Přítomno: 8 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Luděk Volek, ing. Jitka Hanusová, Hana Kmínková
 • za rodiče: Zbyšek Pecháček, Robert Mičík, Mgr. Jiří Mlčoušek
 • za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, Hana Macková, Jana Vyležíková
 • omluveni: 0
 • neomluven: 0

dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Seznámení členů rady s organizací školního roku 2010/2011
 2. Návrhy členů rady pro organizaci práce školy ve školním roce 2010/2011
 3. Aktualizace ŠVP „Cesta“, hodnocení programu ČŠI
 4. Vlastní hodnocení práce školy
 5. Aktualizace školního řádu k 1. září 2010
 6. Seznámení členů ŠR se stavem modernizace školy a opravami
 7. Informace o kontrolách prováděných nadřízenými orgány (ČŠI, České správy sociálního zabezpečení)
 8. Doplňovací volby do ŠR za pedagogické pracovníky
 9. Různé – připomínky a náměty

Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal všechny přítomné a zahájil jednání ŠR

 • Poděkování všem členům rady a členům SRPDŠ za pomoc při organizaci Společenského plesu školy
 • Poděkování za odvedenou celoživotní práci pro školství – Evě Rusinské, M. Klimešové a Anně Křištofové (odchod do důchodu)

Ad 1. Seznámení členů rady s organizací školního roku 2010/2011

 • Mgr. Karel Knapp seznámil členy rady s vývojem počtu žáků navštěvujících ZŠ (úbytek jedné první třídy, dostatečný počet zapsaných se snížil díky mnoha žádostem o odklad povinné školní docházky); od školního roku 2010/2011 ve všech ročnících po dvou třídách s výjimkou 1. a 4. třídy
 • Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s financováním provozu školy, zapojení se školy do „Projektu EU – Peníze školám“ (předpoklad využívání financí od 1. září 2010)
 • informace o shromažďování podkladů pro zpracování výroční zprávy školy za školní rok 2009/2010

Ad 2. Návrhy členů rady pro organizaci práce školy ve školním roce 2010/2011

 • nebyly podány žádné návrhy nebo náměty

Ad 3. Aktualizace ŠVP „Cesta“, hodocení programu ČŠI

 • provedena aktualizace ŠVP „Cesta“Ad 4. Průběh aktualizace ŠVP „Cesta“
 • kontrola ČŠI Moravskoslezského inspektorátu – závěr: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s názvem „Cesta“, čj. ZS/432/2007 je v souladu s Rámcovým vzdělávacím pro základní vzdělávání

 Ad 4. Vlastní hodnocení práce školy

 • Mgr. Karel Knapp – vlastní hodnocení v tříletém cyklu (až ve školním roce 2010/2011)
 • SWOTT analýza (plnění cílů ŠVP, realizace projektu „Škola pro 21. století“, projektová výuka, práce s ICT, práce s portfoliem) – základ pro účast a zpracování plánu realizace čerpání dotací z programu EU – Peníze školám

Ad 5. Aktualizace školního řádu k 1. září 2010

 • doplnění a obsahové úpravy řádu v návaznosti na změny zákonů

Ad 6. Seznámení členů rady se stavem modernizace školy a opravami

 • v září 2009 na popud Policie ČR Město Albrechtice byl zaslán zžizovateli požadavek na řešení dopravního značení v okolí školy (zajištění bezpečnosti dětí docházejících na I. stupeň ZŠ a do ŠD), součástí žádosti byl i návrh řešení, který zpracoval pracovník policie z Bruntálu, zatím bez výsledku
 • rekonstrukce a modernizace školní jídelny – v první termínu nebyl projekt přijat pro formální chybu, v současnosti vše řeší zřizovatel ve spolupráci s ředitelem školy – opětovné podání žádosti, konzultace ing. J. Hanusová a K. Knapp s pracovníky Regionální rady Moravskoslezsko
 • organizační zajištění generální opravy  střechy na tělocvičně, před týdnem ukončeno výběrové řízení na dodavatele
 • provedení opravy střechy půdní vestavby po zimním období
 • využívání nově vybudovaných objektů odpovídá plánovaným cílům, provedena kontrola evidence majektu souvisejícího s jejich vybavením – bez připomínek od kontrolních orgánů

Ad 7. Informace o kontrolách provedených nadřízenými orgány

 • kontrola České správy sociálního zabezpečení – jedno drobné pochybení způsobené chybou software, přijato opatření k nápravě ze strany dodavatele programu a finanční narovnání ve prospěch organizace
 • veřejnoprávní kontrola ze strany zřizovatele 14. 4. 2010 – bez připomínek
 • kontrola ČŠI ve školní jídelně – ve všech bodech bez připomínek s výjimkou potřeby změn úpravy „spotřebního koše“ (zápis zatím nedodán)

Ad 8. Doplňovací volby do Školské rady za pedagogické pracovníky

 • ředitel školy Karel Knapp zajistí na nejbližším jednání pedagogické rady doplnění ŠR pedagogického pracovníka za paní učitelku Marii Klimešovou, která odchází do důchodu

Ad 9. Různé

 • členové školské rady děkují pedagogickým pracovníkům za spolupráci a reprezentaci školy na veřejnosti nad rámec jejich pracovních povinností

zapsala Hana Kmínková, členka ŠR

Back To Top