Přítomno: 9 členů Školské rady (dále jen ŠR)

 • za zřizovatele: Petr Šolc, Jitka Hanusová, Věra Vaverová
 • za rodiče: Petr Kopinec, Martin Hajný, Zbyšek Pecháček
 • za pedagogické pracovníky: Marie Klimešová, Hana Macková, Jana Vyležíková

dále p. Karel Knapp, ředitel školy

Program jednání:

 1. Úvodní informace ředitele školy
 2. Volba předsedy ŠR (řídil Karel Knapp, řed. školy)
 3. Schválení návrhu jednacího řádu ŠR
 4. Různé

Ad 1. Zahájení

Ředitel školy Karel Knapp poskytl úvodní informace k poslání a pravomocím ŠR.

Ad 2. Volba předsedy ŠR

Předsedou ŠR byl zvolen pan Petr Kopinec.

Výsledek hlasování:

 • pro: 8
 • proti: 0
 • zdržel se: 1

Ad 3. Schválení jednacího řádu ŠR

Členové ŠR schválili jednací řád.

Hlasování o schválení jednacího řádu:

 • pro: 9
 • proti: 0
 • zdržel se: 0

Ad 4. Různé

Předseda ŠR navrhl příští termín jednání ŠR na 25.8.2005.

zapsala ing. Věra Vaverová

Back To Top