Přítomno: 7 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Luděk Volek, ing. Jitka Hanusová, Hana Kmínková
 • za rodiče: Mgr. Jiří Mlčoušek
 • za pedagogické pracovníky: Hana Macková, Jana Vyležíková, Věra Mertová
 • omluveni: Rober Mičík, Zbyšek Pecháček
 • neomluven: 0
 • dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Přivítání hostů, poděkování za odvedenou práci panu Zbyšku Pecháčkovi
 2. Projednání a schválení obsahu Výroční zprávy školy za školní rok 2010/2011
 3. Novela školského zákona
 4. Doplňovací volby do školské rady
 5. Organizace školy s výhledem do roku 2015
 6. Příprava VI. společenského plesu SRPDŠ ve spolupráci se školou
 7. Modernizace školní jídelny
 8. Informace o všech možnostech komunikace s rodiči ze strany školy

 Ad 1. Přivítání hostů, poděkování panu Zbyšku Pecháčkovi

 • Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal všechny přítomné a zahájil jednání ŠR
 • Mgr. Jiří Mlčoušek (i přes nepřítomnost pana Zbyška Pecháčka) vyjádřil poděkování za odvedenou práci ve prospěch žáků a pracovníků školy panu Zbyšku Pecháčkovi

Ad 2. Projednání a schválení obsahu Výroční zprávy školy

 • členové školské rady schválili obsah výroční zprávy bez připomínek. Členění výroční zprávy a její obsah splňuje požadavky dané zákonem, svým rozsahem podrobně vypovídá o mnohostranné činnosti školy. Další informace jsou k dispozici na stránkách ZŠ – ww.zsma.cz
 • Hlasování o schválení výroční zprávy ZŠ za rok 2010/2011
  • pro: 7
  • proti: 0
  • zdržel se: 0

Ad 3. Novela školského zákona

 • senátem prošla novela školského zákona, zatím nevyšla ve Sbírce zákonů, mimo jiné se očekávají následující změny:
 • novela přijímacího řízení, stanovení termínu, do kdy je potřeba odevzdat zápisní lístky, nejpodstatnější je zrušení možnosti vzít zpět zápisní lístek
 • změna k povinnosti zřizovat školské rady, možnost zůstává- zákonem se ruší povinnost školskou radu zřizovat
 • autoevaluační (sebehodnotící) zpráva – její obsah je ukotven v řadě jiných dokumentů, ruší se povinnost ji zpracovávat
 • funkční období ředitelů – pokud nebudou shledány důvody pro jeho odvolání ze strany zřizovatele, ČŠI a případně školské rady (musí se na odvolání shodnout všichni), není důvod konkurz vypisovat
 • volno udělené ředitelem školy zůstává ve stejném rozsahu – v délce pěti dnů, o jeho udělení rozhoduje ředitel spolu se zřizovatelem

Ad 4. Doplňující volby do školské rady

 • na kandidátní listinu může být zařazen každý z rodičů, koho někdo navrhne a po vyjádření svého souhlasného stanoviska, případně na základě vlastního zájmu
 • předběžně vznesen dotaz na pana Romana Turka z Třemešné, v případě zvolení by zastoupil pana Zbyška Pecháčka, který rovněž bydlí v Třemešné
 • členové ŠR projednali způsob organizace volby člena školské rady za zástupce rodičovské veřejnosti

Ad 5 Organizace školy s výhledem do roku 2015

 • ředitel školy Mgr. Karel Knapp informoval členy ŠR o snižujícím se počtu žáků v celém regionu
 • ŠR doporučuje RM města Město Albrechtice projednat organizaci ZŠ do roku 2015 s ohledem na očekávaný demografický vývoj v termínu do 31. 3. 2012

Ad 6. Příprava VI. Společenského plesu SRPDŠ

 • ředitel školy Mgr. Karel Knapp informoval členy ŠR o záměru SRPDŠ ve spolupráci se ZŠ uspořádání VI. Společenského plesu
 • členové ŠR přislíbili pomoc při přípravách a uspořádání plesu pořádaného SRPDŠ ve spolupráci se ZŠ Město Albrechtice

Ad 7. Modernizace školní jídelny

 • ředitel školy Mgr. Karel Knapp informoval členy ŠR o chystané modernizaci školní jídelny, která bude zahájena v březnu roku 2012 a ukončena do konce srpna roku 2012

Ad 8. Informace o všech možnostech komunikace s rodiči ze strany ZŠ

 • členové ŠR pozitivně zhodnotili komunikaci a informovanost rodičů se školou na internetových stránkách ZŠ  (www.zsma.cz)
 • kladně se vyjádřili k dostatečnému množství informací, jak v elektronické žákovské knížce ELKA, tak k uveřejňovaným článkům, fotografiím a videozáznamům z různých školních akcí

Mgr. Jiří Mlčoušek
předseda ŠR 

Luděk Volek
člen ŠR, starosta

zapsala: Hana Kmínková

Back To Top