Za zřizovatele: Jana Murová, Alice Hanková
Za zákonné zástupce: Michaela Marková, Zdeňka Boháčová, Marek Juráň
Za pedagogické pracovníky: Renata Doležalová, Milan Pokorný, Kateřina Jalama

Omluveni:
Dále: Jiří Šiffner

Program jednání

1. Seznámení se s novými členy rady.
2. Volba předsedy ŠR.
3. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2021/2022.
4. Schválení Plánu práce na školní rok 2022/2023.
5. Diskuze o dalším směřování školy.
6. Usnesení.

Ad. 1. Seznámení se s novými členy rady.

 •  Ředitel školy přivítal členy ŠR a seznámil je s nově zvolenými členy z řad zákonných zástupců a pedagogických pracovníků.

Ad. 2. Volba předsedy ŠR.

 •  Předsedou školské rady zvolen pan Marek Juráň.

Hlasování o volbě předsedy ŠR:

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0 (jeden z členů ŠR dorazil až po hlasování)

Ad. 3. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2021/2022

 • Členové ŠR schválili obsah výroční zprávy bez připomínek.
 • Členění výroční zprávy a její obsah splňuje požadavky dané zákonem, svým rozsahem podrobně vypovídá o mnohostranné činnosti školy.
 • Výroční zpráva je umístěna na webových stránkách školy.
 • Výroční zpráva předána proti podpisu zřizovateli školy.

Hlasování o schválení Výroční zprávy ZŠ za školní rok 2021/2022:

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0 (jeden z členů ŠR dorazil až po hlasování)

Ad. 4. Projednání a schválení Plánu práce školy na školní rok 2022/2023

 • Členové ŠR schválili obsah plánu práce bez připomínek.

Hlasování o schválení Plánu práce školy na školní rok 2022/2023:

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0 (jeden z členů ŠR dorazil až po hlasování)

Ad. 5. Diskuze o dalším směřování školy.

 • Členové Školské rady byli ředitelem školy seznámeni s novými směry ve výuce Informatiky a změnou ŠVP, která bude platná od září 2023.
 •  Členové Školské rady projednali podání IROP projektu školy týkajícího se vybudování moderní konektivity školy a modernizace multimediální učebny, která bude vyhovovat novým záměrům RVP.
 •  Členové Školské rady byli seznámeni zástupci zřizovatele o odkladu podání projektu na modernizaci učebny F/CH.
 •  Členové Školské rady byli seznámeni s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v letošním školním roce týkajícího se převážně ICT.
 •  Členové Školské rady projednali téma rostoucích cen energií a byli seznámeni zástupci zřizovatele o krocích směřujících k řešení nastupujícího zdražování energií.
 • Členové Školské rady projednali problematiku časového odstupu mezi koncem 6. vyučovací hodiny a odjezdem autobusového spoje směr Linhartovy. Ke zvážení byla dána možnost zkrácení přestávky před 6. vyučovací hodinou o 5 minut. Zástupci za zřizovatele seznámili ostatní členy Školské rady s možností posunutí spoje od prosince 2022.

Zapsala Renata Doležalová, dne 19. 9. 2022

Back To Top