skip to Main Content

Přítomno 5 členů školské rady (dále jen ŠR)
Za zřizovatele: Jana Murová
Za zákonné zástupce: Jiří Mlčoušek, Jana Tomíčková
Za pedagogické pracovníky: Nela Akritidis Čtvrtníčková, Michaela Kubiszová, Zdenka Závodná
Omluveni: Libor Švec, Monika Chmelařová

Dále: Regína Hajná

Program jednání

 1. Přivítání členů ŠR
 2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2018/19
 3. Seznámení s Plánem práce školy pro školní rok 2019/2020
 4. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2019, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2019/2020
 5. Informace o realizovaných projektech a záměrech školy
 6. Informace o  výsledcích přijímacích zkoušek 2019
 7. Zapojení členů školské rady a pracovníků školy do Fairtraide programu
 8. Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2018/2019

Ad. 1. Přivítání členů

 • Jiří Mlčoušek přivítal členy ŠR.

Ad. 2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2018/2019

 Členové ŠR schválili obsah výroční zprávy bez připomínek.

 • Členění výroční zprávy a její obsah splňuje požadavky dané zákonem, svým rozsahem podrobně vypovídá o mnohostranné činnosti školy.
 • Výroční zpráva je umístěna na stránkách školy

 Hlasování o schválení Výroční zprávy ZŠ za rok 2018/2019

Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

 Ad. 3. Seznámení s Plánem práce školy pro školní rok 2019/2020

 • Ředitelka školy Regína Hajná seznámila členy ŠR s plánem práce na školní rok 2019/2020
 • Členové ŠR schválili obsah Plánu práce školy pro rok 2019/2020 bez připomínek

Hlasování o schválení Plánu práce pro rok 2019/2020

Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad. 4. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2019, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2019/2020 

 • Členové ŠR byly seznámeni s aktuálním počtem žáků školy.
 • Členům ŠR byli představeni noví vyučující Mária Horňáková, Kateřina Vergu a Petra Sabová a nová vychovatelka ŠD Jitka Bartoníčková.

Ad. 5. Informace o realizovaných projektech 

 • Ředitelka Regína Hajná podala členům ŠR informace o průběhu projektu Šablony II. pro MŠ a ZŠ – práce školního asistenta, doučování, čtenářské kluby, nákup pomůcek…
 • Ředitelka Regína Hajná podala členů ŠR informace o průběhu projektu Lesů ČR „Ekologie nás baví“
 • Ředitelka Regína Hajná podala členům ŠR informace o průběhu projektu na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů a chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 „Musíme si pomáhat“
 • Ředitelka Regína Hajná seznámila členy ŠR s pokračování projektu Women for Women – obědy pro děti
 • Ředitelka školy Regína Hajná informovala členy ŠR o získání finanční dotace na dopravu na hodiny plavání pro 2. a 3. třídy

Ad. 6.Informace  o výsledcích přijímacích zkoušek 2019

 • Ředitelka informovala členy ŠR o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na střední školy (poděkovala PP za jejich přípravu)
 • Výsledky jsou součástí výroční zprávy

Ad. 7. Zapojení členů školské rady a pracovníků školy do Fairtraide programu 

 • Učitelka Michaela Kubiszová seznámila členy školské rady s projektem Fairtraidová škola a požádala je o zapojení se do projektu.

Ad. 7. Letní fotografická soutěž 

 • Ředitelka Regína Hajná požádala členy ŠR o hodnocení letní fotografické soutěže

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

 

Back To Top