Přítomno: 8 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Luděk Volek, Hana Kmínková
 • za rodiče: Zbyšek Pecháček, Robert Mičík, Mgr. Jiří Mlčoušek
 • za pedagogické pracovníky: Hana Macková, Jana Vyležíková, Věra Mertová
 • omluveni: ing. Jitka Hanusová
 • neomluven: 0

dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy
 

Program jednání:

 1. Projednání a vyjádření stanoviska k obsahu Výroční zprávy školy za školní rok 2009/2010
 2. Projednání a vyjádření stanoviska k vnitřnímu dokumentu školy „Výchovný řád“
 3. Projednání obsahu Plánu práce školy na školní rok 2010/2011
 4. Informace o průběhu kontroly České školní inspekce
 5. Informace o realizaci projektu EU „Peníze školám“
 6. Příprava Společenského plesu
 7. Předání jmenovacího dekretu nové člence ŠR

 
Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal všechny přítomné a zahájil jednání ŠR.

 
Ad 1. Projednání a vyjádření stanoviska k obsahu Výroční zprávy školy

 • předseda ŠR Mgr. Jiří Mlčoušek po konzultaci s členy ŠR konstatoval, že zpráva splňuje všechny náležitosti jak po formální, tak i po obsahové stránce, informuje velmi podrobně o aktivitách školy

Hlasování o schválení Výroční zprávy ZŠ za rok 2009/2010 

 • pro: 8
 • proti: 0
 • zdržel se: 0
   

Ad 2. Projednání a vyjádření stanoviska k vnitřnímu dokumentu školy „Výchovný řád“

 • ředitel školy Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s obsahem vnitřního dokumentu školy „Výchovný řád“

Hlasování o schválení „Výchovného řádu“ ZŠ

 • pro: 8
 • proti: 0
 • zdržel se: 0

 
Ad 3. Projednání obsahu Plánu práce školy na školní rok 2010/2011

 • ředitel ZŠ Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s obsahem Plánu práce školy na školní 
  rok 2010/2011
 • členové ŠR Plán práce školy projednali a vzali na vědomí

 
Ad 4. Informace o průběhu kontroly České školní inspekce

 • ředitel školy Mgr. Karel Knapp informoval členy ŠR o průběhu kontroly školní inspekce (zpráva nebyla dosud zaslána) členové ŠR vzali na vědomí informaci o průběhu kontroly České školní inspekce
   
   

Ad 5. Informace o realizaci projektu EU „Peníze školám“

 • ředitel školy Mgr. Karel Knapp informoval členy ŠR o přiznání dotace ZŠ ve výši 1 830 311 Kč s tím, že záloha ve výši 1.098.186,60 Kč bude doručena na konto školy v nejbližších dnech
 • členové ŠR vzali na vědomí informaci o schválení dotace z projektu EU „Peníze školám“ 
   
   

Ad 6. Příprava Společenského plesu

 • ředitel školy Mgr. Karel Knapp informoval členy ŠR o pořádání Společenského plesu
 • členové ŠR přislíbili pomoc při přípravách a uspořádání plesu pořádaného ZŠ Město Albrechtice
   

Ad 7. Předání jmenovacího dekretu nové člence ŠR

 • dne 31. srpna 2010 se konaly doplňovací volby do ŠR z řad pedagogických pracovníků, s počtem 24 hlasů byla zvolena novou členkou ŠR paní Věra Mertová
 • pan Luděk Volek předal paní Mertové jmenovací dekret 
   
   

Zapsala Hana Kmínková
 
 
Mgr. Jiří Mlčoušek
předseda ŠR
 
 
 
 

 

Back To Top