Přítomno 5 členů školské rady (dále jen ŠR)
Za zřizovatele: Martin Špalek
Za zákonné zástupce: Monika Chmelařová, Jana Mroščáková, Jiří Mlčoušek
Za pedagogické pracovníky: Miroslava Tupá
Omluveni: Hana Kmínková, Luděk Volek, Nela Akritidis Čtvrtníčková, Jana Vyležíková
Neomluveni: 0
Dále: Regína Hajná

Program jednání

1. Přivítání členů ŠR
2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2015/2016
3. Seznámení a schválení Plánu práce školy pro školní rok 2016/2017
4. Informace o zřízení funkce asistenta pedagoga pro školní rok 2016/2017
5. Informace o přípravě projektu Šablony pro MŠ a ZŠ (školní asistent)
6. Informace o projektu „Člověk je součástí přírody“ Lesů ČR
7. Informace o zahájení provozu nového oddělení školní družiny
8. Informace o komunikačním souboru MŠMT týkajícím se komunikace s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) a osobami s autismem
9. Hodnocení dětské letní fotosoutěže
10. Informace o sponzorském daru České pojišťovny formou interaktivní učebnice

Ad. 1. Přivítání členů

• Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal členy ŠR

Ad. 2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2015/2016

• členové ŠR schválili obsah výroční zprávy bez připomínek
• členění výroční zprávy a její obsah splňuje požadavky dané zákonem, svým rozsahem podrobně vypovídá o mnohostranné činnosti školy
• další informace jsou k dispozici na stránkách školy

Hlasování o schválení Výroční zprávy ZŠ za rok 2015/2016
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad. 3. Seznámení a schválení Plánu práce pro rok 2016/2017

• ředitelka školy Regína Hajná seznámila členy školské rady s plánem práce na školní rok 2016/2017
• členové školské rady schválili obsah plánu práce školy bez připomínek

Hlasování o schválení Plánu práce ZŠ pro školní rok 2016/2017
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad. 4. Informace o zřízení funkce asistenta pedagoga pro školní rok 2016/2017

ředitelka Regína Hajná seznámila členy ŠR se zřízením asistentů pedagoga pro školní rok 2016/2017

Ad. 5. Informace o přípravě projektu „Šablony pro MŠ a ZŠ“

• ředitelka Regína Hajná informovala členy ŠR o podání projektu a funkci školního asistenta

Ad. 6. Informace o projektu „Člověk je součástí přírody“ Lesů ČR

• ředitelka Regína Hajná informovala členy ŠR o zakoupení dvou interaktivních učebnic přírodovědy a dvou dataprojektorů z prostředků projektu, dále o dodání 200 ks sešitů pro děti 1. stupně

Ad. 7. Informace o zahájení provozu nového oddělení školní družiny

• členové ŠR byli seznámeni s provozem nového 4. oddělení školní družiny

Ad. 8. Informace o komunikačním souboru MŠMT týkajícím se komunikace s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) a osobami s autismem

 • ředitelka Regína Hajná seznámila ŠR s komunikačním souborem MŠMT

Ad. 9. Hodnocení letní dětské fotosoutěže

• členové ŠR byli požádáni o ohodnocení dětský fotografií zařazených do školní soutěže

Ad. 10. Informace o sponzorském daru České pojišťovny formou interaktivní učebnice

•ředitelka Regína Hajná informovala členy ŠR o darovaní interaktivní učebnice v hodnotě 9 000 Kč „Prevence rizikového chování“ Markétou Včelnou, zastupující Českou pojišťovnu

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR

Martin Špalek (místostarosta)

Zapsala Jana Muroňová, dne 13. 9. 2016 

Back To Top