Hlasování proběhlo formou e-mailové pošty – zúčastnilo se 7 členů školské rady (dále jen ŠR)
Za zřizovatele: Jana Murová
Za zákonné zástupce: Jana Tomíčková, Michaela Marková, Zdeňka Boháčová
Za pedagogické pracovníky: Nela Akritidis Čtvrtníčková, Michaela Kubiszová, Zdenka Závodná
Omluveni: Alice Hanková
Dále: Jiří Šiffner

Program jednání

1. Schválení Výroční zprávy školy za rok 2019/2020
2. Schválení Plánu práce školy na rok 2020/2021

Ad. 1. Schválení Výroční zprávy školy za rok 2019/2020

Členové ŠR schválili obsah výroční zprávy bez připomínek..
Hlasování o schválení Výroční zprávy ZŠ za rok 2019/2020

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad. 2. Schválení Plánu práce školy na rok 2020/2021

Členové ŠR schválili obsah plánu práce na rok 2020/2021.
Hlasování o schválení Plánu práce ZŠ na rok 2020/2021

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Zapsala Jana Muroňová, dne 12. 10. 2020

Back To Top