Přítomno 6 členů školské rady (dále jen ŠR)
Za zřizovatele: Martin Špalek, Luděk Volek
Za zákonné zástupce: Monika Chmelařová, Jiří Mlčoušek
Za pedagogické pracovníky: Jana Vyležíková, Nela Akritidis Čtvrtníčková
Omluveni: Hana Kmínková, Miroslava Tupá, Jana Mroščáková
Neomluveni:0
Dále: Regína Hajná

Program jednání

1. Přivítání členů ŠR
2. Projednání výsledků doplňovacích voleb do ŠR
3. Informace o průběhu školního roku 2015/2016
4. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2016, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2016/2017
5. Inkluzivní vzdělávání – (společné vzdělávání, změny od 1. 9. 2016) 
6. Aktualizace ŠVP – dodatek zabezpečení výuky žáku se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných
7. Aktualizace Školního řádu
8. Informace ředitelky školy o zajištění zabezpečení budovy školy
9. Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2016/2017
10. Podání projektu Člověk je součástí přírody (LČR)
11. Provozní záležitosti – letní prázdniny

 

Ad. 1. Přivítání členů

 • Mgr. J. Mlčoušek přivítal členy ŠR
Ad. 2. Projednání výsledků doplňovacích voleb do ŠR za rodiče a pedagogické pracovníky
 • za zákonné zástupce byla zvolena Jana Mroščáková
 • za pedagogické pracovníky (23. 6. 2016) zvolena jednomyslně Nela Akritidis Čtvrtníčková
Ad. 3. Informace o průběhu školního roku 2015/2016
 •  ředitelka školy seznámila členy s průběhem školního roku, zhodnotila práci
Ad.4. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 1. září 2016, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2016/2017
 • ředitelka školy informovala členy ŠR o personálních změnách ve školním roce 2016/2017
Ad. 5. Inkluzivní vzdělávání – (společné vzdělávání, změny od 1. 9. 2016) 
 • ředitelka školy informovala členy ŠR o změnách, které nastanou od 1. 9. 2016 (společné vzdělávání), novela školského zákona a vyhlášky č. č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ad. 6. Aktualizace ŠVP – dodatek zabezpečení výuky žáku se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • ředitelka školy seznámila ŠR s dodatkem ŠVP
 • členové ŠR schválili  dodatek ŠVP bez připomínek
Hlasování o dodatku ŠVP
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Ad. 7. Aktualizace Školního řádu
 • ředitelka seznámila ŠR s dodatkem Školního řádu, práva žáků – žáci se mohou obracet na ŠR
 • členové ŠR schválili dodatek Školního řádu bez připomínek
Hlasování o dodatku Školního řádu
Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0
Ad 8. Informace ředitelky školy o zajištění zabezpečení budovy školy
 • ředitelka školy informovala členy ŠR, že od září už škola nebude mít vrátnou a bude využívat jen elektronický zabezpečovací systém
 
Ad. 9.  Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2016/2017
 • bez připomínek
Ad. 10. Podání projektu Člověk je součástí přírody (LČR Šumperk)
 • ředitelka školy informovala členy o podání projektu
Ad. 11. Provozní záležitosti – letní prázdniny
 • v průběhu letních prázdnin, malovaní jídelny, modernizace dalšího oddělení školní družiny, oprava sociálních zařízení na nové budově
Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR
Martin Špalek (místostarosta)
Zapsala 28. 6. 2016 Hana Škrochová
Back To Top