Přítomno: 8 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Luděk Volek, ing. Jitka Hanusová, Hana Kmínková
 • za rodiče: Zbyšek Pecháček, Robert Mičík, Mgr. Jiří Mlčoušek
 • za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, Hana Macková, Jana Vyležíková
 • omluveni: 0
 • neomluven: 0

dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Projednání obsahu Výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009
 2. Projednání obsahu Plánu práce školy pro školní rok 2009/2010
 3. Průběžná aktualizace Střednědobého plánu rozvoje školy
 4. Průběh aktualizace ŠVP „Cesta“
 5. Informace o využívání nově vybudovaných prostor dle projektu „Modernizace vzdělávacích aktivit na ZŠ Město Albrechtice
 6. Různé – připomínky a náměty 

Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal všechny přítomné a zahájil jednání ŠR.

Ad 1. Projednání obsahu Výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009

 • Předseda ŠR Mgr. Jiří Mlčoušek po konzultaci s členy ŠR konstatoval, že zpráva splňuje všechny náležitosti jak po formální, tak i po obsahové stránce; informuje velmi podrobně o aktivitách školy
 • Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s financováním provozu školy
 • informace o shromažďování podkladů pro zpracování výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009

Ad 2. Projednání obsahu Plánu práce pro školní rok 2009/2010

 • Ředitel školy Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s hlavními cíli práce školy pro aktuální školní rok, zodpověděl dotazy týkající se dalších záměrů rozvoje školy

Ad 3. Průběžná aktualizace Střednědobého plánu práce školy

 • Ředitel školy Mgr. Karel Knapp informoval členy ŠR o průběžné aktualizaci Střednědobého plánu práce školy na roky 2008 – 2012 v souvislosti s demografickým vývojem v regionu, v návaznosti na úspěšnou realizaci dlouhodobých záměrů školy.

Ad 4. Průběh aktualizace ŠVP „Cesta“

 • V současné době se provádí poslední úpravy po metaevaluaci ŠVP
 • Program bude odeslán ke kontrole ČŠI Opava v průběhu listopadu

 Ad 5. Informace o využívání nově vybudovaných prostor dle projektu „Modernizace vzdělávacích aktivit na ZŠ Město Albrechtice

 • Členové ŠR si prohlédli nové prostory, ředitel školy a paní místostarostka ing. Jitka Hanusová je informovali o již uskutečněných akcích organizovaných školou mimo běžnou výuku a o akcích vycházejících z cílů „Komunitního plánu“ města Město Albrechtice 

Ad 6. Různé – připomínky a náměty

 • Ředitel školy informoval členy ŠR o úpravách obsahu a grafiky školních webových stránek, o přechodu administrace na nový redakční systém a postupu při zprovozňování služeb „iškoly“
 • Členové rady stejně jako v předcházejících letech potvrdili ochotu podílet se na přípravách a průběhu IV. Společenského plesu

zapsala Hana Kmínková, členka ŠR                 

Back To Top