Přítomno: 8 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Luděk Volek, ing. Jitka Hanusová, Hana Kmínková
 • za rodiče: Mgr. Jiří Mlčoušek, Roman Turek
 • za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Vyležíková, Mgr. Věra Mertová
 • omluveni: Mgr. Hana Macková
 • neomluven: 0
 • dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Přivítání členů ŠR
 2. Projednání a schválení obsahu Výroční zprávy za školní rok 2011/2012
 3. Školní řád – aktualizace k 1. září 2012 dle novelizace vyhlášky č. 48/2005 Sb. (zkrácení polední přestávky na 35 minut a dohled nad žáky v uvedenou dobu)
 4. Projednání doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce

 Ad 1. Přivítání členů ŠR

 • Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal všechny přítomné a zahájil jednání školské rady

Ad 2. Projednání a schválení obsahu Výroční zprávy školy za školní rok 2011/2012

 • členové školské rady schválili obsah výroční zprávy bez připomínek. Členění výroční zprávy a její obsah splńují požadavky dané zákonem, svým rozsahem podrobně vypovídá o mnohostranné činnosti školy. Výroční zpráva je dostupná na stránkách školy.
Hlasování o schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2011/2012:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ad 3. Školní řád – aktualizace

 • ŠR rada schvaluje aktualizaci školního řádu s účinností k 1. září 2012 (zkrácení polední přestávky na 35 minut, zajištění dohledu nad žáky v uvedenou dobu v prostoru šaten)
 • postup dle novelizace vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, provedená vyhláškou č. 256/2012 Sb. (ukládá školám nově povinnost umožnit žákům pobyt v budově školy o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a zajistit pro ně v této době dohled)
 • ze strany žáků (jejich zákonných zástupců) se jedná pouze o možnost využít nabídky, nikoliv povinnost
 • informovanost zákonných zástupců na třídních schůzkách, prostřednictvím elektronické žákovské EL-KY, prostřednictvím školního webu

Ad 4. Projednání doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce

 • ŠR projednala a vzala na vědomí termín doplňovacích voleb do školské rady za zákonné zástupce v termínu březen 2013

Mgr. Jiří Mlčoušek

předseda ŠR 

ing. Jitka Hanusová
člen ŠR, místostarosta

 

zapsala: Hana Kmínková

Back To Top