Hlasování proběhlo formou e-mailové pošty – zúčastnilo se 8 členů školské rady (dále jen ŠR)

Za zřizovatele: Jana Murová, Alice Hanková
Za zákonné zástupce: Michaela Marková, Zdeňka Boháčová, Jana Tomíčková
Za pedagogické pracovníky: Renata Doležalová, Milan Pokorný, Zdenka Závodná

Omluveni:
Dále: Jiří Šiffner

Program jednání

1. Schválení Plánu práce školy na školní rok 2021/2022.

Ad. 1. Seznámení se s novými členy rady.

  • Hlasováním byl schválen Plán práce školy na školní rok 2021/2022

Hlasování o schválení Plánu práce

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zapsala Renata Doležalová, dne 11. 10. 2021

Back To Top