Přítomno: 8 členů školské rady (dále jen ŠR)

  • za zřizovatele: Luděk Volek, ing. Jitka Hanusová, Hana Kmínková
  • za rodiče: Mgr. Jiří Mlčoušek, Rober Mičík
  • za pedagogické pracovníky: Mgr. Hana Macková, Mgr. Jana Vyležíková, Mgr. Věra Mertová
  • omluveni: Roman Turek
  • neomluven: 0
  • dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

  1. Přivítání členů ŠR
  2. Projednání výsledků doplňovacích voleb do ŠR
  3. Volba předsedy a místopředsedy ŠR
  4. Pokračování ředitele školy Mgr. Karla Knappa ve funkci v dalším funkčním období
  5. Projednání návrhů na řešení organizace školy a doporučení ŠR k vydání stanoviska k navrhovanému řešení organizace školy s účinností od 1. září 2012 zastupitelstvu s výhledem do roku 2015/2016 (dopady na dofinancování prostředků na platy)
  6. Příprava podkladů pro zpracování výroční zprávy školy za školní rok 2011/2012
  7. Poděkování členům ŠR za podporu školy a pomoc při přípravě a organizování VI. společenského plesu školy
  8. Připomínky a náměty členů ŠR k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2012/2013
  9. Doplňovací volby do školské rady za zákonné zátupce

 Ad 1. Přivítání členů ŠR

  • Mgr. Karel Knapp přivítal členy ŠR po doplňovacích volbách

Ad 2. Projednání výsledků doplňovacích voleb do ŠR

  • Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s obsahem protokolů z volby do ŠR za zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy (protokoly jsou součástí zápisu z jednání ŠR)
  • protokoly o doplňovacích volbách byly neprodelně po volbách předány po jednom výtisku starostovi města Luďku Volkovi
  • jména zvolených členů ŠR jsou zveřejněna na www.zsma.cz

Ad 3. Volby předsedy a místopředsedy ŠR

  • předseda ŠR – návrh na Mgr. Jiřího Mlčouška
  • další návrhy nebyly vzneseny

Hlasování o pokračování Mgr. Jiřího Mlčouška ve funkci předsedy ŠR:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

  • místopředseda ŠR – návrh na p. Romana Turka na funkci místopředsedy ŠR:
  • další návrhy nebyly vzneseny

Hlasování pro pana Romana Turka na funkci místopředsedy ŠR:

Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

Ředitel školy Mgr. Karel Knapp předal řízení schůze nově zvolenému předsedovi ŠR Mgr. Jiřímu Mlčouškovi.

Ad 4. Pokračování ředitele školy Mgr. Karla Knappa ve funkci

  • členové školské rady berou na vědomí, že zřizovatel po projednání v Radě Města Město Albrechtice nevyhlásil za podmínek stanovených v novelizovaném školském zákoně podle §166, odst. 3) konkurz, proto pokračuje v pro další funkčním období
  • ŠR bere na vědomí, že zřizovatel vydá řediteli školy potvrzení, že byly splněny podmínky pro automatické prodloužení „funkčního období“

Ad 5 Projednání návrhu ředitele školy na řešení organizace školy s účinností k 1. září 2012 s dopadem na potřebu dofinancovat prostředky na platy pro období do školního roku 2015/2016, který je určen pro jednání zastupitelstva Města Město Albrechtice

  • všichni zastupitelé (včetně členů ŠR) obdrželi podklady pro rozhodování na počátku května 2012, pedagogičtí pracovníci jsou o vývoji situace průběžně informováni na jednáních pracovní porad a pedagogických rad
  • jsou navrženy tři varianty řešení
  • materiál je přílohou zápisu ŠR
  • členové školské rady doporučují zastupitelstvu ke schválení variantu č. 2

Pro: 6
Proti: 2
Zdržel se: 0

Ad 6. Příprava podkladů pro zpracování výroční zprávy školy za školní rok 2011/2012

  • nebyly vzneseny žádné připomínky ani náměty k doplnění nebo rozšíření obsahu zprávy

Ad 7. Poděkování členům ŠR za podporu školy a pomoc při při přípravě a organizaci VI. společenského plesu školy

  • Mgr. Karel Knapp poděkoval členům ŠR za pomoc při přípravě a organizaci VI. společenského plesu

Ad 8. Připomínky a náměty členů ŠR k činnosti školy, náměty činností určené k zapracování do plánu práce školy pro školní rok 2012/2013

  • nebyly vzneseny žádné náměty ani připomínky

Ad 9. Dopňovací volby do ŠR za zákonné zástupce s účinnosti od školního roku 2012/2013

  • Mgr. Karel Knapp poděkoval jménem pracovníků a žáků školy panu Robertu Mičíkovi za vykonanou práci
  • doplňovací volby budou vyhlášeny před konáním zahajovacích třídních schůzek v září 2012

Mgr. Jiří Mlčoušek
předseda ŠR 

ing. Jitka Hanusová
člen ŠR, místostarosta

 

zapsala: Hana Kmínková

Back To Top