Přítomno: 6 členů Školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Petr Šolc, Věra Vaverová
 • za rodiče: Petr Kopinec, Zbyšek Pecháček
 • za pedagogické pracovníky: Hana Macková, Jana Vyležíková

dále p. Karel Knapp, ředitel školy

Omluveni: Martin Hajný, Marie Klimešová, Jitka Hanusová

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Připomínky a návrhy členů rady k průběhu vzdělávání na ZŠ od posledního jednání
 3. Stav přípravy školního vzdělávacího programu
 4. Projednání výsledků prověrek BOZP na škole z dubna 2006
 5. Financování provozu školy
 6. Návrhy a požadavky členů rady k organizaci školního roku 2006/2007

Ad 1. Zahájení

Pan Petr Kopinec uvítal všechny přítomné, zahájil jednání ŠR a přednesl program jednání.

Ad 2. Připomínky a návrhy členů rady k průběhu vzdělávání na ZŠ od posledního jednání

Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 3. Stav přípravy školního vzdělávacího programu

Ředitel školy Karel Knapp informoval přítomné o způsobu získávání podkladů nezbytných
ke zpracování školního vzdělávacího programu. O změnách v organizaci práce školních metodických orgánů. O odborné přípravě
pedagogických pracovníků k práci na ŠVP, o jejich účasti na vzdělávacích akcích (mimo jiné návštěva pilotních škol – ZŠ Londýnská a ZŠ Dr. Malíka).
O provedení SWOT analýzy mezi žáky, rodiči a učiteli a zapracování závěrů a poznatků z analýz do dokumentu.

Dále informoval přítomné, že již je zpracována kompletní pracovní verze školního vzdělávacího programu.
Roční časová rezerva, povinnost zahájit vyučování podle programu je od 1.9.2007, bude využita
k jeho úpravám a doplňkům, tak aby co nejvíce umožňoval očekávané změny průběhu vzdělávání.

Zpracování ŠVP není cílem, ale prostředkem k zavádění úprav a  změn v organizaci vyučovacího procesu.
Proto i příprava učitelů v rámci dalšího vzdělávání pedagagogických pracovníků ve školním roce 2006/07 se bude ubírat tímto směrem.

Ad 4. Projednání výsledků prověrek BOZP na škole z dubna 2006

Pan Karel Knapp konstatoval, že z hlediska plnění předpisů EU je situace krajně neutěšená ve školní kuchyni.
Protože se dosud nepodařilo zajistit finance na II. etapu celkové rekonstrukce a modernizace ŠJ
(v předpokládané výši 5 mil. Kč) je nezbytné vyčlenit z rozpočtu školy 100 tis. Kč
na odstranění provozních závad, které se v žádném případě nedotýkají bezpečnosti strávníků ani kultury stolování.
Kompletní zápis o průběhu a závěrec prověrek BOZP byl předán zřizovateli.

Ad 5. Financování provozu školy

Pan starosta Petr Šolc informoval přítomné o jednání s panem Janotou na ministerstvu financí,
kde je podaná žádost na 7 miliónů Kč na rekonstrukci kuchyně a podlah v nové budově.
Vyřešení žádosti záleží na situaci po volbách. Na příští rok je podaná stejná žádost, v případě,
že letošní žádosti nebude vyhověno. Pan ředitel Karel Knapp uvedl, že škola by potřebovala nejméně 10 mil.
Kč na novou střechu, půdní vestavbu, opravu střechy na malé tělocvičně, popřípadě zateplení školy a výměnu oken.

Ad 6. Návrhy a požadavky členů rady k organizaci školního roku 2006/07

Pan ředitel Karel Knapp informoval o přípravě na školní rok 2006/2007, pracovních úvazcích učitelů na nadcházející rok, vývoji počtu žáků. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Ad 7. Různé

Pan Petr Kopinec navrhl termín dalšího jednání školské rady na konec září 2006.

Výsledek hlasování:

 • pro: 6
 • proti: 0
 • zdržel se: 0

ing. Petr Kopinec, předseda ŠR

zapsala ing. Věra Vaverová

Back To Top