Přítomno: 8 členů školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Jitka Hanusová, Hana Kmínková
 • za rodiče: Zbyšek Pecháček, Robert Mičík, Mgr. Jiří Mlčoušek
 • za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, Hana Macková, Jana Vyležíková
 • omluveni: Luděk Volek
 • neomluven: 0

dále Mgr. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Návrh členů rady pro organizaci školy ve školním roce 2009/2010
 2. Informace k průběhu realizace ŠVP „Cesta“
 3. Vlastní hodnocení práce školy
 4. Seznámení členů ŠR se stavem modernizace školy
 5. Různé – připomínky a náměty 

Mgr. Jiří Mlčoušek přivítal všechny přítomné a zahájil jednání ŠR.

Ad 1. Návrhy členů ŠR pro organizaci školy ve školním roce 2009/2010

 • Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s vývojem počtu žáků navštěvujících ZŠ
 • Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s financováním provozu školy
 • informace o shromažďování podkladů pro zpracování výroční zprávy školy za školní rok 2008/2009

Ad 2. Informace k průběhu realizace ŠVP „Cesta“

 • s využitím metodické návštěvy ke správnosti zpracování ŠVP ,Cesta“ zajištěna aktualizace obsahu programu a vyhodnoceny výsledky z dosavadního průběhu vzdělávání

Ad 3. Vlastní hodnocení práce školy

 • Mgr. Karel Knapp seznámil členy ŠR s průběhem  a cyklem vlastního hodnocení práce školy

Ad 4. Seznámení členů rady se stavem modernizace školy

 •  harmonogram prací souvisejích s realizací půdní vestavby
 • stav žádosti k modernizaci školní jídelny – kuchyňský provoz
 • rekonstrukce vodovodního řadu v nové budově školy

zapsala Hana Kmínková, členka ŠR                 

Back To Top