Přítomno: 8 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: ing. Jitka Hanusová, Hana Kmínková
 • za rodiče: Zbyšek Pecháček, Robert Mičík, Mgr. Jiří Mlčoušek
 • za pedagogické pracovníky: Hana Macková, Jana Vyležíková, Věra Mertová
 • omluveni: Luděk Volek
 • neomluven: 0

dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Informace o průběhu školní inspekce na ZŠ v září 2010, předání jednoho výtisku zprávy ŠR prostřednictvím zřizovatele
 2. Hodnocení průběhu školního roku 2010/2011
 3. Organizace školního roku 2011/2012
 4. Změny v obsazení učitelského sboru pro školní rok 2011/2012
 5. Náměty členů školské rady pro činnost školy ve školním roce 2011/2012
 6. Informace o schválení dotace na úpravy a modernizaci školní jídelny z prostředků EU
 7. Projekt EU Peníze školám – průběh realizace
 8. Různé
   
  Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal všechny přítomné a zahájil jednání ŠR.

 
Ad 1. Informace o průběhu inspekce ve dnech 21.-23. září 2010

 • Předmět inspekční činnosti – zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle příslušných školních vzdělávacích programů v souladu s ustatnovením §174 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle §174 odst. 2 písm. c) školského zákona
 • Závěr inspekční zprávy: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do restřiku škol a školských zařízení. Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Svým vybavením poskytuje žákům podnětné prostředí. Rozvoj materiálních podmínke je příkladný. Finanční zdroje, které měla škola ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení školního vzdělávacího programu. Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělání. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, sleduje a vyhodnocuje úspěšnost žáků
 • Kompletní inspekční zpráva je dostupná k nahlédnutí v kanceláři vedení školy a na webu školy
 • Členové rady obdržely po jedné kopii zprávy 

  Školská rada bere na vědomí výsledky inspekce

Ad 2. Hodnocení průběhu školního roku 2010/2011

 • Ředitel školy Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s aktivitami školy v právě končícím školním roce
 • Podrobná informace bude zpracována ve formě Výroční zprávy školy za školní rok 2010/2011
 • Řada informací včetně bohatého obrazového materiálu je aktualně zveřejňována na www.zsma.cz

  Členové rady vzdali informaci na vědomí

 
Ad 3. Organizace školního roku 2011/2012

 • Ředitel ZŠ Mgr. Karel Knapp seznámil členy s plánem organizace školy pro školní rok 2011/2012 
 • Informace o vývoji počtu dětí na škole (počet tříd, průměrný počet dětí na jednu třídu, očekávaný vývoj v souvislosti s úbytkem dětí v celém regionu i MSK)
 • Financování provozu školy – provoz, platové záležitosti (zrušeno vázání financí dle zařazení zaměstnanců do katergorie pedagogických a správních zaměstnanců
 • Výsledky jednání se zřizovatelem k případnému dofinancování nákladů na platy PP
 • Varianty možného vývoje – možnost rozdělení dvou početných tříd

 
Ad 4. Změny v obsazení učitelského sboru pro školní rok 2011/2012

 • Ředitel školy Mgr. Karel Knapp informoval členy ŠR o o personálních změnách
 • Do důchodu odchází paní učitelka Radmila Gavendová
 • Do Krnova, do místa svého bydliště, na V. ZŠ Krnov přechází působit p. uč. Magdaléna Handlířová
 • Nově do školy nastupují p. uč. Kateřina Chytilová – bude vyuočvat převážně Tv dívky a JŠ a Veronika Glotzerová – bude vyučovat JN a Hv

Ad 5. Náměty a připomínky členů školské rady pro činnost školy ve školním roce 2011/2012

 Ad 6. Informace o schválení dotace na úpravy a modernizaci školní jídelny z prostředků EU

 • Jak vyplývá z informace zveřejněné 19. května 2011 na stránkách Regionální rady Moravskoslezsko byl ze 4. kola výzvy pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko doporučen k financování projekt „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna“ v celkové výši 7 867 766,23 Kč.

Ad 7. Projekt EU – Peníze školám, průběh realizace

 • Končíme první rok zapojení školy do projektu, finance jsou průběžně využívány k inovaci a individualizaci výuky
 • Realizace projektu přináší i prostředky na finanční ohodnocení zapojených učitelů

Zapsala Hana Kmínková
 
 
Mgr. Jiří Mlčoušek
předseda ŠR
 
 
 
 

Back To Top