skip to Main Content

Přítomno 7 členů školské rady (dále jen ŠR)
Za zřizovatele: Jana Murová
Za zákonné zástupce: Jiří Mlčoušek, Jana Tomíčková, Monika Chmelařová
Za pedagogické pracovníky: Zdenka Závodná, Michaela Kubiszová, Taťána Kurečková
Omluveni: Libor Švec
Dále: Regína Hajná

Program jednání:

 1. Přivítání členů ŠR
 2. Informace o průběhu školního roku 2018/2019
 3. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2019, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2019/2020
 4. Přechod na nový elektronický systém EDUPAGE (elektronická žákovská knížka, matrika, třídní kniha)
 5. Realizace projektů Šablony II., Čerstvý vítr z hor, Obědy pro děti, Plavání, České Lesy, Prevence
 6. Plánovaný výjezd do Anglie
 7. Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2018/2019
 8. Provozní záležitosti – letní prázdniny (oprava střechy)

Ad. 1. Přivítání členů

 • Jiří Mlčoušek přivítal členy ŠR.

Ad. 2. Informace o průběhu školního roku 2018/2019 

 • Ředitelka školy Regína Hajná seznámila všechny přítomné členy Školské rady o průběhu školního roku 2017/2018. 

Ad. 3. Organizace školy od 1. září 2019

 • Změny v personálním obsazení od 1. září 2019.
 • Provoz ve Školní družině.
 • Výhled organizace školy pro školní rok 2018/2019.
 • Změna financování regionálního školství.

Ad. 4. Edupage 

 • Členové ŠR byli seznámeni s novým elektronickým systémem Edupage, který bude zahrnovat nejen elektronickou žákovskou knížku, ale také matriku žáků, třídní knihu, rozvrhy hodin a další moduly.

Ad. 5. Realizace projektů 

 • Ředitelka Regína Hajná podala členům ŠR informace o průběhu projektu Šablony II. pro MŠ a ZŠ – práce školního asistenta, doučování, čtenářské kluby, nákup pomůcek…, o projektu Čerstvý vítr z hor, o projektu Obědy pro děti organizace Women for Women (počty dětí, které jsou do projektu zapojeny), o projektu Plavání (zdarma cestovné pro žáky na plavecký výcvik), o projektu České Lesy, o projektu Prevence (adaptační kurzy pro 6. třídy a preventivní akce). 

Ad. 6. Jazykový pobyt v Londýně

 • Ředitelka Regína Hajná představila členům ŠR termín a program zářijového jazykového pobytu vybraných žáků druhého stupně v Londýně

Ad. 7. Provozní záležitosti 

 • Ředitelka školy Regína Hajná informovala členy ŠR o výsledcích kontroly protipožárních opatření, Okresní správy sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovny a účetního auditu.
 • Ředitelka školy Regína Hajná informovala členy ŠR o výměně podlahové krytiny a nábytku v několika třídách, která proběhne během letních prázdnin.

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

 

Zapsala Jana Muroňová, dne 17. 6. 2019

 

Back To Top