Přítomno 6 členů školské rady (dále jen ŠR)
Za zřizovatele: Martin Špalek
Za zákonné zástupce: Monika Chmelařová, Jiří Mlčoušek
Za pedagogické pracovníky: Miroslava Tupá, Jana Vyležíková, Nela Akritidis Čtvrtníčková
Omluveni: Luděk Volek, Josef Tarabík, Hana Kmínková
Neomluveni: 0
Dále: Regína Hajná, ředitelka školy

Program jednání

1. Přivítání členů ŠR

2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2014/2015
3. Seznámení s Plánem práce školy pro školní rok 2015/2016
4. Školní řád – projednání a schválení – aktualizace školního řádu o pravidla vztahů žáků (dětí, studentů) se všemi zaměstnanci, pravidla pro hodnocení
5. Informace o zřízení funkce asistenta pedagoga pro školní rok 2015/2016
6. Informace o zahájení řízení o navýšení kapacity školní družiny od dalšího školního roku
7. Informace o převodu ZŠ Hašlerova 2, Město Albrechtice (zdůvodnění do Rady města)

 Ad 1. Přivítání členů

 • Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal členy školské rady a zahájil jednání

Ad 2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2014/2015

 • členové školské rady schválili obsah výroční zprávy bez připomínek
 • členění výroční zprávy a její obsah splňuje požadavky dané zákonem, svým rozsahem podrobně vypovídá o mnohostranné činnosti školy
 • další informace jsou k dispozici na stránkách školy 

Hlasování o schválení výroční zprávy ZŠ za rok 2014/2015
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 3. Projednání a schválení Plánu práce pro rok 2015/2016

 • ředitelka školy Regína Hajná seznámila členy školské rady s plánem práce na školní rok 2014/2015
 • členové školské rady schválili obsah plánu práce školy bez připomínek 

Hlasování o schválení plánu práce ZŠ pro školní rok 2015/2016
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 4. Projednání a schválení Školního řádu

 • ředitelka školy seznámila členy školské rady se Školním řádem – jeho úpravami, doplnění školního řádu o pravidla vztahů žáků (dětí, studentů) se všemi zaměstnanci
 • členové školské rady schválili obsah Školního řádu bez připomínek
Hlasování o schválení Školního řádu Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 5. Informace o zřízení funkce asistenta pedagoga pro školní rok 2015/2016

 • ředitelka seznámila členy školské rady se zřízením asistenta pedagoga v první třídě (způsob financování)

Ad 6. Informace o zahájení řízení o navýšení kapacity školní družiny od dalšího školního roku

 • ředitelka informovala školskou radu o zvýšeném zájmu zákonných zástupců o družinu
 • podána žádost Krajskému úřadu o navýšení kapacity školní družiny od školního roku 2016/2017

Ad 7. Informace o možnosti převodu ZŠ M. Albrechtice, Hašlerova 2, Město Albrechtice

 • ředitelka seznámila členy školské rady s dopisem adresovaným Radě města (možnosti převodu ZŠ Město Albrechtice, Hašlerova2, Město Albrechtice – vyjádření stanoviska školy)

 

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR
Martin Špalek, člen ŠR, místostarosta

Zapsala Iveta Kolarovčeková

Back To Top