Jednání se konalo 3. listopadu 2005 v 15 hodin v ředitelně školy.

Přítomno: 6 členů Školské rady (dále jen ŠR) a ředitel školy Karel Knapp

  • za zřizovatele: Petr Šolc, Jitka Hanusová, Věra Vaverová
  • za rodiče: 0 (omluveni Petr Kopinec, Zbyšek Pecháček, neomluven Martin Hajný)
  • za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, Hana Macková, Jana Vyležíková

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Schválení výroční zprávy školy za rok 2004/05
  3. Různé

Ad 1. Zahájení

Pan Petr Šolc uvítal všechny přítomné a zahájil jednání ŠR. Na programu jednání bylo schválení Výroční zprávy školy za rok 2004/05 a informace o školním vzdělávacím programu.

Ad 2. Schválení Výroční zprávy školy za rok 2004/05

Výsledek hlasování:

  • pro: 6
  • proti: 0
  • zdržel se: 0

Pan Petr Kopinec a pan Zbyšek Pecháček vyjádřili telefonicky souhlas se schválením Výroční zprávy školy za rok 2004/05.

Ad 3. Různé

Ředitel školy informoval přítomné o přípravě školního vzdělávacího programu. Jedná se o změnu podle školského zákona, která spočívá v tom, že každá škola si vytvoří svůj vzdělávací program.

Garantem je ředitel školy. Prozatím je udělaná SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) analýza u žáků a učitelů, připravuje se dotazník pro rodiče (žáci odpovídali anonymně na zadané otázky, nebo psali na téma škola, totéž bylo u kantorů).

Veškeré informace od žáků, učitelů a rodičů se vyhodnotí a budou zapracovány do školního vzdělávacího programu, který bude platit od 1.9.2007.

Dále se pan ředitel zmínil o plánu rozpočtu. Nedostává se peněz na investiční akce – oprava jídelny a nový nábytek. Také je nutná oprava autobusové zastávky u školy.
Pan starosta Petr Šolc podal podrobné informace o rozpočtu města.

zapsala ing. Věra Vaverová

Back To Top