michal Adámek, dosud pracoval na ZŠ v Třemešné
 • ve školním roce 2008/2009 nastoupí podle dosavadních informací do dvou prvních tříd 44 dětí

Ad 2. Schválení Organizačního řádu školy zřizovatelem

 • členům Rady města byl předložen 6. května 2008 k dalšímu řízení a schválení Organizační řád školy včetně organizační struktury

Ad 3. Výuka podle ŠVP „Cesta“, stanovisko zřizovatele k obsahu ŠVP

 • na jednání pedagogické rady byl projednán dosavadní průběh práce školy podle vlastního školního programu, práce s portfolii
 • probíhají jednání v metodických orgánech školy o úpravách a doplňcích ve školních zásadách hodnocení dětí

Ad 4. Příprava zpracování Výroční zprávy a Hodnotící zprávy školy za školní rok 2007/2008

 • pedagogičtí pracovníci odevzdávají podklady ke zpracování zprávy
 • na pedagogické radě byly upřesněny pokyny ke zpracování sebehodnocení práce školy dle plánu schváleného na jednání pedagogické rady v září 2007

Ad 5. Projekty – evropské fondy

 • dotace je získána z Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 3 OPZP prioritní osa 3. Udržitelné využívání zdrojů energie, podoblast 3.2.1. Realizace úspor energie
 • projekt řeší zateplení obvodového pláště zateplovacím systémem polystyren a výměnu všech tvorových výplní za plastové výplně. Globálním cílem projektu je prosazování úspor energie. Specifickým cílem projektu je snížení spotřeby energie na vytápění objektu ZŠ M. Albrechtice a ke zlepšení životního prostředí. Celkové výdaje projektu jsou 6.257.000 Kč – přidělená dotace je ve výši 5.169.606 Kč

Ad 6. Informace členům školské rady o záměru TJ Město Albrechtice v součinnosti se školou a ve spolupráci s MěÚ vybudovat hřiště u školy

 • ing. Karel Handlíř má předběžný příslib na získání 5 milionů Kč určených na výstavbu víceúčelového hřiště
 • jako nejvhodnější prostor byl vybrán pozemek u tělocvičny – využitelnost školou, sociální zázemí, bezpečnost, možnost v zimě stříkat kluziště
 • dohoda mezi TJ a městem o koordinaci činnosti a podpoře města

Ad 7. Žádost na MěÚ – stanovisko ke vzdělávacímu programu, schválení organizačního řádu školy včetně organizační struktury

 • čekáme na výsledek, jedná se o část provozní – příspěvek na plavecký výcvik, VVLZ a podobně

Ad 8. Volby do školské rady

 • povinnost po třech letech vyhlásit doplňovací volby

Ad 9. Návrh termínu dalšího jednání, předpokládaný program

 • počátkem září, před konáním třídních schůzek – volby
 • schválení Výroční a Hodnotící zprávy školy

Luděk Volek – starosta, člen rady

zapsala ing. Věra Vaverová

Back To Top