Přítomno: 7 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: ing. Jitka Hanusová, Hana Kmínková
 • za rodiče: Mgr. Jiří Mlčoušek, Roman Turek
 • za pedagogické pracovníky: Mgr. Věra Mertová, MgA. Nela Akritidis Čtvrtníčková, Mgr. Jana Vyležíková
 • omluveni: Luděk Volek – starosta, Josef Tarabík
 • neomluven: 0
 • dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Sdělení ředitele ZŠ
 2. Určení člena školské rady do konkurzní komise

 Ad 1. Sdělení ředitele školy

 • ředitel školy Mgr. Karel Knapp sdělil členům ŠR, že z důvodu odchodu do starobního důchodu se vzdává funkce ředitele příspěvkové organizace – Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál k 31. 7. 2014
 • členové ŠR vyslovili poděkování panu řediteli Mgr. Karlu Knappovi za mnohaletou práci a hlavně přínos pro rozvoj vzdělávání v našem městě

Ad 2. Určení člena ŠR do konkurzní komise

 • v souvislosti s vyhlášením konkurzu na funkci ředitele Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál si zřizovatel vyžádal od školské rady určení jejího člena do konkurzní komise
 • členové ŠR navrhli Mgr. Jiřího Mlčouška, předsedu ŠR
Hlasování o schválení zástupce ŠR Mgr. Jiřího Mlčouška do konkurzní komise:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 2
 • jako náhradníka členové ŠR navrhli p. Romana Turka

Hlasování o schválení zástupce ŠR p. Romana jako náhradníka do konkurzní komise
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 2

Mgr. Jiří Mlčoušek, předseda ŠR
ing. Jitka Hanusová
člen ŠR, místostarosta

zapsala: Hana Kmínková

Back To Top