Jednání se konalo 25. srpna 2005 v 8 hodin v ředitelně školy.

Přítomno: 9 členů Školské rady (dále jen ŠR) a ředitel školy Karel Knapp

 • za zřizovatele: Petr Šolc, Jitka Hanusová, Věra Vaverová
 • za rodiče: Petr Kopinec, Martin Hajný, Zbyšek Pecháček
 • za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, Hana Macková, Jana Vyležíková

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Diskuse ke školnímu řádu
 3. Schválení školního řádu
 4. Různé

Ad 1. Zahájení

Předseda ŠR pan Petr Kopinec uvítal všechny přítomné a zahájil jednání ŠR. Na programu jednání byla diskuse o školním řádu a schválení školního řádu.

Ad 2. Diskuse ke školnímu řádu

 • Macková – v části druhé bodu 4) Povinnosti žáků – požaduji doplnit ….i vůči spolužákům.
 • Knapp – vysvětlil časové rozvržení vyučování.
 • Klimešová – když dítě má písemnou omluvenku, může odejít samo nebo si ho musí vyzvednout rodiče?

  Knapp – pokud má písemnou omluvenku od zákonného zástupce, může být dítě uvolněno.

 • Kopinec – jak je to s odchodem ze školní družiny?

  Knapp – odchody mimo předem stanovené doby řeší vnitřní řád školní družiny, pokud má dítě omluvenku podepsanou od rodičů ((zákonného zástupce), může odejít i v jiném čase. O uvolnění v takovém případě rozhoduje paní vychovatelka v oddělení.

 • Šolc – používání odborných zkratek by mělo být ve školním řádu nahrazeno vypsáním celého pojmu.

  Knapp – zkratky nahradíme.

 • Kopinec – proč platíme stravu za děti zálohově?

  Knapp – nemůžeme zálohovat platby stravného. Najde se i pár rodičů, kteří za dětmi odebrané obědy dodatečně nezaplatí.

Ad 3. Schválení školního řádu

Členové ŠR schválili školní řád.

Výsledek hlasování o schválení školního řádu:

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdržel se: 0

Ad 4. Různé

Předseda ŠR navrhl příští termín jednání ŠR na 13.10.2005 ve 14 hodin.

zapsala ing. Věra Vaverová

Back To Top