Přítomno: 8 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Luděk Volek, ing. Jitka Hanusová, Hana Kmínková
 • za rodiče: Mgr. Jiří Mlčoušek, Roman Turek, Josef Tarabík
 • za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Vyležíková, Mgr. Věra Mertová, Hana Macková
 • omluveni: 0
 • neomluven: 0
 • dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Přivítání členů ŠR
 2. Aktualizace ŠVP „Cesta“
 3. Doplňovací volby do školské rady
 4. Informace o kontrole ze strany ČŠI ve dnech 9. – 11. ledna 2013
 5. Informace o průběhu školního roku 2012/2013
 6. Organizace školy, změny v personálním obsazení od 2. září 2013, provoz ŠD, výhled organizace školy pro školní rok 2013/2014
 7. Provozní záležitosti – letní prázdniny

 Ad 1. Přivítání členů ŠR

 • Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal všechny přítomné a zahájil jednání školské rady

Ad 2. Aktualizace ŠVP „Cesta“

 • členové školské rady projednali obsah aktulizace ŠVP „Cesta“, čj.: ZS/432/2007 s účinností k 2. září 2013, který byl projednán na pedagogické radě dne 21. 6. 2013
Hlasování o schválení aktualizace ŠVP „Cesta“, čj.: ZS/432/2007:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 3. Doplňovací volby do školské rady

 • členové školské rady vyslovili poděkování za odvedenou práci ve školské radě i za celoživotní práci ve prospěch dětí paní učitelce Haně Mackové. Po čtyřiceti letech končí aktivní pedagogickou činnost a odchází do důchodu
 • dopňovací volba člena školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční na I. pedagagické radě ve školní roce 2013/2014

Ad 4. Informace o kontrole ze strany ČŠI ve dnech 9. – 11. ledna 2013

 • ve dnech 9. – 11. ledna 2013 proběhla na Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál kontrola ze strany ČŠI k využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu podle ustanovení § 163/2004 Sb.
 • bylo kontrolováno období od 1. ledna 2011 k termínu kontroly pod čj.: ČŠIT-166/13-T
 • kontrola konstatovala, že finanční prostředky ze státního rozpočtu byly přijaty a použity oprávněně
 • údaje o hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytnutými podle ustanovení § 163 odst. 1 písm. c) a ustanovení § 163 zákona č. 561/2004 Sb. v účinném znění věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb prostředků – nebylo zjištěno porušení právních předpisů
 • ve škole byla také provedena externí kontrola zřizovatelem Městem Město Albrechtice k zavedení a udržování kontrolního systému a jeho fungování, také zde bylo konstatováno, že nedošlo k porušní právních předpisů

Ad 5. Informace o průběhu školního roku 2012/2013

 • hlavní cíle stanovené plánem práce školy pro školní rok 2012/2013 byly splněny
 • podrobné informace o průběhu vzdělávání budou obsaženy ve výroční zprávě školy za školní rok 2012/2013, která bude ŠR předložena k projednání a schválení v zákonné lhůtě

Ad 6. Organizace školního roku, změny v personálním obsazení, provoz ŠD, výhled pro školní rok 2013/2014

 • dvě první třídy
 • vývoj počtu dětí ve škole – lze předpokládat nástup několika nových žáků z mimospádové oblasti, díky migraci obyvatel je očekáván přibližně stejný počet žáků jako ve školním roce 2012/2013, tj. 350 – 360 dětí
 • v nejbližším období není možné očekávat změny v organizaci škol v regionu, každá obec se snaží zachovat provoz svého zařízení v maximálním rozsahu; pokud bude tento trend pokračovat (nezvýší se celkový počet žáků školy a tím i dotace prostředků na platy), bude nezbytné nejpozději od školního roku 2014/2015 najít v rozpočtu obce finanční zdroje na rozdělení současné třetí třídy (34 žáků)
 • pracovní poměr na dobu určitou končí paní učitelce Kateřině Lozertové
 • nově do školy nastoupí paní učitelky Simona Martinková (kvalifikace pro JA, JČ) a Miroslava Tupá (Bio, Z)
 • maximální počet dětí zapsaných do ŠD – 90 dětí, postup podle vnitřních kritérií pro přijímání dětí

Ad 7) Provozní záležitosti – letní prázdniny

 • v průběhu letních prázdnin – stavební práce, generální oprava a modernizace sociálních zařízení v historické budově školy
 • ve výběrovém řízení zvítězila firma pana Štencla ze Slavkova u Opavy, dodavatel stavby ve stanovené termínu dle zadávacích podmínek neuzavřel smlouvu, dodavatelem se tak stala firma Taylor, která byla ve výběrovém řízení na druhém místě
 • k předání staveniště dojde 28. června, technické dozor investora bude vykonávat ing. Martina Švecová
 • bude provedena oprava střechy – pojistná událost na staré budově školy, opravy maleb v různých částech školy

Mgr. Jiří Mlčoušek

předseda ŠR 

ing. Jitka Hanusová
člen ŠR, místostarosta

zapsala: Hana Kmínková

Back To Top