Za zřizovatele: Jana Murová, Alice Hanková
Za zákonné zástupce: Michaela Marková, Zdeňka Boháčová, Jana Tomíčková
Za pedagogické pracovníky: Renata Doležalová, Milan Pokorný, Zdenka Závodná
Omluveni:
Dále: Jiří Šiffner

Program jednání

1. Seznámení se s novými členy rady.
2. Volba místopředsedy ŠR a zapisovatele.
3. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021.
4. Diskuze o dalším směřování školy.
5. Usnesení

Ad. 1. Seznámení se s novými členy rady.
· Ředitel školy přivítal členy ŠR a seznámil je s nově zvolenými členy z řad pedagogických pracovníků.

Ad. 2. Volba místopředsedy ŠR a zapisovatele.
· Ředitel školy navrhl jako zapisovatelku p.uč. Renatu Doležalovou

Hlasování o volbě zapisovatelky ŠR
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

· Členy ŠR byla jako místopředsedkyně navržena Zdeňka Boháčová

Hlasování o volbě místopředsedkyně ŠR
Pro: 8
Proti:0
Zdržel se: 0

Ad. 3. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2020/2021

· Členové ŠR schválili obsah výroční zprávy bez připomínek.
· Členění výroční zprávy a její obsah splňuje požadavky dané zákonem, svým rozsahem podrobně vypovídá o mnohostranné činnosti školy.
· Výroční zpráva je umístěna na stránkách školy.

Hlasování o schválení Výroční zprávy ZŠ za rok 2020/2021
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad. 4. Diskuze o dalším směřování školy.

· Členové školské rady projednali změny v RVP.
· Členové školské rady byli seznámeni s projektem modernizace učebny Fy a Che a učebny ICT.
· Členové školské rady byli seznámeni s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v letošním školním roce.
· Členové školské rady projednali téma navýšení hodin informatiky, potenciální distanční výuku z důvodu možného opětovného uzavření školy kvůli epidemii Covid-19, chystané sportovní soutěže a práci FairTrade.

Zapsala Renata Doležalová, dne 20. 9. 2021

Back To Top