Přítomno: 7 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Věra Vaverová, Jitka Hanusová
 • za rodiče: Zbyšek Pecháček, Martin Hajný
 • za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, Hana Macková, Jana Vyležíková

 • omluveni: Petr Kopinec, Luděk Volek

dále p. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Projednání závěrů zprávy ČŠI z inspekce ve dnech 13. a 14. března 2007
 2. Projednání obsahu a schválení školního vzdělávacího programu k 28. 7. 2007
 3. Projednání plánu práce školy na školní rok 2006/2007 a příprava střednědobého plánu práce
 4. Příprava výroční zprávy školy
 5. Plán práce školy na školní rok 2007/08
 6. Úprava ustanovení školního řádu formou dodatku
 7. Příprava dlouhodobého plánu práce školy na období 2008-2012
 8. Připomínky, náměty, různé

Paní ing. Jitka Hanusová uvítala všechny přítomné a zahájila jednání ŠR.

Ad 1. Projednání závěrů zprávy ČŠI z inspekce ve dnech 13.-14. března 2007

Ředitel školy předal předsedajícímu schůze kopii zápisu z inspekce (viz příloha)

 • cíl inspekční činnosti
 1. Zjišťování hodnocení formálních podmínek podle vybraných ustanovení školského zákona.
 2. Zjišťování a hodnocení oblasti prevence sociálně patologických jevů (SPJ) a uplatňování ochrany práv a svobod žáka na druhém stupni základní školy.
 • závěr:

Formální podmínky vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona byly splněny.

Činnost školy v oblasti prevence SPJ na druhém stupni vychází z funkčně zpracovaného minimálního preventivního programu a je pravidelně vyhodnocována. Spočívá především v otevřené komunikaci vyučujících se žáky, v pořádání akcí na vyplnění jejich volného času, v pravidelné spolupráci pedagogů s rodiči a příslušnými subjekty. Důležitou součástí preventivní činnosti je nabídka zájmových kroužků včetně aktivit v rámci kvalifikovaného psaní, příprava projektů, realizace preventivního programu a dotazníková zjišťování vztahů mezi žáky a mezi žáky a učiteli.

Příkladná je vzájemná spolupráce vyučujících. Žáci s SVP jsou integrováni v běžných třídách a je jim věnována odpovídající pozornost. Škole se daří minimalizovat záškoláctví, žáci jsou o problematice šikany informováni. Zjištěné případy SPJ se řeší bezprostředně. Školní řád obsahuje zřetelně vymezenou ochranu práv a svobod žáka, mezi výchovnými opatřeními převládají pochvaly.

Práce školy v posuzované oblasti odpovídá vynikající úrovni.

Ad 2. Projednání obsahu a schválení školního vzdělávacího programu k 28.7.2007

 • o přípravě školního vzdělávacího programu byli členové rady průběžně informováni
 • dokument byl předán členům školské rady k prostudování a připomínkování počátkem července 2007 (Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání včetně kritérií hodnocení, ŠVP školní družiny „Vláček plný zábavy a radosti“, Vzdělávací obsah ŠVP
 • žáci budou na počátku školního roku seznámeni s požadavky vyučujících pro jejich hodnocení, vedeni k sebehodnocení
 • jedná se o otevřený dokument, na konci roku vyhodnocení výsledků práce v 1. a 6. třídách, možnost dílčích obsahových úprav a hodnotících kritérií
 • nezačínáme od nuly, máme na co navazovat
 • jde nejen o to, co učit, ale také o to, jak učit
 • jde především o získávání kompetencí

Informovanost rodičů

 • na třídních schůzkách
 • na schůzce s rodiči budoucích prvňáčků
 • z informačního letáku pro všechny rodiče včetně získání podkladů pro SWOT analýzu od žáků, rodičů, učitelů
 • Zpravodaj města
 • TKR Město Albrechtice
 • internetové stránky školy www.zsma.cz
 • výroční zprávy školy

K předloženému obsahu ŠVP ZŠ Město Albrechtice, okres Bruntál nebyly vzneseny žádné připomínky a členové rady ho schvalují s účinností 3. září 2007.

Výsledek hlasování:

pro: 7,
proti: 0,
zdržel se: 0

Ad 3. Příprava výroční zprávy

 • materiál bude předložen k projednání a schválení do 14. září 2007>
 • obsah zprávy je východiskem pro zpracování plánu práce školy pro školní rok 2007/2008

Ad 4. Plán práce školy na školní rok 2007/08

 • částečná změna struktury školního plánu>
 • stanoveny hlavní úkoly
 • hodnocení a sebehodnocení práce školy, spolupráce se školskou radou
 • materiál bude předložen radě k projednání do 14. září 2007

Ad 5. Úprava ustanovení školního řádu formou dodatku

 • na jednání I. pedagogické rady (30.8.2007) budou projednány návrhy k doplnění ustanovení o používání mobilních telefonů a přehrávačů v průběhu pobytu žáků ve škole (fotografování, nahrávání, poslech nahrávek, připojování k internetu)
 • školská rada souhlasí s úpravou školního řádu formou dodatku

Výsledek hlasování:

pro: 7,
proti: 0,
zdržel se: 0

Ad 6. Příprava dlouhodobého plánu práce školy na období 2008-2012

 • dlouhodobé záměry školy v oblasti výchovy a vzdělávání žáků
 • rozvoj materiálně technického zázemí (investiční záměry, rozsáhlé opravy, požadavky a náměty školy směrem ke zřizovateli)
 • obsah hodnocení práce školy

Ad 7. Příprava dlouhodobého plánu práce školy na období 2008-2012

 • stav příprav na rekonstrukci a modernizace provozu školní jídelny, spolupráce se zřizovatelem
 • školská rada požádala ředitele školy pana Karla Knappa, aby projednal s provozovatelkou školního bufetu změnu prodávaného sortimentu

ing. Jitka Hanusová

zapsala ing. Věra Vaverová

Back To Top