Přítomno: 6 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Luděk Volek, ing. Jitka Hanusová, Hana Kmínková
 • za rodiče: Mgr. Jiří Mlčoušek
 • za pedagogické pracovníky: Mgr. Věra Mertová, MgA. Nela Akritidis Čtvrtníčková
 • omluveni: Mgr. Jana Vyležíková
 • neomluven: 0
 • dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Přivítání nové členky ŠR MgA. Nely Akritidis Čtvrtníčkové
 2. Projednání a schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2012-2013
 3. Projednání a schválení Plánu práce školy na školní rok 2013-2014
 4. Dar zřizovatele pěveckému sboru
 5. Stanovisko k záměru školy rozdělit současnou 4. třídu na dvě samostatné třídy
 6. Autobusová zastávka před školou
 7. Odstranění poškozeného oplocení kolem školy

 Ad 1. Přivítání členů ŠR

 • Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal novou členku ŠR MgA. Nelu Akritidis Čtvrtníčkovou zvolenou za pedagogické pracovníky, dále všechny přitomné a zahájil jednání školské rady

Ad 2. Projednání a schválení obsahu Výroční zprávy školy

 • členové školské rady schválili obsah bez připomínek, členěn výroční zprávy a její obsah splňuje požadavky dané zákonem, svým obsahem vypovídá o mnohostranné činnosti školy. Další informace jsou k dispozici na stránkách ZŠ – www.zsma.cz 
Hlasování o schválení výroční zprávy ZŠ:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 3. Projednání a schválení Plánu práce školy na rok 2013-2014

 • ředitel školy Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s plánem práce
 • členové  rady schválili obsahu plánu práce školy bez připomínek
Hlasování o schválení plánu práce školy na školní rok 2013-2014
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 4. Dar zřizovatele pěvěckému sboru

 • na škole působí pod vedení p. uč. Veroniky Glötzerové pěvecký sbor, který má za sebou řadu vystoupení. Byl vznesen návrh na zakoupení 1 kusu bubnu. Členové ŠR tento požadavek doporučili projednat Radě města Město Albrechtice – zakoupení hudebního nástroje jako dar zřizovatele základní škole

Ad 5. Stanovisko ŠR k záměru rozdělit  4. třídu

 • v současné době navštěvuje 4. třídu 34 dětí, což je možné jen s výjimkou zřizovatele
 • vyhláška povoluje pouze 30 dětí na třídu, ředitel školy navrhuje výjimku zrušit
 • ŠR navrhuje zřizovateli pro školní rok 2014-2015 zahrnout do rozpočtu města na měsíce září až prosinec 2014 poměrnou část na mzdové náklady, tj. přibliženě 125 300 Kč s tím, že škole bude garantován doplatek mzdových prostředků školy i na další roky ve výši 375 000 Kč včetně odvodů pro nově přijatého pracovníka s úvazkem 1,0. V platnosti přitom zůstane již schválené usnesení z jednání zastupitelstva k případnému dofinancování  mzdových prostředků školy, pokud by chyběly prostředky na platy pedagogický pracovníků, či by měla i klesnout průměrná nenároková složka těchto pracovníků pro 3%. Jde o kompenzaci možných dopadůl do mzdové oblasti, kdy obdobné rozdělení jiné početné třídy bylo v nedávné minulosti sanováno z normativně přidělených mzdových prostředků školy s negativními dopady na odměňování pracovníků školy.

Ad 6. Autobusová zastávka před školou

 • ředitel školy Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s problematikou vandalství v mimoškolní době týkajícího se ničení autobusové zastávky. Členové ŠR doporučili zřizovateli uvést zastávku do náležitého stavu (opravit stěny, provést nový nátěr konstrukce, omýt střechu), v dohledné době rozšířit městský kamerový systém i o sledování uvedeného prostoru.

Mgr. Jiří Mlčoušek

předseda ŠR 

ing. Jitka Hanusová
člen ŠR, místostarosta

zapsala: Hana Kmínková

Back To Top