Přítomno: 9 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Petr Šolc, Věra Vaverová, Jitka Hanusová
 • za rodiče: Petr Kopinec, Zbyšek Pecháček, Martin Hajný
 • za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, Hana Macková, Jana Vyležíková

dále p. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2005/2006
 3. Projednání plánu práce školy na školní rok 2006/2007 a příprava střednědobého plánu práce
 4. Provozní záležitosti a financování školy
 5. Dotazy a připomínky členů rady
 6. Různé

Ad 1. Zahájení

Pan Petr Kopinec uvítal všechny přítomné a zahájil jednání ŠR.

Ad 2. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2005/2006

K předložené výroční zprávě školy za školní rok 2005/2006 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasování o schválení výroční zprávy školy

Výsledek hlasování:

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdržel se: 0

Ad 3. Projednání plánu práce školy na školní rok 2006/2007 a příprava střednědobého plánu práce

Ředitel školy Karel Knapp informoval přítomné o úkolech obsažených v plánu práce školy, který je k nahlédnutí na sekretariátě školy. Úkoly v něm obsažené vycházejí ze sebehodnocení práce školy podle schválených kritérii. Začal se připravovat střednědobý plán práce školy na rok 2007 – 2011, který bude po projednání ve školské radě a se zřizovatelem určovat další strategii rozvoje práce školy pro uvedené období.

Dále pan ředitel Karel Knapp sdělil, že je kompletně zpracována pracovní verze školního vzdělávacího programu. Jeho úpravy a aktualizace budou zahájeny v lednu 2007. Cílem bude kontrola učebních plánů – odstranění duplicit. Opět budou projednána kritéria sebehodnocení práce školy. V březnu bude kompletní a aktualizovaný plán předán k projednání a připomínkování ŠR..

Ad 4. Provozní záležitosti a financování školy

Pan starosta Petr Šolc vyslovil názor, že by se na financování školství mělo více podílet MŠMT. K tomu se vyjádřil pan ředitel Karel Knapp. Uvedl, že například na semináři k SIPVZ bylo řečeno, že se nelze v zásadní míře spoléhat na státní dotace.

Ad 5. Dotazy a připomínky členů rady

Předseda ŠR Petr Kopinec informoval o stížnosti rodiče jednoho z žáků, který nechce být jmenován, na špatnou stravu ve školní jídelně.

Bylo konstatováno, že žáci mají možnost výběru ze dvou jídel prostřednictvím internetu. Kvalita stravy a možnost výběru ze dvou jídel prostřednictvím internetu získala ve SWOT analýze (odpovídalo celkem 315 rodičů, klasifikace jako ve škole) hodnocení 1,74. To samo o sobě ale neznamená, že se nemohou problémy vyskytovat. K odstranění stížnosti je potřeba získat konkrétní informaci čeho se stížnost dotýká. Ani členové ŠR, kteří se ve školní jídelně stravují, nevznesli k chutnosti a kvalitě stravy zásadní připomínky.

Ad 6. Různé

Po skončení jednání ŠR uvedl přítomné pan ředitel Karel Knapp do nové počítačové učebny a do tříd vybavených novým školním nábytkem.

ing. Petr Kopinec, předseda ŠR

zapsala ing. Věra Vaverová

Back To Top