Přítomno 5 členů školské rady (dále jen ŠR)
Za zřizovatele: Martin Špalek
Za zákonné zástupce: Jiří Mlčoušek
Za pedagogické pracovníky: Miroslava Tupá, Nela Akritidis Čtvrtníčková, Jana Vyležíková
Omluveni: Hana Kmínková, Luděk Volek, Monika Chmelařová, Jana Mroščáková
Dále: Regína Hajná

 Program jednání:

1. Přivítání členů ŠR
2. Výroční zpráva školy za rok 2016/2017
3. Plán práce pro školní rok 2017/2018
4. Dodatek ke Školnímu řádu
5. Dodatek k ŠVP „Cesta“
6. Informace o realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ
7. Fotografická soutěž O nejlepší foto z prázdnin
8. Organizace školy ve školním roce 2017/2018
9. Informace k projektu „Obědy pro děti“

 Ad. 1. Přivítání členů

 • Jiří Mlčoušek přivítal členy ŠR.

Ad. 2. Výroční zpráva školy za rok 2016/2017

• Členové ŠR schválili obsah výroční zprávy bez připomínek
• Členění výroční zprávy a její obsah splňuje požadavky dané zákonem, svým rozsahem podrobně vypovídá o mnohostranné činnosti školy
• Další informace jsou k dispozici na stránkách školy

 Hlasování o schválení Výroční zprávy ZŠ za rok 2016/2017

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad. 3. Seznámení a schválení Plánu práce pro rok 2017/2018 

• Ředitelka školy Regína Hajná seznámila členy ŠR s plánem práce na školní rok 2017/2018
• Členové ŠR schválili obsah Plánu práce školy pro rok 2017/2018 bez připomínek

Hlasování o schválení Planu práce pro rok 2017/2018

Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad. 4. Dodatek ke Školnímu řádu

 • Ředitelka Regína Hajná podala členům ŠR informace o doplnění Školního řádu o dodatek č. 2 v části výchovná opatření

Hlasování o schválení dodatku ke školnímu řádu:

• Pro: 5
• Proti: 0
• Zdržel se: 0

Ad. 5. Dodatek ke ŠVP „Cesta“

 • Ředitelka Regína Hajná podala členům ŠR informace o doplnění ŠVP o dodatek č. 6 v části Pojetí vzdělávání a systému vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a doplnění výstupu z plavání

Hlasování o schválení dodatku k ŠVP:

• Pro: 5
• Proti: 0
• Zdržel se: 0

Ad. 6. Informace o realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ

 • Ředitelka školy Regína Hajná informovala členy ŠR o průběhu projektu Šablony pro MŠ a ZŠ – práce školního asistenta, 4 vyučující na doučování, nově čtenářské kluby a klub zábavné logiky, nákup učebních pomůcek

 Ad. 7. Hodnocení fotografické soutěže O nejlepší foto z prázdnin

 • Členové ŠR byli požádáni o hodnocení dětských fotografií zařazených do školní soutěže

  Ad. 8. Informace o organizaci školy ve školním roce 2017/2018

• Členové ŠR byli seznámeni s aktuálním počtem žáků školy
• Členům ŠR byli představeni noví vyučující Lubomír Grček a Adéla Jurčíková
• Členům ŠR byla představena nová vychovatelka ŠD Karolína Orthová

 Ad. 9. Provozní záležitosti

• Ředitelka Regína Hajná informovala členy ŠR o získání finanční dotace na dopravu na hodiny plavání
• Ředitelka Regína Hajná informovala členy ŠR o zapojení 14 dětí do projektu Obědy pro děti

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

Martin Špalek (místostarosta)

Zapsala Jana Muroňová, dne 11. 9. 2017

Back To Top