Za zřizovatele: Milan Gross
Za zákonné zástupce: Michaela Marková, Zdeňka Boháčová, Marek Juráň
Za pedagogické pracovníky: Renata Doležalová, Milan Pokorný, Marek Bitomský
Omluveni: Jana Murová
Dále: Jiří Šiffner

Program jednání

1. Seznámení se s novými členy rady.
2. Schválení školního řádu platného od 1. 9. 2023.
3. Schválení školního vzdělávacího programu Cesta platného od 1. 9. 2023.
4. Projednání realizace projektů IROP (multimediální učebna a konektivita školy) a MAS (učebna fyziky/chemie).
5. Diskuze o dalším směřování školy.

Ad. 1. Seznámení se s novými členy rady.

· Předseda školské rady přivítal členy ŠR a seznámil je s nově zvolenými členy za zřizovatele a za pedagogické pracovníky.

Ad. 2. Schválení školního řádu platného od 1. 9. 2023.

· Členové ŠR schválili obsah školního řádu bez připomínek.

Hlasování o schválení školní řádu:

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad. 3. Schválení školního vzdělávacího programu Cesta platného od 1. 9. 2023.

· Členové ŠR schválili obsah školního vzdělávacího programu Cesta bez připomínek.

Hlasování o schválení školního vzdělávacího programu Cesta:

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad. 4. Projednání realizace projektů IROP a MAS

· Členové ŠR byli ředitelem školy seznámeni s vizí realizace projektů IROP (multimediální učebna a konektivita školy) a MAS (učebna fyziky/chemie), které by měly být realizovány postupně v několika fázích se začátkem ve školním roce 2023/2024.

Ad. 5. Diskuze o dalším směřování školy.

· Členové Školské rady byli ředitelem školy seznámeni s novými směry ve výuce týkající se digitální gramotnosti a využívání ICT technologií.
· Členové Školské rady byli seznámeni s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v letošním školním roce týkajícího se převážně ICT a umělé inteligence.
· Členové Školské rady diskutovali o nárocích a požadavcích moderní doby kladených na školství a možnosti s jakými se školství s těmito změnami a požadavky má vyrovnávat.

Zapsala Renata Doležalová, dne 31. 8. 2023

Back To Top