skip to Main Content

Přítomno 7 členů školské rady (dále jen ŠR)
Za zřizovatele: Martin Špalek, Miroslava Zlámalová
Za zákonné zástupce: Jiří Mlčoušek, Jana Tomíčková
Za pedagogické pracovníky: Nela Akritidis Čtvrtníčková, Michaela Kubiszová, Taťána Kurečková
Omluveni: Luděk Volek, Monika Chmelařová
Dále: Regína Hajná

Program jednání

 1. Přivítání členů ŠR
 2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2017/18
 3. Seznámení s Plánem práce školy pro školní rok 2018/2019
 4. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2018, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2018/2019
 5. Informace ředitelky školy o zajištění zabezpečení budovy školy
 6. Informace o realizaci projektu Šablony I. a přípravě projektu Šablony II. pro MŠ a ZŠ.
 7. Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2018/2019

Ad. 1. Přivítání členů

 • Jiří Mlčoušek přivítal členy ŠR.

Ad. 2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2017/2018 

 • Členové ŠR schválili obsah výroční zprávy bez připomínek.
 • Členění výroční zprávy a její obsah splňuje požadavky dané zákonem, svým rozsahem podrobně vypovídá o mnohostranné činnosti školy.
 • Další informace jsou k dispozici na stránkách školy 

Hlasování o schválení Výroční zprávy ZŠ za rok 2017/2018

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

 Ad. 3. Seznámení s Plánem práce školy pro školní rok 2018/2019

 • Ředitelka školy Regína Hajná seznámila členy ŠR s plánem práce na školní rok 2018/2019
 • Členové ŠR schválili obsah Plánu práce školy pro rok 2018/2019 bez připomínek

Hlasování o schválení Plánu práce pro rok 2018/2019

Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad. 4. Organizace školy, změny v personálním osazení od 1. září 2018, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2018/2019 

 • Členové ŠR byly seznámeni s aktuálním počtem žáků školy a o otevření 2 prvních tříd.
 • Členům ŠR byli představeni noví vyučující, nová vychovatelka ŠD, nová asistentka pedagoga a speciální pedagogogové

Ad. 5. Informace o zajištění zabezpečení budovy školy 

 • Ředitelka školy Regína Hajná informovala členy ŠR o novém bezpečnostním systému školy. 

Ad. 6. Informace o realizaci projektu Šablony I. a přípravě projektu Šablony II. pro MŠ a ZŠ 

 • Ředitelka Regína Hajná podala členům ŠR informace o průběhu projektu Šablony I. a Šablony II. pro MŠ a ZŠ – práce školního asistenta, doučování, čtenářské kluby, nákup pomůcek…

Ad. 7. Provozní záležitosti 

 • Ředitelka školy Regína Hajná informovala členy ŠR o získání finanční dotace nadopravu na hodiny plavání pro 2. a 3. třídy
 • Ředitelka školy Regína Hajná informovala členy ŠR o výsledcích kontroly protipožárních opatření a z ní vyplývající zrušení pořádání společenských plesů v tělocvičně školy.

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR
Martin Špalek (místostarosta)

Zapsala Jana Muroňová, dne 11. 9. 2018

Back To Top