Přítomno 5 členů školské rady (dále jen ŠR)

Za zřizovatele: Luděk Volek
Za zákonné zástupce: Monika Chmelařová, Jana Mroščáková
Za pedagogické pracovníky: Miroslava Tupá, Nela Akritidis Čtvrtníčková
Omluveni: Hana Kmínková, Martin Špalek, Jiří Mlčoušek, Jana Vyležíková
Neomluveni: –
Dále: Regína Hajná

Program jednání

1. Přivítání členů ŠR
2. Informace o průběhu školního roku 2016/2017
3. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2017, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2017/2018
4. Inkluzivní vzdělávání
5. Dodatek ŠVP
6. Dodatek školního řádu
7. Projet Šablony ZŠ
8. Informace k projektu „Obědy pro děti“
9. Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2017/2018
10. Provozní záležitosti – letní prázdniny

Ad. 1. Přivítání členů

• ředitelka školy Regína Hajná přivítala členy ŠR

Ad. 2. Informace o průběhu školního roku 2016/2017

 • ředitelka školy informovala členy ŠR o průběhu školního roku 2016/2017, o statických výkazech za toto období, o počtu vycházejících žáků a o oborech, na které byli tito žáci přijati

Ad. 3. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2017, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2017/2018

• ředitelka školy informovala členy ŠR o rozdělení stávající 5. třídy ve školním roce 2017/2018 na dvě 6. třídy (důvody, počty žáků, v září nově příchozí žáci na 2. stupeň z mimospádových oblastí)
• ředitelka dále informovala o změnách v obsazení pedagogického sboru pro školní rok 2017/2018

Ad. 4. Inkluzivní vzdělávání

• ředitelka podala členům ŠR informace o potřebě speciálního pedagoga

Ad. 5. Dodatek k ŠVP 

• ředitelka seznámila členy ŠR s dodatkem ŠVP, zařazení předmětů speciální pedagogické péče a hodiny pedagogické intervence

Hlasování o schválení dodatku k ŠVP:

• Pro: 5
• Proti: 0
• Zdržel se: 0

Ad. 6. Dodatek ke školnímu řádu

• ředitelka Regína Hajná informovala členy ŠR o povinnosti doplnit školní řád o nově uzákoněný zákaz používání elektronických cigaret ve školách 

Hlasování o schválení dodatku ke školnímu řádu:

• Pro: 5
• Proti: 0
• Zdržel se: 0

Ad. 7. Projekt „Šablony ZŠ“

 • členové ŠR byli seznámeni s dvouletým projektem – s počtem doučovaných předmětů na 1. i 2. stupni, s funkcí asistentky pedagoga, s nově zakoupeným vybavením pro čtenářský klub a klub zábavné logiky

Ad. 8. Informace k projektu „Obědy pro děti“

• ředitelka Regína Hajná seznámila členy ŠR s průběhem projektu „Obědy pro děti“ a s počty do něj zapojených žáků pro školní roky 2016/2017, dále se zamýšleným navýšením tohoto počtu pro školní rok 2017/2018

Ad. 9. Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2017/2018

 • poděkování členů ŠR za vydařenou „Školní akademii 2016/2017

Ad. 10. Provozní záležitosti

• ředitelka Regína Hajná informovala členy ŠR o podání projetu na dotaci za dopravu na hodiny plavání pro 2. a 3. třídy
• dále o možnosti podání projektu ČEZ – oranžové hřiště
• dále o výměně stojanů na kola před budovou školy
• dále o nově vybavené učebně výtvarné výchovy a nové třídy 1. stupně
• dále o výměně linolea na schodištích nové budovy, výměně zbývajícího starého osvětlení a nových výmalbách

Luděk Volek (starosta)

Zapsala Jana Muroňová, dne 13. 6. 2017 

Back To Top