Přítomno: 7 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: ing. Jitka Hanusová, Hana Kmínková
 • za rodiče: Mgr. Jiří Mlčoušek
 • za pedagogické pracovníky: Mgr. Věra Mertová, MgA. Nela Akritidis Čtvrtníčková, Mgr. Jana Vyležíková
 • omluveni: Luděk Volek, Roman Turek, Josef Tarabík
 • neomluven: 0
 • dále ředitelka školy Mgr. Regína Hajná

Program jednání:

 1. Přívítání členů ŠR
 2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za rok 2013/2014 
 3. Seznámení s Plánem práce školy pro školní rok 2014/2015
 4. Informace ředitelky o problematice vandalství v okolí školy v mimoškolní dobu
 5. Informace ředitelky školy o problematice řešení parkování v areálu školy

 Ad 1. Přivítání členů ŠR

 • Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal všechny přítomné a zahájil jednání školské rady

Ad 2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy

 • členové školské rady schválili obsah výroční zprávy bez připomínek
 • členění výroční zprávy a její obsah splňuje požadavky dané zákonem, svým rozsahem podrobně vypovídá o mnohostranné činnosti školy
 • další informace jsou k dispozici na stránkách školy
  Hlasování o schválení výroční zprávy ZŠ za rok 2013/2014
  Pro: 6
  Proti: 0
  Zdržel se: 0 

Ad 3.  Projednání a schválení Plánu práce pro rok 2014/2015

 • ředitelka školy Regína Hajná seznámila členy školské rady s plánem práce na školní rok 2014/2015
 • členové školské rady schválili obsah plánu práce školy bez připomínek
  Hlasování o schválení plánu práce ZŠ pro školní rok 2014/2015
  Pro: 6
  Proti: 0
  Zdržel se: 0 

Ad 4. Informace ředitelky školy k vandalství v okolí školy

 • ředitelka školy seznámila členy ŠR s problematikou vandalství v okolí školy v mimoškolní době
 • jedná se o ničení autobusové zastávky, která se stává cílem vandalů opakovaně
 • členové školské rady doporučili zřizovateli uvést zastávku do vyhovujícího stavu (opravit, odstranit nápisy, nové nátěry) a při rozšiřování kamerového systému města umístit kameru rovněž na budovy školy

Ad 5. Informace ředitelky školy k parkování v areálu školy

 • ředitelka školy seznámila členy školské rady s problematikou nebezpečnosti parkování automobilů v areálu školy
 • seznámila členy školské rady se záměrem vybudování nového parkoviště

 

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR
ing. Jitka Hanusová, člen ŠR, místostarosta

zapsala: Hana Kmínková

Back To Top